Přísloví 2

Studie

   

1 Synu můj, přijmeš-li slova má, a přikázaní má schováš-li u sebe;

2 Nastavíš-li moudrosti ucha svého, a nakloníš-li srdce svého k opatrnosti;

3 Ovšem, jestliže na rozumnost zavoláš, a na opatrnost zvoláš-li;

4 Budeš-li jí hledati jako stříbra, a jako pokladů pilně vyhledávati jí:

5 Tehdy porozumíš bázni Hospodinově, a známosti Boží nabudeš;

6 Nebo Hospodin dává moudrost, z úst jeho umění a opatrnost.

7 Chová upřímým dlouhověkosti, pavézou jest chodícím v sprostnosti,

8 Ostříhaje stezek soudu; on cesty svatých svých ostříhá.

9 Tehdy porozumíš spravedlnosti a soudu, a upřímosti i všeliké cestě dobré,

10 Když vejde moudrost v srdce tvé, a umění duši tvé se zalíbí.

11 Prozřetelnost ostříhati bude tebe, a opatrnost zachová tě,

12 Vysvobozujíc tě od cesty zlé, a od lidí mluvících věci převrácené,

13 Kteříž opouštějí stezky přímé, aby chodili po cestách tmavých,

14 Kteříž se veselí ze zlého činění, plésají v převrácenostech nejhorších,

15 Jejichž stezky křivolaké jsou, anobrž zmotaní jsou na cestách svých;

16 Vysvobozujíc tě i od ženy postranní, od cizí, kteráž řečmi svými lahodí,

17 Kteráž opouští vůdce mladosti své, a na smlouvu Boha svého se zapomíná;

18 K smrti se zajisté nachyluje dům její, a k mrtvým stezky její;

19 Kteřížkoli vcházejí k ní, nenavracují se zase, aniž trefují na cestu života;

20 Abys chodil po cestě dobrých, a stezek spravedlivých abys ostříhal.

21 Nebo upřímí bydliti budou v zemi, a pobožní zůstanou v ní;

22 Bezbožní pak z země vyťati budou, a přestupníci vykořeněni budou z ní.