Žalmy 117

Studie

   

1 Chvalte Hospodina všickni národové, velebtež ho všickni lidé.

2 Neboť jest rozšířeno nad námi milosrdenství jeho, a pravda Hospodinova na věky. Halelujah.

Scroll to see more.