Numeri 13

Studovat vnitřní smysl

           

1 Potom pak bral se lid z Hazerot, a položil se na poušti Fáran.

2 I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:

3 Pošli sobě muže, kteříž by spatřili zemi Kananejskou, kterouž já dám synům Izraelským; jednoho muže z každého pokolení otců jejich vyšlete, ty, kteříž by byli přednější mezi nimi.

4 Poslal je tedy Mojžíš z pouště Fáran, jakž byl rozkázal Hospodin; a všickni ti muži byli knížata mezi syny Izraelskými.

5 Tato jsou pak jména jejich: Z pokolení Ruben Sammua, syn Zakurův;

6 Z pokolení Simeon Safat, syn Huri;

7 Z pokolení Juda Kálef, syn Jefonův;

8 Z pokolení Izachar Igal, syn Jozefův;

9 Z pokolení Efraim Ozeáš, syn Nun;

10 Z pokolení Beniamin Falti, syn Rafův;

11 Z pokolení Zabulon Gaddehel, syn Sodi;

12 Z pokolení Jozef a z pokolení Manasses Gaddi, syn Susi;

13 Z pokolení Dan Amiel, syn Gemalův;

14 Z pokolení Asser Setur, syn Michaelův;

15 Z pokolení Neftalím Nahabi, syn Vafsi;

16 Z pokolení Gád Guhel, syn Máchův;

17 Ta jsou jména mužů, kteréž poslal Mojžíš, aby shlédli zemi. I přezděl Mojžíš Ozeovi, synu Nun, Jozue.

18 Tedy poslal je Mojžíš, aby prohlédli zemi Kananejskou, a řekl jim: Jděte tudyto při straně polední a vejděte na hory.

19 A shlédněte, jaká jest země ta, i lid, kterýž bydlí v ní, silný-li jest či mdlý? málo-li jich, či mnoho?

20 A jaká jest též země ta, v níž on bydlí, dobrá-li jest, či zlá? a jaká jsou města, v nichž přebývají, v staních-li, či v hrazených místech?

21 Tolikéž jaká jest země, úrodná-li, či neúrodná, jest-li na ní stromoví, či není? A buďte udatné mysli, a přineste nám z ovoce té země. A byl tehdáž čas, v němžto hroznové zaměkali.

22 Odšedše tedy, prohlédli tu zemi od pouště Tsin až do Rohob, kudy se jde do Emat.

23 I šli stranou polední, a přišli až do Hebronu, kdežto byli Achiman a Sesai a Tolmai, synové Enakovi. Hebron pak o sedm let prvé ustaveno jest, nežli Soan, město Egyptské.

24 Potom přišli až do údolí Eškol, a tu uřezali ratolest s hroznem jedním jahodek plným, a nesli jej na sochoře dva; též i jablka zrnatá i fíky té země.

25 I nazváno jest to místo Nehel Eškol, od hroznu, kterýž tu uřezali synové Izraelští.

26 Navrátili se pak zase, prošedše zemi, po čtyřidcíti dnech.

27 A jdouce, přišli k Mojžíšovi a k Aronovi i ke všemu množství synů Izraelských, na poušti Fáran v Kádes, a oznámili jim i všemu množství to, co spravili, a ukázali jim ovoce země té.

28 A vypravujíce jim, řekli: Přišli jsme do země, do kteréž jsi nás poslal, kteráž v pravdě oplývá mlékem a strdí, a toto jest ovoce její.

29 Než že lid jest silný, kterýž bydlí v zemi té, města také pevná jsou a veliká velmi, k tomu i syny Enakovy tam jsme viděli.

30 Amalech bydlí v kraji poledním, a Hetejský, Jebuzejský a Amorejský bydlejí na horách, Kananejský pak bydlí při moři a při břehu Jordánském.

31 I krotil Kálef lid bouřící se proti Mojžíšovi, a mluvil: Jděme předce, a opanujme zemi, nebo zmocníme se jí.

32 Ale muži ti, kteříž chodili s ním, pravili: Nikoli nebudeme moci vstoupiti proti lidu tomu, nebo silnější jest nežli my.

33 I zhaněli a zošklivili zemi shlédnutou synům Izraelským, mluvíce: Země, již jsme prošli a spatřili, jest země taková, ješto hubí obyvatele své; a všecken lid, kterýž jsme viděli u prostřed ní, jsou muži postavy vysoké velmi. [ (Numbers 13:34) Také jsme tam viděli obry, syny Enakovy, kteříž jsou větší než jiní obrové, ješto se nám zdálo, že jsme proti nim jako kobylky,a takoví jsme se i jim zdáli. ]

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 13      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-3. On self-examination, by means of truths, and by means of Divine light from the Lord's Divine Human, of the inmost of his life by man.

Verses 4-16. Concerning the general truths by which this examination is effected.

Verses 17-21. The extension of it is from where truth and good are in obscurity and coldness through the multiplication of truths advancing to a zealous state of natural good and its truths confirmed in ultimates.

Verses 22-25. It leads, also, by means of interior light and perception to the discovery of persuasions of falsity from the pride of selfish love, as well as to the perception of charity in its general form of natural truth and natural good, involving a complete state of trial and temptation.

Verses 26-33. The effect of this examination, through instruction, upon the evil and upon the good.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 567, 581, 1444, 1673, 1676, 1678, 1679, ...

Apocalypse Revealed 349, 424, 623


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 403, 431, 543, 619, 865, 918

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 6:4, 13:18, 15:20, 21, 35:22, 23

Exodus 3:8, 17, 17:8, 9

Numeri 10:12, 13:1, 2, 3, 13, 16, 26, 14:1, 6, 7, 8, 9, 34, 45, 16:13, 14, 20:1, 27:18, 32:7, 8, 9, 33:36, 34:3, 8, 17, 18, 19

Deuteronomium 1:19, 7:1, 18, 21, 8:8, 20:17, 31:6, 7, 8, 32:44

Jozue 2:1, 3:10, 12, 5:1, 9:1, 10:40, 11:21, 14:6, 7, 8, 12, 15:14

Soudců 3:5, 18:28

1. Samuelova 17:24, 27:8

1. Paralipomenon 4:15, 7:27

Nehejháš 9:8

Žalmy 78:12, 106:24

Izajáš 19:11

Ezechiel 36:12, 13

Ámos 2:9, 10

Významy biblických slov

syn
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

poslal
'To send' signifies revealing.

Mojžíš
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

země
Existuje nějaký významový rozdíl mezi „zemí“ a „zemí“? Zpočátku se to nezdá; oba odkazují na půdu tvořící pevninu planety, kterou obýváme. Ale pokud o tom...

ovoce
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Correspondences of the Vegetable Kingdom
Illustrations of three stories in the Word that talk about plants. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Fear of the Giants
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Spies and the Giants of Canaan
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Spies Bring Grapes, Pomegranates, and Figs
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Spies Return
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Spies Return
Activity | Ages 7 - 14

 The Twelve Spies
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Twelve Spies Sent into Canaan
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6


Přeložit: