Numeri 19

Studovat vnitřní smysl

           

1 I mluvil Hospodin k Mojžíšovi a k Aronovi, řka:

2 Toto jest ustanovení zákona, kteréž přikázal Hospodin, řka: Mluv k synům Izraelským, ať vezmouce, přivedou k tobě jalovici červenou bez vady, na níž by nebylo poškvrny, a na kterouž by ještě jho nebylo kladeno.

3 A dáte ji Eleazarovi knězi, kterýž vyvede ji ven z stanů, a rozkáže ji zabiti před sebou.

4 A vezma Eleazar kněz krve její na prst svůj, kropiti bude jí naproti stánku úmluvy sedmkrát.

5 Potom káže tu jalovici spáliti před očima svýma; kůži její, i maso její, i krev její s lejny jejími dá spáliti.

6 A vezma kněz dřeva cedrového, yzopu a červce dvakrát barveného, uvrže to vše do ohně, v kterémž ta jalovice hoří.

7 I zpéře kněz roucha svá, a tělo své umyje vodou; potom vejde do stanů, a bude nečistý až do večera.

8 Takž také i ten, kterýž ji pálil, zpéře roucha svá u vodě, a tělo své obmyje vodou, a nečistý bude až do večera.

9 Popel pak té jalovice spálené smete muž čistý, a vysype jej vně za stany na místě čistém, aby byl všechněm synům Izraelským chován k vodě očištění, kteráž bude k očištění za hřích.

10 A ten, kdož by smetl popeljalovice, zpéře roucha svá a nečistý bude až do večera. A budou to míti synové Izraelští i příchozí, kterýž jest pohostinu u prostřed nich, za ustanovení věčné.

11 Kdo by se dotkl těla kteréhokoli mrtvého člověka, nečistý bude za sedm dní.

12 Takový očišťovati se bude tou vodou dne třetího a dne sedmého, i bude čistý; neočistí-li se pak dne třetího a dne sedmého, nebudeť čistý.

13 Kdo by koli, dotkna se těla mrtvého člověka, kterýž umřel, neočistil se, příbytku Hospodinova poškvrnil. Protož vyhlazena bude duše ta z Izraele, nebo vodou očišťování není pokropen; nečistýť bude, a nečistota jeho zůstává na něm.

14 Tento jest také zákon, kdyby člověk umřel v stanu: Kdo by koli všel do toho stanu, a kdo by koli byl v stanu, nečistý bude za sedm dní.

15 Tolikéž všeliká nádoba odkrytá, kteráž by neměla svrchu přikryvadla na sobě, nečistá bude.

16 Tak kdož by se koli dotkl na poli buď mečem zabitého, aneb mrtvého, buďto kosti člověka, aneb hrobu, nečistý bude za sedm dní.

17 A vezmou pro nečistého popela z spálené za hřích, a nalejí na něj vody živé do nádoby.

18 Potom vezme člověk čistý yzopu, a omočí jej v té vodě, a pokropí stanu, i všeho nádobí i lidí, kteříž by tu byli, tolikéž toho, kterýž dotkl se kosti, aneb zabitého, aneb mrtvého, aneb hrobu.

19 Pokropí tedy čistý nečistého v den třetí a v den sedmý; a když jej očistí dne sedmého, zpéře šaty své, a umyje se vodou, a čistý bude u večer.

20 Jestliže by pak kdo nečistý jsa, neočistil se, vyhlazena bude duše ta z prostředku shromáždění; nebo svatyně Hospodinovy poškvrnil, vodou očišťování nejsa pokropen; nečistý jest.

21 I bude jim to za ustanovení věčné. Kdož by pak tou vodou očišťování kropil, zpéře roucha svá, a kdož by se dotkl vody očišťování, nečistý bude až do večera.

22 Čehokoli dotkl by se nečistý, nečisté bude; člověk také, kterýž by se dotkl toho, nečistý bude až do večera.

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 19      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-4. There is revelation that the impure truth of the natural man is to be devoted to the Lord through truth proceeding from good; that it is to be prepared for purification; that it must be acknowledged to come from the Lord and must, therefore, be conjoined with good in the course of regeneration.

Verses 5-10. All falsity and evil are to be separated from the truth; and through the influence of truth from good, purification shall be effected by the truths of the Word; and further particulars are then given concerning this process.

Verses 9, 11-22. Several cases are given in which this law of purification is to be applied; and in short, every one who does not apply this law by the confession that of himself he is nothing but evil, must remain in a state of impurity and be separated from the church.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 716, 901, 1463, 2702, 2788, 2916, 3300, ...

Apocalypse Revealed 10, 166, 417, 505, 585

True Christian Religion 288, 506


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 79, 131, 186, 195, 257, 364, 532, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Exodus 27:21, 29:14, 30:33

Leviticus 1:3, 10, 4:6, 17, 11:24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 39, 40, 14:4, 7, 15:1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 21, 22, 23, 27, 31, 16:28, 17:16, 21:1, 11, 22:4

Numeri 5:2, 6:6, 8:7, 9:6, 13, 18:23, 19:7, 8, 10, 21, 22, 31:19, 23, 24

Deuteronomium 21:3

Žalmy 51:9

Ezechiel 39:12, 16, 44:26

Ageus 2:13

Židům 9:10, 13

Významy biblických slov

mluvil
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Mojžíšovi
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

přikázal
Přikazovat znamená vydat rozkaz, že se něco musí udělat, a je zaměřeno na jednotlivce nebo skupinu. Je to imperativ, nikoli návrh. Rozkazování lze provádět dvěma...

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

kněz
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

krve
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

prst
The ten fingers signify all things terminated in ultimates.

sedmkrát
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

očima
Je běžné říkat „vidím“, když něčemu rozumíme. „Vidění“ v Bibli skutečně znamená uchopení a pochopení duchovních věcí. Dává tedy smysl, že oči, které nám umožňují...

maso
Flesh má několik významů právě ve své nejviditelnější podobě. Může to znamenat všechna živá stvoření, jako když Pán mluví o potopě, která „ničí všechno maso“...

krev
Vnitřní význam „krve“ je trochu složitý, protože Swedenborg dává dva významy, které se zdají zcela odlišné. Ve většině případů spojuje Swedenborg krev s Božskou pravdou...

jalovice
'The heifer whereby labor has not been done,' as mentioned in Deuteronomy 21:3, signifies the innocence of the external self, which is in ignorance. 'The...

tělo
Flesh má několik významů právě ve své nejviditelnější podobě. Může to znamenat všechna živá stvoření, jako když Pán mluví o potopě, která „ničí všechno maso“...

nečistý
'Pollution' denotes the truth of faith defiled.

popel
Ashes as in ('Ezekiel 27:30') signify what is condemned; because fire from which they are derived signify infernal love. Ashes of the furnace ('Exodus 9:8')...

muž
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

čistý
To be "pure" in the Bible means - unsurprisingly - to be devoid of evil. Thus all the washing for purification prescribed in the Laws...

hřích
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

synové
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Věčné
'Perpetual' in the literal sense, means to the end of one’s life, after death, and eternity.

sedm
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

duše
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

nečistota
Uncleanness and scum, as in Ezekiel 24:11, signifies evil and falsity.

poli
„Pole“ v Bibli obvykle představuje Pánovu církev, konkrétněji touhu po dobru v církvi. Tady začínají dobré věci, zakořenily se a rostou. Když máte touhu být...

kosti
Kosti jsou silné a podpůrné, poskytují rámec pro naše těla a umožňují pohyb a akci. Jsou také nejméně „živou“ částí našeho těla, přičemž většina jejich...

vody
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

nádobí
Instruments of music,' according to correspondences, signify the pleasant and delightful affection of spiritual and celestial things. Therefore, also in many of the Psalms of...

dotkl se
Imagine having your mother touch your cheek. Then imagine having your spouse or someone you love romantically touch your cheek. Then imagine having a baby...

den
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

třetí
'Three' denotes fullness, and 'a third,' not full.

šaty
It is said, in Deuteronomy 22:11, "Thou shalt not wear a garment of diverse sorts; as of woolen and linen together…”. This means that the...

večer
Since the light and warmth of the sun represent the Lord’s wisdom and love, it makes sense that evening, a time when the light and...

shromáždění
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...


Přeložit: