Přísloví 18

Studie

   

1 Svémyslný hledá toho, což se jemu líbí, a ve všelijakou věc plete se.

2 Nezalibuje sobě blázen v rozumnosti, ale v tom, což zjevuje srdce jeho.

3 Když přijde bezbožný, přichází také pohrdání, a s lehkomyslným útržka.

4 Slova úst muže vody hluboké, potok rozvodnilý pramen moudrosti.

5 Přijímati osobu bezbožného není dobré, abys převrátil spravedlivého v soudu.

6 Rtové blázna směřují k svadě, a ústa jeho bití se domluví.

7 Ústa blázna k setření jemu, a rtové jeho osídlem duši jeho.

8 Slova utrhače jsou jako ubitých, ale však sstupují do vnitřností života.

9 Také ten, kdož jest nedbalý v práci své, bratr jest mrhače.

10 Věže pevná jest jméno Hospodinovo; k němu se uteče spravedlivý, a bude povýšen.

11 Zboží bohatého jest město pevné jeho, a jako zed vysoká v mysli jeho.

12 Před setřením vyvyšuje se srdce člověka, ale Před povýšením bývá ponížení.

13 Kdož odpovídá něco, prvé než vyslyší, počítá se to za bláznovství jemu a za lehkost.

14 Duch muže snáší nemoc svou, ducha pak zkormouceného kdo snese?

15 Srdce rozumného dosahuje umění, a ucho moudrých hledá umění.

16 Dar člověka uprostranňuje jemu, a před oblíčej mocných přivodí jej.

17 Spravedlivý zdá se ten, kdož jest první v své při, ale když přichází bližní jeho, tedy stihá jej.

18 Los pokojí svady, a mezi silnými rozeznává.

19 Bratr křivdou uražený tvrdší jest než město nedobyté, a svárové jsou jako závora u hradu.

20 Ovocem úst jednoho každého nasyceno bývá břicho jeho, úrodou rtů svých nasycen bude.

21 Smrt i život jest v moci jazyka, a ten, kdož jej miluje, bude jísti ovoce jeho.

22 Kdo nalezl manželku, nalezl věc dobrou, a navážil lásky od Hospodina.

23 Poníženě mluví chudý, ale bohatý odpovídá tvrdě.

24 Ten, kdož má přátely, má se míti přátelsky, poněvadž přítel bývá vlastnější než bratr.