Žalmy 111

Studie

   

1 Halelujah. Slaviti budu Hospodina z celého srdce, v radě přímých i v shromáždění;

2 Veliké skutky Hospodinovy, a patrné všechněm, kteříž v nich líbost mají;

3 Slavné a překrásné dílo jeho, a spravedlnost jeho zůstávající na věky.

4 Památku způsobil předivnými skutky svými milostivý a milosrdný Hospodin.

5 Pokrm dal těm, kteříž se ho bojí, pamětliv jsa věčně na smlouvu svou.

6 Mocné skutky své oznámil lidu svému, dav jim dědictví pohanů.

7 Skutkové rukou jeho pravda a soud, a nepohnutelní všickni rozkazové jeho.

8 Upevnění na věčnou věčnost; učiněni jsou v pravdě a v pravosti.

9 Vykoupení poslav lidu svému, přikázal na věky smlouvu svou; svaté a hrozné jest jméno jeho.

10 Počátek moudrosti jest bázeň Hospodina; rozumu výborného nabývají všickni, kteříž činí ty věci; chvála jeho zůstává na věky.

Scroll to see more.