Numeri 1

Studie

   

1 Mluvil pak Hospodin k Mojžíšovi na poušti Sinai, v stánku úmluvy, prvního dne měsíce druhého, léta druhého po vyjití jejich z země Egyptské, řka:

2 Sečtěte summu všeho množství synů Izraelských po čeledech jejich, a po domích otců jejich, vedlé počtu jmen každého pohlaví mužského po hlavách jejich,

3 Od dvadcítiletých a výše všecky, kteříž by mohli jíti k boji v Izraeli, sečtěte je po houfích jejich, ty a Aron.

4 A bude s vámi z každého pokolení jeden muž, kterýž by přední byl v domě otců svých.

5 Tato pak jsou jména mužů, kteříž stanou s vámi: Z pokolení Rubenova Elisur, syn Sedeurův;

6 Z Simeonova Salamiel, syn Surisaddai;

7 Z Judova Názon, syn Aminadabův;

8 Z Izacharova Natanael, syn Suar;

9 Z Zabulonova Eliab, syn Helonův;

10 Z synů Jozefových, z pokolení Efraimova Elisama, syn Amiudův; z Manassesova Gamaliel, syn Fadasurův;

11 Z Beniaminova Abidan, syn Gedeonův;

12 Z pokolení Dan Ahiezer, syn Amisaddai;

13 Z Asser Fegiel, syn Ochranův;

14 Z pokolení Gád Eliazaf, syn Duelův;

15 Z Neftalímova Ahira, syn Enanův.

16 Ti jsou slovoutní z lidu, knížata pokolení otců svých, ti jako hlavy tisíců Izraelských budou.

17 Vzal tedy Mojžíš a Aron muže ty, kteříž jmenováni byli,

18 A shromáždili všecko množství prvního dne měsíce druhého, kteříž přiznávali se k rodům svým po čeledech svých, po domích otců svých, a vedlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše po osobách svých.

19 Jakož byl přikázal Hospodin Mojžíšovi, tak sčetl je na poušti Sinai.

20 I bylo synů Rubena prvorozeného Izraelova, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, a podlé počtu jmen, po hlavách jejich, všech pohlaví mužského, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli jíti k boji,

21 A načteno jich z pokolení Rubenova čtyřidceti šest tisíců a pět set.

22 Z synů Simeonových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, sečtených jeho vedlé počtu jmen, po hlavách jejich, všech pohlaví mužského od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli jíti k boji,

23 Načteno jich z pokolení Simeonova padesáte devět tisíců a tři sta.

24 Z synů Gádových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, podlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli bojovati,

25 Načteno jich z pokolení Gádova čtyřidceti pět tisíců, šest set a padesát.

26 Z synů Judových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, vedlé počtu jmen, od dvadcíti let a výše, všech, kteříž mohli jíti k boji,

27 Načteno jich z pokolení Judova sedmdesáte čtyři tisíce a šest set.

28 Z synů Izacharových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, podlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli jíti k boji,

29 Načteno jich z pokolení Izacharova padesáte čtyři tisíce a čtyři sta.

30 Z synů Zabulonových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, podlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli jíti k boji,

31 Načteno jich z pokolení Zabulonova padesáte sedm tisíců a čtyři sta.

32 Z synů Jozefových, a nejprv, synů Efraimových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, podlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli jíti k boji,

33 Načteno jich z pokolení Efraimova čtyřidceti tisíc a pět set.

34 Potom z synů Manassesových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, vedlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž vycházeli k boji,

35 Načteno jich z pokolení Manassesova třidceti dva tisíce a dvě stě.

36 Z synů Beniaminových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, vedlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli jíti do boje,

37 Načteno jich z pokolení Beniaminova třidceti pět tisíců a čtyři sta.

38 Z synů Dan, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, vedlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž vycházeli k boji,

39 Načteno jich z pokolení Dan šedesáte dva tisíce a sedm set.

40 Z synů Asser, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, vedlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli jíti na vojnu,

41 Načteno jich z pokolení Asser čtyřidceti jeden tisíců a pět set.

42 Z synů Neftalímových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, vedlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli jíti k boji,

43 Načteno jich z pokolení Neftalímova padesáte tři tisíce a čtyři sta.

44 Ten jest počet těch, kteréž sečtl Mojžíš a Aron a knížata Izraelská, dvanácte mužů, kteříž byli vybráni po jednom z domů otců svých.

45 I bylo všech sečtených synů Izraelských po domích otců jejich, od dvadcítiletých a výše, všech, kteříž mohli vycházeti k boji v Izraeli,

46 Všech sečtených bylo šestkrát sto tisíc, a tři tisíce, pět set a padesáte.

47 Levítové pak vedlé pokolení otců svých nejsou počítáni mezi ně.

48 Nebo byl mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:

49 Pokolení Levítského nebudeš počítati, a nepřičteš jich k synům Izraelským,

50 Ale ustanovíš Levíty nad příbytkem svědectví, a nade vším nádobím jeho, a nade všemi věcmi, kteréž přináležejí k němu. Oni nositi budou příbytek i všecka nádobí jeho, oni přisluhovati budou jemu, a vůkol příbytku klásti se budou.

51 Když se pak s místa bude míti hýbati příbytek, složí jej Levítové; a když se bude klásti příbytek, vyzdvihnou jej Levítové. Kdož by koli cizí přistoupil, umře.

52 I budouť se klásti synové Izraelští, jeden každý v ležení svém, a jeden každý pod praporcem svým, a po houfích svých.

53 Levítové pak klásti se budou vůkol příbytku svědectví, aby nepřišlo rozhněvání mé na shromáždění synů Izraelských; i budou Levítové držeti stráž u příbytku svědectví.

54 Učinili tedy to synové Izraelští; všecko, jakž přikázal Hospodin Mojžíšovi, tak učinili.