Numeri 2

Studie

  

1 Mluvil také Hospodin k Mojžíšovi a Aronovi, řka:

2 Synové Izraelští klásti se budou jeden každý pod korouhví svou, při praporci domu otců svých; vůkol stánku úmluvy opodál klásti se budou.

3 Tito pak rozbijí stany k východní straně: Korouhev vojska Judova po houfích svých, a kníže synů Juda Názon, syn Aminadabův,

4 A u vojště jeho lidu sečteného sedmdesáte čtyři tisíce a šest set.

5 Podlé něho pak položí se pokolení Izachar, a kníže synů Izachar Natanael, syn Suar,

6 A u vojště jeho lidu sečteného padesáte čtyři tisíce a čtyři sta.

7 Pokolení Zabulon podlé nich, a kníže synů Zabulon Eliab, syn Helonův,

8 A u vojště jeho lidu sečteného padesáte sedm tisíců a čtyři sta.

9 Summa všech sečtených u vojště Judově sto osmdesáte šest tisíců a čtyři sta, po houfích jejich. Ti napřed potáhnou.

10 Korouhev vojska Rubenova klásti se bude ku poledni po houfích svých, a kníže synů Ruben Elisur, syn Sedeurův,

11 A u vojště jeho lidu sečteného čtyřidceti šest tisíců a pět set.

12 Podlé něho pak položí se pokolení Simeonovo, a kníže synů Simeon Salamiel, syn Surisaddai,

13 A u vojště jeho lidu sečteného padesáte devět tisíců a tři sta.

14 Potom pokolení Gád, a kníže synů Gád Eliazaf, syn Ruelův,

15 A u vojště jeho lidu sečteného čtyřidceti pět tisíců, šest set a padesáte.

16 Summa všech sečtených u vojště Rubenově sto padesáte a jeden tisíců, čtyři sta a padesáte, po houfích svých. A ti za prvními potáhnou.

17 Potom půjde stánek úmluvy s vojskem Levítů u prostřed všeho vojska. Jakýmž pořádkem klásti se budou, takovým potáhnou, každý v svém šiku pod korouhví svou.

18 Korouhev vojska Efraimova po houfích svých bude k západu, a kníže synů Efraimových Elisama, syn Amiudův,

19 A u vojště jeho lidu sečteného čtyřidceti tisíc a pět set.

20 Podlé něho pak položí se pokolení Manassesovo, a kníže synů Manassesových Gamaliel, syn Fadasurův,

21 A u vojště jeho lidu sečteného třidceti dva tisíce a dvě stě.

22 Potom položí se pokolení Beniaminovo, a kníže synů Beniamin Abidan, syn Gedeonův,

23 A u vojště jeho lidu sečteného třidceti pět tisíců a čtyři sta.

24 Summa všech sečtených u vojště Efraimově sto osm tisíců a sto osob, po houfích jejich. A tito za druhými potáhnou.

25 Korouhev vojska Dan bude k straně půlnoční, po houfích svých, a kníže synů Dan Ahiezer, syn Amisaddai,

26 A u vojště jeho lidu sečteného šedesáte dva tisíce a sedm set.

27 Podlé něho položí se pokolení Asser, a kniže Asser Fegiel, syn Ochranův,

28 A u vojště jeho lidu sečteného čtyřidceti jeden tisíc a pět set.

29 Za nimi pokolení Neftalímovo, a kníže synů Neftalímových Ahira, syn Enanův,

30 A u vojště jeho lidu sečteného padesáte tři tisíce a čtyři sta.

31 Summa všech sečtených u vojště Dan sto padesáte sedm tisíců a šest set. Oni nazad potáhnou při praporcích svých.

32 Ta jest summa synů Izraelských po domích otců jejich, všech sečtených v celém vojště po houfích jejich, šestkrát sto tisíců, tři tisíce, pět set a padesáte.

33 Levítové pak nejsou počítáni mezi syny Izraelské, jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi.

34 I učinili synové Izraelští všecko; jakž přikázal Hospodin Mojžíšovi, tak rozbijeli stany při korouhvech svých, a tak táhli jeden každý po čeledech svých a po domích otců svých.