Numeri 21

Studovat vnitřní smysl

           

1 To když uslyšel Kananejský král v Arad, kterýž bydlil na poledne, že by táhl Izrael tou cestou, kterouž byli špehéři šli, bojoval s ním, a zajal jich množství.

2 Tedy Izrael učinil slib Hospodinu, řka: Jestliže dáš lid tento v ruce mé, do gruntu zkazím města jejich.

3 I uslyšel Hospodin hlas Izraele a dal mu Kananejské, kterýžto do gruntu zkazil je i města jejich, a nazval jméno toho místa Horma.

4 Potom hnuli se s hory Hor cestou k moři Rudému, aby obešli zemi Idumejskou; i ustával lid velice na cestě.

5 A mluvil lid proti Bohu a proti Mojžíšovi: Proč jste vyvedli nás z Egypta, abychom zemřeli na poušti? Nebo ani chleba ani vody není, a duše naše chléb tento ničemný sobě již zošklivila.

6 Protož dopustil Hospodin na lid hady ohnivé, kteříž jej štípali, tak že množství lidu zemřelo z Izraele.

7 Tedy přišel lid k Mojžíšovi a řekli: Zhřešili jsme nebo jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě; modl se Hospodinu, ať odejme od nás ty hady. I modlil se Mojžíš za lid.

8 I řekl Hospodin Mojžíšovi: Udělej sobě hada podobného těm ohnivým, a vyzdvihni jej na sochu; a každý ušťknutý, když pohledí na něj, živ bude.

9 I udělal Mojžíš hada měděného, a vyzdvihl jej na sochu; a stalo se, když ušťkl had někoho, a on vzhlédl na hada měděného, že zůstal živ.

10 Tedy hnuli se odtud synové Izraelští, a položili se v Obot.

11 Potom pak hnuvše se z Obot, položili se při pahrbcích hor Abarim na poušti, kteráž jest naproti zemi Moábské k východu slunce.

12 Odtud brali se, a položili se v údolí Záred.

13 Opět hnuvše se odtud, položili se u brodu potoka Arnon, kterýž jest na poušti, a vychází z končin Amorejských. Nebo Arnon jest pomezí Moábské mezi Moábskými a Amorejskými.

14 Protož praví se v knize bojů Hospodinových, že proti Vahebovi u vichřici bojoval, a proti potokům Arnon.

15 Nebo tok těch potoků, kterýž se nachyluje ku položení Ar, ten jde vedlé pomezí Moábského.

16 A odtud táhli do Beer; a to jest to Beer, o němž byl řekl Hospodin k Mojžíšovi: Shromažď lid, a dám jim vodu.

17 Tedy zpíval lid Izraelský písničku tuto: Vystupiž studnice, prozpěvujte o ní;

18 Studnice, kterouž kopala knížata, kterouž vykopali přední z lidu s vydavatelem zákona holemi svými. Z pouště pak brali se do Matana,

19 A z Matana do Nahaliel, z Nahaliel do Bamot,

20 A z Bamot do údolí, kteréž jest na poli Moábském, až k vrchu hory, kteráž leží na proti poušti.

21 Tedy poslal lid Izraelský posly k Seonovi králi Amorejskému, řka:

22 Nechť jdeme skrze zemi tvou. Neuchýlíme se ani do pole, ani do vinic, ani z studnic vody píti nebudeme, ale cestou královskou půjdeme, dokavadž nepřejdeme pomezí tvého.

23 I nedopustil Seon jíti lidu Izraelskému skrze krajinu svou, nýbrž sebrav Seon všecken lid svůj, vytáhl proti lidu Izraelskému na poušť, a přitáh do Jasa, bojoval proti Izraelovi.

24 I porazil jej lid Izraelský mečem, a vzal v dědictví zemi jeho, od Arnon až do Jabok, a až do země synů Ammon; nebo pevné bylo pomezí Ammonitských.

25 Tedy vzal Izrael všecka ta města, a přebýval ve všech městech Amorejských, v Ezebon a ve všech městečkách jeho.

26 Nebo Ezebon bylo město Seona krále Amorejského, kterýž když bojoval proti králi Moábskému prvnímu, vzal mu všecku zemi jeho z rukou jeho až do Arnon.

27 Protož říkávali v přísloví: Poďte do Ezebon, aby vystaveno bylo a vzděláno město Seonovo.

28 Nebo oheň vyšel z Ezebon, a plamen z města Seon, i spálil Ar Moábských a obyvatele výsosti Arnon.

29 Běda tobě Moáb, zahynuls lide Chámos; dal syny své v utíkání, a dcery své v zajetí králi Amorejskému Seonovi.

30 A království jejich zahynulo od Ezebon až do Dibon, a vyhladili jsme je až do Nofe, kteréž jest až k Medaba.

31 A tak bydlil Izrael v zemi Amorejské.

32 Potom poslal Mojžíš, aby shlédli Jazer, kteréž vzali i s městečky jeho; a tak vyhnal Amorejské, kteříž tam bydlili.

33 Obrátivše se pak, táhli cestou k Bázan. I vytáhl Og, král Bázan, proti nim, on i všecken lid jeho, aby bojoval v Edrei.

34 Tedy řekl Hospodin Mojžíšovi: Neboj se ho; nebo v ruce tvé dal jsem jej, i všecken lid jeho, i zemi jeho, a učiníš jemu tak, jakož jsi učinil Seonovi, králi Amorejskému, kterýž bydlil v Ezebon.

35 I porazili jej i syny jeho, i všecken lid jeho, tak že žádný živý po něm nezůstal, a uvázali se dědičně v zemi jeho.

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 21      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-3. A temptation from the merely natural man, through its rational faculty, is described.

Verses 4-9. Another temptation causing distress on account of falsities from evil, during which there is a tendency to return to merely natural states, and sensual lusts prevail; but there is application to the Word, and earnest prayer for deliverance, and then revelation that the Lord's Human is to be made Divine through temptations, and that, therefore, every one in the church has power from Him, by faith, to overcome the promptings of the sensual life.

Verses 10-20. Other changes of state in which the man of the church is protected.

Verses 21-35. And lastly, he is disposed, in another state of temptation, to temporize with evils in general; but discovering his error, resists his enemies, both generally and in particular, by the help of the Lord, and thus the external man is subdued, both as to selfish love and worldly love.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 276, 425, 897, 1664, 1756, 2468, 2686, ...

Apocalypse Revealed 11, 49, 455, 469, 485, 775, 862

Conjugial Love 77

Doctrine of the Sacred Scripture 103

True Christian Religion 265, 279


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 70, 537, 581, 727, 734

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 59

De Verbo (The Word) 15

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 15:21, 28:20

Exodus 8:4, 9:27, 28, 10:17, 15:1, 16:3, 32:11

Leviticus 27:29

Numeri 11:2, 6, 20, 14:45, 20:17, 18, 21, 22:36, 23:14, 28, 32:1, 3, 4, 33:40, 41, 43, 44

Deuteronomium 1:4, 2:9, 13, 18, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 3:1, 3, 4:46, 47, 7:2, 17, 18, 21, 8:15, 13:16, 31:4

Jozue 6:17, 12:1, 14, 13:9, 16, 17, 15:30, 24:8, 12

Soudců 9:15, 21, 10:11, 11:13, 18, 19, 20, 24

1. Samuelova 12:19

2. Královská 18:4

Žalmy 78:19, 34, 116:1, 135:10, 11

Píseň písní 7:5

Izajáš 15:1, 2, 4, 8, 9, 16:2, 8, 30:6

Jeremiáše 8:17, 48:2, 18, 45

Ámos 4:1

Jan 3:14

1. list Korintským 10:9

Významy biblických slov

král
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

Izrael
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

slib
In Genesis 28:20, 'he vowed a vow' denotes, in the internal sense, willing that the Lord will provide. In the highest sense, where the Lord...

ruce
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

města
Cities of the mountain and cities of the plain (Jeremiah 33:13) signify doctrines of charity and faith.

hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

hlas
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

hory
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

mluvil
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

Mojžíšovi
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

nás
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

Egypta
Egypt v Bibli znamená poznání a lásku k poznání. V dobrém smyslu to znamená poznání pravdy od Pána prostřednictvím Bible, ale v přirozeném smyslu to...

vody
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

duše
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

chléb
Slovo „chléb“ je v Bibli používáno dvěma způsoby. V některých případech to znamená skutečný chléb; v jiných to znamená jídlo obecně. Podíváme-li se na jídlo...

hady
Serpents in the Bible represent reasoning that is based on what we know through our senses. This is the lowest and most outward mode of...

přišel
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Mojžíš
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

řekl
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

hada
Serpents in the Bible represent reasoning that is based on what we know through our senses. This is the lowest and most outward mode of...

had
Serpents in the Bible represent reasoning that is based on what we know through our senses. This is the lowest and most outward mode of...

synové
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

Moábské
'Moab,' in a positive sense, signifies people who are in natural good, and allow themselves to be easily seduced, but in an opposite sense, it...

slunce
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

praví
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Ar
Ar, mentioned in Deuteronomy 2:17, signifies good not as yet defiled with falsities.

poli
„Pole“ v Bibli obvykle představuje Pánovu církev, konkrétněji touhu po dobru v církvi. Tady začínají dobré věci, zakořenily se a rostou. Když máte touhu být...

poslal
'To send' signifies revealing.

králi
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

pole
„Pole“ v Bibli obvykle představuje Pánovu církev, konkrétněji touhu po dobru v církvi. Tady začínají dobré věci, zakořenily se a rostou. Když máte touhu být...

poušť
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

Ammon
The children of Ammon ('Jeremiah 49:1'), signify those who falsify the truths of the Word, and of the church.

ezebon
'Heshbon,' as mentioned in Jeremiah 49:3, signifies the fructification of truth in the natural self.

město
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

krále
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

oheň
Oheň v duchovním smyslu může v závislosti na kontextu znamenat lásku i nenávist, stejně jako může být přirozený oheň uklidňující pro udržení tepla nebo strašidelný...

dcery
Marriages among people – both in the Bible and in life – represent spiritual marriage. Women represent the desire to be good and to do...

zajetí
Captivity and spoil (Daniel 11:33) signifies the deprivation of every truth and good.

jazer
'Jaser' signifies false principles.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Healed by the Serpent
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Bronze Serpent
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 The Bronze Snake
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Fiery and Bronze Serpent
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: