Žalmy 113

Studie

  

1 Halelujah. Chvalte služebníci Hospodinovi, chvalte jméno Hospodinovo.

2 Budiž jméno Hospodinovo požehnáno od tohoto času až na věky.

3 Od východu slunce až do západu jeho chváleno buď jméno Hospodinovo.

4 Vyvýšenť jest nade všecky národy Hospodin, a nad nebesa sláva jeho.

5 Kdo jest rovný Hospodinu Bohu našemu, kterýž vysoko bydlí?

6 Kterýž snižuje se, aby všecko spatřoval, což jest na nebi i na zemi.

7 Vyzdvihuje z prachu nuzného, a z hnoje vyvyšuje chudého,

8 Aby jej posadil s knížaty, s knížaty lidu svého.

9 Kterýž vzdělává neplodnou v čeled, a matku veselící se z dítek. Halelujah.

Scroll to see more.