Malachiáš 3

Studovat vnitřní smysl

           

1 Aj, já posílám anděla svého, kterýž připraví cestu před tváří mou. V tom hned přijde do chrámu svého Panovník, kteréhož vy hledáte, a anděl smlouvy, v němž vy líbost máte. Aj, přijdeť, praví Hospodin zástupů.

2 Ale kdo bude moci snésti den příchodu jeho? A kdo ostojí, když se on ukáže? Nebo on jest jako oheň rozpouštějící a jako mýdlo běličů.

3 I sedna, přeháněti bude a přečišťovati stříbro, a přečistí syny Léví, a vyčistí je jako zlato a jako stříbro. I budou Hospodinovi, obětujíce oběti v spravedlnosti.

4 I zachutná sobě Hospodin obět Judovu a Jeruzalémských, jako za dnů prvních, a jako za let starodávních.

5 K vám pak přikročím s pomstou, a budu rychlým svědkem proti kouzedlníkům, a proti cizoložníkům, a proti křivopřísežníkům, i proti těm, kteříž s útiskem zadržují mzdu nájemníka, vdově a sirotku, a příchozímu křivdu činíce, nebojí se mne, praví Hospodin zástupů.

6 Nebo já Hospodin neměním se, protož vy, synové Jákobovi, nevzali jste skončení.

7 Hned ode dnů otců vašich odešli jste od ustanovení mých, a neostříhali jste jich. Navraťtež se ke mně, a navrátím se k vám, praví Hospodin zástupů. Ale říkáte: V čem bychom se navrátiti měli?

8 Loupiti-liž má člověk Boha, že vy loupíte mne? A však říkáte: V čem tě loupíme? V desátcích a obětech.

9 Naprosto zlořečení jste, proto že mne loupíte, vy pokolení všecko.

10 Sneste všecky desátky do obilnice, aby byla potrava v domě mém, a zkuste mne nyní v tom, praví Hospodin zástupů, nezotvírám-liť vám průduchů nebeských, a nevyleji-li na vás požehnání, tak že neodoláte.

11 A přimluvím pro vás tomu, což zžírá, a nebude vám kaziti úrod zemských, aniž vám pochybí vinný kmen na poli, praví Hospodin zástupů.

12 I budou vás blažiti všickni národové; nebo vy budete zemí rozkošnou, praví Hospodin zástupů.

13 Rozmohlať se proti mně slova vaše, praví Hospodin, a však říkáte: Což jsme mluvili proti tobě?

14 Říkáte: Daremná jest věc sloužiti Bohu, a jaký zisk, budeme-li ostříhati nařízení jeho, a budeme-li choditi zasmušile, bojíce se Hospodina zástupů?

15 Nýbrž nyní blahoslavíme pyšné. Ti, kteříž páší bezbožnost, vzdělávají se, a pokoušející Boha vysvobozeni bývají.

16 Tehdy ti, kteříž se bojí Hospodina, tytýž mluvili jeden k druhému. I pozoroval Hospodin a slyšel, a psána jest kniha pamětná před ním pro ty, kteříž se bojí Hospodina, a myslí na jméno jeho.

17 Tiť budou, praví Hospodin zástupů, v den, kterýž já učiním, mým klínotem, a slituji se nad nimi, jako se slitovává otec nad synem svým, kterýž mu slouží.

18 Tehdy obrátíte se, a uzříte rozdíl mezi spravedlivým a bezbožným, mezi tím, kdo slouží Bohu, a tím, kdo jemu neslouží.

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 249


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 349, 566, 576, 666, 680, 1066, 1551, ...

Apocalypse Revealed 101, 191, 285, 344, 350, 357, 529, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

O Pánu 4, 6, 30, 64

Doctrine of the Sacred Scripture 51

O životě 60

True Christian Religion 92, 285, 688, 689, 782


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 220, 242, 304, 372, 413, 414, 433, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 60

De Domino 39

Marriage 92

Scriptural Confirmations 2, 23

Jiný komentář

  Příběhy:


  Duchovní témata:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 19:28, 28:22

Exodus 3:15, 11:7, 20:7, 22:20, 23:21

Numeri 8:6

Deuteronomium 24:15, 17, 27:19

1. Samuelova 6:20

2. Paralipomenon 31:4, 10

Nehejháš 1:11, 10:36, 13:10

Jób 1:22, 21:15, 34:9

Žalmy 4:6, 56:9, 66:10, 16, 73:3, 13, 78:23, 102:28, 103:13, 115:13, 147:11

Přísloví 11:24, 25:4

Kazatel 8:14

Izajáš 1:25, 3:8, 4:4, 40:3, 10, 43:23, 46:4, 50:10, 58:3, 61:9, 62:4, 5

Jeremiáše 5:29, 12:1, 44:18

Pláč Jeremjášův 3:22

Ezechiel 2:3, 20:40, 44:30

Jóel 1:4, 2:22

Micheáš 1:2

Abakuk 12

Zacharjáš 3, 5:3, 4, 8:12, 13:9

Malachiáš 1:6, 11, 2:2, 14, 17

Matouš 6:33, 11:10

Marek 1:2, 11:11

Lukáš 1:17, 7:27, 19:45

Jan 2:15

Římanům 22, 10:21

2. list Timoteovi 2:13

Židům 13:4

List Jakubův 1:17, 5:4

1. list Petrův 1:7

List Judův 15

Zjevení Janovo 6:17, 11:18

Významy biblických slov

anděl
'A messenger' signifies communication.

praví
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

přijde
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

chrámu
'A temple' represents heaven and the church. The sacred place where the ark was, represents the inmost, or third heaven, and the church among people...

hospodin
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

zástupů
A host and an army come from the same Hebrew word and mean the same thing in Bible; when the Children of Israel were numbered...

den
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

oheň
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

stříbro
'Money' relates to truth.

zlato
'Money' relates to truth.

synové
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Jákobovi
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

desátky
'Tithes' or 'ten' denotes fullness, and 'a tenth part,' sufficiency.

poli
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

slova
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

zisk
Gain denotes every false principle derived from evil, which perverts the judgment of the mind.

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

slyšel
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

slouží
Generally speaking, those who are at lower levels of an organization serve those at higher levels. Bosses boss and their employees serve; coaches devise strategy...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Prophecies of the Advent
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Prophecies of the Advent (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 The Sun of Righteousness (Prophecies of the Advent) (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Turning to the Lord (Prophecies of the Advent) (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10


Přeložit: