Žalmy 112

Studie

   

1 Halelujah. Blahoslavený muž, kterýž se bojí Hospodina, a v přikázaních jeho má velikou líbost.

2 Mocné na zemi bude símě jeho, rodina upřímých požehnání dojde.

3 Zboží a bohatství v domě jeho, a spravedlnost jeho zůstává na věky.

4 Vzchází ve tmách světlo upřímým, milostivý jest, milosrdný a spravedlivý.

5 Dobrý člověk slitovává se i půjčuje, a řídí své věci s soudem.

6 Nebo nepohne se na věky, v paměti věčné bude spravedlivý.

7 Slyše zlé noviny, nebojí se; stálé jest srdce jeho, a doufá v Hospodina.

8 Utvrzené srdce jeho nebojí se, až i uzří pomstu na svých nepřátelích.

9 Rozděluje štědře, a dává nuzným; spravedlnost jeho zůstává na věky, roh jeho bude vyvýšen v slávě.

10 Bezbožný vida to, zlobiti se, zuby svými škřipěti a schnouti bude; žádost bezbožníků zahyne.

Scroll to see more.