Numeri 3

Studovat vnitřní smysl

           

1 Tito jsou příběhové Aronovi a Mojžíšovi od toho dne, když mluvil Hospodin s Mojžíšem na hoře Sinai.

2 A tato jsou jména synů Aronových: Prvorozený Nádab, potom Abiu, Eleazar a Itamar.

3 Ta jsou jména synů Aronových, kněží pomazaných, jejichžto ruce naplněny, aby úřad kněžství konali.

4 Umřel pak Nádab a Abiu před Hospodinem, když obětovali cizí oheň před Hospodinem na poušti Sinai, a neměli synů. Protož konal úřad kněžský Eleazar a Itamar před tváří Arona otce svého.

5 Mluvil pak Hospodin k Mojžíšovi, řka:

6 Rozkaž přistoupiti pokolení Léví, a postav je před Aronem knězem, aby mu přisluhovali,

7 A drželi stráž jeho, i stráž všeho množství před stánkem úmluvy k vykonávání služby příbytku,

8 Též aby ostříhali všeho nádobí stánku úmluvy, a drželi stráž synů Izraelských a konali služby příbytku.

9 Dáš tedy Levíty Aronovi i synům jeho; vlastně dáni jsou mu oni z synů Izraelských.

10 Arona pak a syny jeho představíš, aby ostříhali kněžství svého; nebo přistoupil-li by kdo cizí, umře.

11 I mluvil Hospodin Mojžíšovi, řka:

12 Aj, já vzal jsem Levíty z prostředku synů Izraelských na místo všelikého prvorozeného, kteréž otvírá život mezi syny Izraelskými. Protož moji budou Levítové.

13 Nebo mně přináleží všecko prvorozené. Od toho dne, když jsem pobil všecko prvorozené v zemi Egyptské, posvětil jsem sobě všeho prvorozeného v Izraeli od člověka až do hovada. Mně bude: Já Hospodin.

14 Mluvil také Hospodin k Mojžíšovi na poušti Sinai, řka:

15 Sečti syny Léví vedlé domů otců jejich, po čeledech jejich, každého pohlaví mužského; zstáří jednoho měsíce a výše počítati budeš je.

16 I sčetl je Mojžíš podlé řeči Hospodinovy, jakž rozkázáno mu bylo.

17 I byli synové Léví ze jména tito: Gerson, Kahat a Merari.

18 Tato pak jsou jména synů Gersonových po čeledech jejich: Lebni a Semei.

19 A synové Kahat po čeledech svých: Amram a Izar, Hebron a Uziel.

20 Synové pak Merari po čeledech svých: Moholi a Musi. Ty jsou čeledi Léví vedlé domů otců svých.

21 Od Gersona čeled Lebnitská a čeled Semejská. Ty jsou čeledi Gersonovy.

22 A načteno jich v počtu všech pohlaví mužského zstáří jednoho měsíce a výše sedm tisíců a pět set.

23 Čeledi Gersonovy za příbytkem klásti se budou k straně západní.

24 Kníže pak domu otce Gersonitských bude Eliazaf, syn Laelův.

25 A k opatrování synům Gersonovým při stánku úmluvy náležeti bude příbytek i stánek, přikrytí jeho i zastření dveří stánku úmluvy,

26 A očkovaté koltry k síni, i zavěšení dveří síně, kteráž jest před příbytkem a při oltáři vůkol, i provazové jeho ke všeliké potřebě jeho.

27 Od Kahat pak pošla čeled Amramitská a čeled Izaritská, a čeled Hebronitská, a čeled Uzielitská. Ty jsou čeledi Kahat.

28 V počtu všech pohlaví mužského zstáří jednoho měsíce a výše bylo osm tisíců a šest set, držících stráž při svatyni.

29 Čeledi synů Kahat klásti se budou k straně příbytku polední,

30 A kníže domu otcovského v čeledech Kahat Elizafan, syn Uzielův.

31 V jejich pak opatrování bude truhla, stůl, svícen, oltářové a nádobí svatyně, jímž přisluhovati budou, a opona i všecko, což přináleží k ní.

32 Kníže pak nad knížaty Levítskými Eleazar, syn Arona kněze, ustavený nad těmi, kteříž drží stráž při svatyni.

33 Od Merari pak čeled Moholitská a čeled Musitská. Ty jsou čeledi Merari.

34 A načteno jich v počtu všech mužského pohlaví zstáří jednoho měsíce a výše šest tisíců a dvě stě.

35 A kníže domu otcovského v čeledech Merari Suriel, syn Abichailův. A ti klásti se budou k straně příbytku půlnoční.

36 Toto pak poručeno k opatrování synům Merari: Dsky příbytku a svlakové jeho, sloupové a podstavkové a všecka nádobí jeho i všecka práce při nich,

37 Tolikéž sloupové síně vůkol i podstavkové jejich, kolíkové i provazové jejich.

38 Položí se pak před příbytkem po přední straně před stánkem úmluvy od východu slunce Mojžíš a Aron i synové jeho, držíce stráž při svatyni, stráž za syny Izraelské. Jiný přistoupil-li by kdo, umře.

39 Všech sečtených Levítů, kteréž sečtl Mojžíš s Aronem vedlé poručení Hospodinova, po čeledech jejich, všech pohlaví mužského jednoho měsíce zstáří a výše dvamecítma tisíců.

40 I řekl Hospodin k Mojžíšovi: Sečti všecky prvorozené mužského pohlaví mezi syny Izraelskými jednoho měsíce zstáří a výše, a sečti summu jmen jejich.

41 A vezmeš mi Levíty, (jáť jsem Hospodin), místo všech prvorozených mezi syny Izraelskými, i hovada Levítů místo všeho prvorozeného mezi hovady synů Izraelských.

42 Když pak sčetl Mojžíš, jakož mu přikázal Hospodin, všecky prvorozené mezi syny Izraelskými,

43 Bylo všech prvorozených pohlaví mužského vedlé počtu jmen, jednoho měsíce zstáří a výše sečtených jich, dvamecítma tisíců, dvě stě, sedmdesáte a tři.

44 A mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:

45 Vezmi Levíty místo všech prvorozených z synů Izraelských, i hovada Levítů za hovada jejich; i budou moji Levítové: Já jsem Hospodin.

46 K vyplacení pak těch dvou set, sedmdesáti a tří, kteříž zbývají nad počet Levítů z prvorozených synů Izraelských,

47 Vezmeš pět lotů z každé hlavy, (vedlé lotu svatyně bráti budeš, lot pak dvadceti haléřů váží),

48 A dáš ty peníze Aronovi a synům jeho, výplatu těch, kteříž zbývají nad počet jejich.

49 Vzal tedy Mojžíš peníze výplaty od těch, kteříž zbývali, kromě těch, kteréž vykoupili sebou Levítové,

50 Od prvorozených synů Izraelských vzal peněz tisíc, tři sta, šedesáte pět lotů, vedlé lotu svatyně.

51 I dal ty peníze výplaty Aronovi a synům jeho, podlé řeči Hospodinovy, jakož byl přikázal jemu Hospodin.

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 3      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-4. The derivations of celestial love from the Lord.

Verses 6-10. Charity is to be acknowledged as the living principle of the church from celestial good.

Verses 11-13. The Lord alone is the origin of charity with the man of the church; and charity is primary, although faith appears to be so.

Verses 14-20. Concerning the ordination and arrangement of truths from the good of charity.

Verses 21-26. The derivations, quality, state, governing principle, and functions of those in the good of charity in obscurity.

Verses 27-31. The same things with regard to those in the good of charity in brightness.

Verse 32. The governing principle of the spiritual heaven.

Verses 33-37. The derivations, quality, state, governing principle, and functions, of those in the good of faith in obscurity.

Verse 38. Concerning the state of those in the inmost heaven, and their function.

Verse 39. The general quality of all who are in love and charity as to Divine Good and Truth by influx from the Lord.

Verses 40-43. Concerning the general quality of the spiritual man as to faith derived from charity.

Verses 44-51. And concerning the salvation of those who acknowledge faith as primary, and yet sincerely worship the Lord.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 10017

Apocalypse Explained 444

Apocalypse Revealed 357, 862


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 352, 2959, 3325, 3708, 3814, 4925, 5291, ...

Apocalypse Revealed 17


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 28, 422, 710, 799

Jiný komentář

  Příběhy:



Skočit na podobné biblické verše

Genesis 46:11

Exodus 6:16, 19, 22, 23, 12:29, 50, 13:2, 12, 28:41, 30:13

Leviticus 10:1, 2, 27:34

Numeri 1:3, 19, 50, 51, 53, 3:10, 12, 13, 15, 38, 40, 41, 45, 4:2, 4, 15, 22, 24, 25, 29, 32, 7:13, 8:14, 16, 18, 19, 16:10, 35, 18:2, 6, 7, 16, 21, 26:57, 61, 33:4

Deuteronomium 10:8, 18:5

Jozue 21:5

1 Královská 12:31

1. Paralipomenon 6:1, 33, 15:2, 23:6, 12, 21, 27, 28, 24:1, 2

2. Paralipomenon 29:11

Ezdráš 2:43, 6:18, 8:20

Nehejháš 6:11

Ezechiel 40:45

Zacharjáš 12:13

Významy biblických slov

Mojžíšovi
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

mluvil
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Sinai
'Mount Sinai,' as in Exodus 19:1, signifies, in the highest sense, divine truth from divine good. 'Mount' means divine good, and 'Sinai,' divine truth, and...

jména
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

prvorozený
Když Bible mluví o generacích nebo pořadí narození, vnitřní význam souvisí s vývojem duchovních stavů a jejich relativním významem. Prvorozený by tedy byl prvním vedoucím...

nádab
'Nadab' signifies doctrine from the internal sense of the Word.

kněží
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

kněžství
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

oheň
Oheň v duchovním smyslu může v závislosti na kontextu znamenat lásku i nenávist, stejně jako může být přirozený oheň uklidňující pro udržení tepla nebo strašidelný...

nádobí
Instruments of music,' according to correspondences, signify the pleasant and delightful affection of spiritual and celestial things. Therefore, also in many of the Psalms of...

domů
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

měsíce
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

Mojžíš
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

synové
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

hebron
'Hebron' represents the Lord's spiritual church in the land of Canaan. 'Hebron' represents the church as to good.

sedm
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

Pět
Five also signifies all things of one part.

za
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

syn
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

přikrytí
A covering of precious stones (Ezek. 28:4, 13) signifies the truths of intelligence.

síně
The court of the tabernacle (Exodus 27:9), etc., signifies the external of heaven, or the first, which is also called the ultimate heaven.

osm
According to Swedenborg, the number eight represents something that is complete within itself, in every respect. Two reasons are offered for this. First, eight is...

šest
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

stůl
Food and drink in the Bible represent the desire to be loving and the understanding of how to be loving, gifts that flow from the...

svícen
(Luke 15:8.) By the woman lighting a candle to find the piece of silver she had lost, is signified inquisition in herself from affection.

izraelské
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

řekl
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

přikázal
Přikazovat znamená vydat rozkaz, že se něco musí udělat, a je zaměřeno na jednotlivce nebo skupinu. Je to imperativ, nikoli návrh. Rozkazování lze provádět dvěma...

dvě
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

tři
'Thirteen,' between twelve and fourteen, denotes the intermediate state. 'Thirteen,' as the sum of ten and three, denotes remains.

peníze
'Money' relates to truth.

tisíc
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...


Přeložit: