Žalmy 100

Studie

   

1 Žalm k díků činění. Prokřikuj Hospodinu všecka země.

2 Služte Hospodinu s veselím, předstupte před oblíčej jeho s prozpěvováním.

3 Vězte, že Hospodin jest Bůh; on učinil nás, a ne my sami sebe, abychom byli lid jeho, a ovce pastvy jeho.

4 Vcházejte do bran jeho s díkčiněním, a do síní jeho s chvalami; oslavujte jej, a dobrořečte jménu jeho.

5 Nebo dobrý jest Hospodin, na věky milosrdenství jeho, a od národu až do pronárodu pravda jeho.

Scroll to see more.