Nahum 3

Studovat vnitřní smysl

           

1 Běda městu vražednému, kteréž všecko lži a ukrutenství plné jest, neodchází z něho loupež.

2 Praskání bičů a hřmot kol, a dusání koní, a vozů skákání bude.

3 Jezdec vyzdvihne třpytící se meč, a blýskající se kopí, i bude množství zbitých, a veliké hromady těl mrtvých, tak že nebude žádného počtu těl mrtvých, až i padati budou přes těla jejich,

4 Pro množství smilství smilnice, velmi milé, mistryně kouzlů, kteráž prodávala národy smilstvými svými, a lidi kouzly svými.

5 Aj, já proti tobě, dí Hospodin zástupů, a odkryji podolek tvůj nad hlavu tvou, a ukáži národům nahotu tvou, a královstvím hanbu tvou.

6 A ukydaje tě ohavnými věcmi, uvedu tě v lehkost, a vystavím tě za divadlo.

7 I stane se, že kdožkoli uzří tě, vzdálí se od tebe, a dí: Vyplundrováno jest Ninive. Kdož by ho litovati měl? Kdež bych shledal ty, kteříž by tě těšiti měli?

8 Což by se tobě lépe díti mělo, nežli No lidnému, kteréž sedělo mezi řekami, vodami byvši opuštěno, jehož val bylo moře, zed mělo od moře?

9 Mouřenínská země i Egypt silou jeho byla, a nesčíslní, Putští a Lubimští, byli jemu na pomoc.

10 A však i to v přestěhování přišlo a v zajetí, tak že i maličcí jeho rozrážíni byli na úhlech všech ulic, a o nejslavnější jeho metali los, a všickni znamenití jeho sevříni byli pouty.

11 Takž i ty opiješ se, a pokrývati se musíš, i ty hledati budeš pomoci proti nepříteli.

12 Všecky tvé pevnosti jsou jako fíkové s ovocem ranním, jimž jakž se zatřese, prší do úst toho, kdož by jedl.

13 Aj, lid tvůj jsou ženy u prostřed tebe, nepřátelům tvým dokořen otevříny budou brány země tvé, a oheň sžíře závory tvé.

14 Navaž sobě vody k obležení, upevni ohrady své, vejdi do bláta a šlapej hlinu, oprav cihelnu.

15 Tam tě sžíře oheň, vytne tě meč, sžíře tě jako brouky, nechť jest vás veliký počet jako brouků, nechť jest vás veliký počet jako kobylek.

16 Rozmnožilo jsi kupce své nad hvězdy nebeské, brouci připadnou i zaletují.

17 Znamenití tvoji jako kobylky, a hejtmané tvoji jako velicí chroustové, kteříž se kladou vojensky po plotích v čas studena. Slunce vzešlo, tožť letí, aniž znáti místa jejich, kde byli.

18 Zdřímají pastýři tvoji, ó králi Assyrský, ležeti budou znamenití tvoji, hojnost lidu tvého bude po horách, ale nebude žádného, kdo by shromáždil.

19 K potření tvému není žádného léku, bolest rány tvé rozmohla se. Kteřížkoli uslyší pověst o tobě, rukama plésati budou nad tebou. Nebo na koho ustavičně nedocházelo ukrutenství tvé?


Exploring the Meaning of Nahum 3      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In Nahum 3, the inner meaning is mostly teaching us about the need to reason from a sound spiritual foundation -- to root out false ideas, adopt true ones, and genuinely live by them.

In Nahum 3:1-4, All those who would like to destroy the truths of the Lord’s church will be gathered in the spiritual world; they gravitate towards each other, and essentially form hellish societies.

This is explained further, in Nahum 3:5-7: In the spiritual world it becomes impossible for evil people to hide their true loves behind a pretense of being good.

In Nahum 3:8-17, the inner meaning is that any doctrinal truths will be forgotten by those people, because they have lost all desire to know them, and certainly all desire to use them as a guide to behavior.

Nahum 3:18 makes the point that human reason isn't a reliable foundation. Assyria stands for the ability to reason, but if it starts from an unsound framework, it's not useful.

Nahum 3:19 hammers the point home: There is nothing of any soundness left in them.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Nahum 3      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In Nahum 3, the inner meaning is mostly teaching us about the need to reason from a sound spiritual foundation -- to root out false ideas, adopt true ones, and genuinely live by them.

In Nahum 3:1-4, All those who would like to destroy the truths of the Lord’s church will be gathered in the spiritual world; they gravitate towards each other, and essentially form hellish societies.

This is explained further, in Nahum 3:5-7: In the spiritual world it becomes impossible for evil people to hide their true loves behind a pretense of being good.

In Nahum 3:8-17, the inner meaning is that any doctrinal truths will be forgotten by those people, because they have lost all desire to know them, and certainly all desire to use them as a guide to behavior.

Nahum 3:18 makes the point that human reason isn't a reliable foundation. Assyria stands for the ability to reason, but if it starts from an unsound framework, it's not useful.

Nahum 3:19 hammers the point home: There is nothing of any soundness left in them.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 224


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 309, 1164, 1166, 1296, 2851, 5433, 6669, ...

Apocalypse Revealed 134, 213, 298, 334, 337, 424, 437, ...

O životě 79

True Christian Religion 314, 322


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 141, 177, 240, 355, 403, 408, 540, ...

The White Horse - Appendix 1

Scriptural Confirmations 4, 58

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

1 Královská 22:17

Jób 27:23

Izajáš 13:16, 19:16, 20:4, 23:16, 28:4, 34:3, 37:11, 45:1, 2, 47:2, 3, 8, 9, 51:19

Jeremiáše 25:27, 30:12, 15, 46:9, 25, 47:3, 50:37, 51:30, 39

Pláč Jeremjášův 2:15

Ezechiel 24:6, 9, 29:7, 30:5, 31:12, 32:22

Jóel 2:4, 5

Ámos 6:2

Abdijáš 1:9

Jonáš 2

Nahum 10, 2:2, 4, 7, 9, 13

Malachiáš 3

Zjevení Janovo 18:3, 9, 10

Významy biblických slov

jezdec
'A horseman' signifies intelligence, or one who is intelligent. 'A horseman,' as mentioned in Revelation 9:16, signifies reasonings concerning faith alone. 'A horseman' can also...

meč
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

národy
'A nation,' as in Genesis 21:18, signifies the spiritual church which should receive the good of faith. Nation from afar,' as in Jeremiah 5:17, signifies...

hospodin
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

zástupů
A host and an army come from the same Hebrew word and mean the same thing in Bible; when the Children of Israel were numbered...

ninive
'Nineveh' signifies the falsities of doctrinal matters, also the Gentiles, or the falsities originating in the fallacies of the senses, in the obscurity of an...

moře
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

Egypt
Egyptians represent those who are in natural science, thus the natural, but the Hebrews, those who are of the church, thus respectively the spiritual. The...

jedl
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

ženy
The word "woman" is used a number of different ways in the Bible – as a simple description, as someone connected to a man ("his...

brány
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

oheň
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

vody
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

hvězdy
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

kobylky
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...

slunce
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

králi
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...


Přeložit: