Numeri 30

Studovat vnitřní smysl

← Numeri 29   Numeri 31 →         

1 I oznámil Mojžíš synům Izraelským všecky ty věci, kteréž přikázal jemu Hospodin.

2 Mluvil také Mojžíš knížatům pokolení synů Izraelských, řka: Totoť jest, což přikázal Hospodin:

3 Jestliže by muž slib aneb přísahu učinil Hospodinu, závazkem zavazuje duši svou, nezruší slova svého; podlé všeho, což vyšlo z úst jeho, učiní.

4 Když by pak osoba ženského pohlaví učinila slib Hospodinu, a závazkem zavázala se v domě otce svého v mladosti své,

5 A slyše otec její slib a závazek její, jímž zavázala duši svou, mlčel by k tomu: tedy stálí budou všickni slibové její, i každý závazek, jímž zavázala se, stálý bude.

6 Jestliže by pak to zrušil otec její toho dne, když slyšel všecky ty sliby a závazky její, jimiž zavázala duši svou, nebudouť stálí; a Hospodin odpustí jí, nebo otec její to zrušil.

7 Pakli by vdaná byla za muže, a měla by slib na sobě, aneb pronesla by ústy svými něco, čímž by se zavázala,

8 A slyše muž její, nic by jí neřekl toho dne, kteréhož slyšel: stálí budou slibové její, i závazkové, jimiž zavázala duši svou, stálí budou.

9 Jestliže by pak muž její toho dne, jakž uslyšel, odepřel tomu, a zrušil slib, kterýž na sobě měla, aneb něco rty svými pronesla, čímž by se zavázala, také odpustí jí Hospodin.

10 Všeliký pak slib vdovy aneb ženy zahnané, jímž by se zavázala, stálý bude.

11 Ale jestliže v domě muže svého slíbila, a závazkem zavázala se s přísahou,

12 A slyše to muž její, mlčel k tomu a neodepřel: tedy stálí budou všickni slibové její, a všickni závazkové, jimiž se zavázala, stálí budou.

13 Pakli docela odepřel muž její toho dne, jakž uslyšel, všeliký slib, kterýž vyšel z úst jejích, a závazek, jímž zavázala se, nebude stálý; muž její zrušil to, a Hospodin jí odpustí.

14 Všelikého slibu a každého závazku s přísahou učiněného o trápení života jejího, muž její potvrdí jeho, a muž její zruší jej.

15 Pakli by muž její den po dni mlčel, tedy potvrdí všech slibů jejích, a všech závazků jejích, kteréž na sobě má; potvrdilť jest jich, nebo neodepřel jí v den ten, když to uslyšel.

16 Jestliže by pak slyše, potom teprv zrušiti to chtěl, tedy on ponese nepravost její. [ (Numbers 30:17) Ta jsou ustanovení, kteráž přikázal Hospodin Mojžíšovi, mezi mužem a ženou jeho, mezi otcem a dcerou jeho v mladosti její, dokudž jest v domě otce svého. ]

← Numeri 29   Numeri 31 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 30      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-2. When any one in the knowledge of the truth devotes himself to the Lord internally or externally by compelling himself to obedience, he must not profane the truth by acts of disobedience.

Verses 3-5. When any one in the affection of truth in the beginning of regeneration, does the same, his devotion may be confirmed if it is in agreement with internal good, but not otherwise; and remission may follow, because ignorance or error prevents the agreement of external good with internal.

Verses 6-8. Also if any one who is externally in truth conjoined with good does the same, similar results will follow.

Verse 9. But devotion from merely selfish motives, results in the confirmation of falsity and evil.

Verses 10-12. While yet devotion from selfish motives apparently, when truth conjoined with good is predominant internally, may also be followed by genuine confirmation or not.

Verse 13. For it is the state as to internal truth conjoined with good that decides.

Verses 14-15. And therefore, generally, confirmation in good or otherwise, depends upon the state internally; and it is the internal man that must endure temptations, and thus overcome evil, by power from the Lord, in order that the external may come into harmony with it.

Verse 16. All the foregoing are laws of Divine Order as to the conjunction of good and truth and as to the relation between the internal and external man.

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Exodus 4:28

Leviticus 27:2

Numeri 6:2

Jozue 9:18

Soudců 11:35

1. Samuelova 1:11, 23

2. Paralipomenon 36:13

Žalmy 50:14

Jeremiáše 44:19

Matouš 5:33, 14:9

Významy biblických slov

Mojžíš
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

přikázal
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

hospodin
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

slib
In Genesis 28:20, 'he vowed a vow' denotes, in the internal sense, willing that the Lord will provide. In the highest sense, where the Lord...

otec
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

slyšel
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

po
Podle Swedenborga čas a prostor neexistují v duchovní realitě; jsou to čistě přírodní věci, které existují pouze ve fyzické rovině. To znamená, že jedna duchovní...

Mojžíšovi
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...


Přeložit: