Leviticus 23

Studovat vnitřní smysl

           

1 Mluvil opět Hospodin Mojžíšovi, řka:

2 Mluv k synům Izraelským a rci jim: Slavnosti Hospodinovy, kteréž nazývati budete shromáždění svatá, tyto jsou slavnosti mé:

3 Šest dní dělati budete, dne pak sedmého sobota odpočinutí jest, shromáždění svaté bude. Žádného díla nedělejte, nebo jest sobota Hospodinova, ve všech příbytcích vašich.

4 Protož tyto jsou slavnosti Hospodinovy, shromáždění svatá, kteréž slaviti budete v časy jich určité:

5 Měsíce prvního, čtrnáctého dne téhož Měsíce u večer bude Fáze Hospodinovo.

6 A patnáctého dne téhož měsíce svátek přesnic bude Hospodinu; za sedm dní přesné chleby jísti budete.

7 Dne prvního sbor svatý míti budete; žádného díla robotného nebudete dělati.

8 Ale obětovati budete obět ohnivou Hospodinu za sedm dní. Dne také sedmého sbor svatý bude; žádného díla robotného nebudete dělati.

9 I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:

10 Mluv k synům Izraelským a rci jim: Když vejdete do země, kterouž já dávám vám, a žíti budete obilí její, tedy přinesete snopek prvotiny žně vaší k knězi.

11 Kterýž obraceti bude sem i tam snopek ten před Hospodinem, aby byl příjemnou obětí za vás; nazejtří po sobotě obraceti jej bude kněz.

12 Kterého dne obraceti budete snopek ten, téhož zabijete beránka ročního bez poškvrny v obět zápalnou Hospodinu.

13 Též i obět suchou jeho, dvě desetiny mouky bělné olejem zadělané, v obět ohnivou Hospodinu u vůni příjemnou, a mokrou obět jeho, vína čtvrtý díl míry hin.

14 Chleba pak, ani pražmy, ani zrní vymnutého nebudete jísti, až právě do toho dne, když obětovati budete obět Bohu svému. Ustanovení to věčné bude v pronárodech vašich, ve všech příbytcích vašich.

15 Počtete sobě také od prvního dne po sobotě, ode dne, v němž jste obětovali snopek sem i tam obracení, (plných sedm téhodnů ať jest),

16 Až do prvního dne po sedmém téhodni, sečtete padesáte dní, a tehdy obětovati budete novou obět suchou Hospodinu.

17 Z příbytků svých přinesete chleby sem i tam obracení, dva bochníky ze dvou desetin mouky bělné budou; kvašené je upečete, prvotiny jsou Hospodinu.

18 A s tím chlebem obětovati budete sedm beránků ročních bez vady, a volka mladého jednoho, a skopce dva; obět zápalná budou Hospodinu, s obětmi svými suchými i mokrými, obět ohnivá vůně spokojující Hospodina.

19 Zabijete také kozla jednoho za hřích, a dva beránky roční k oběti pokojné.

20 I bude je kněz sem i tam obraceti s chleby prvotin v obět sem i tam obracení před Hospodinem, i s těmi dvěma beránky; a budou svaté věci Hospodinu, a dostanou se knězi.

21 I vyhlásíte v ten den slavnost, shromáždění svaté míti budete, žádného díla robotného nebudete dělati. Ustanovení to bude věčné ve všech příbytcích vašich, v pronárodech vašich.

22 A když budete žíti obilé krajiny vaší, nesežneš všeho až do konce pole svého, a pozůstalých klasů po žni své nebudeš sbírati; chudému a příchozímu zanecháš jich: Já jsem Hospodin Bůh váš.

23 Mluvil ještě Hospodin k Mojžíšovi, řka:

24 Mluv synům Izraelským takto: Měsíce sedmého, v první den téhož Měsíce, budete míti odpočinutí, památku troubení, shromáždění svaté držíce.

25 Žádného díla robotného nebudete dělati, a budete obětovati obět ohnivou Hospodinu.

26 Mluvil také Hospodin k Mojžíšovi, řka:

27 Desátý pak den každého měsíce sedmého den očišťování jest. Shromáždění svaté míti budete, a ponižovati budete životů svých, a obětovati obět ohnivou Hospodinu.

28 Žádného díla nebudete dělati v ten den; nebo den očišťování jest, k očišťování vás před Hospodinem Bohem vaším.

29 A všeliká duše, kteráž by neponižovala se toho dne, vyhlazena bude z lidu svého.

30 Kdož by koli dílo nějaké dělal toho dne, zatratím člověka toho z lidu jeho.

31 Žádného díla nedělejte. Ustanovení to bude věčné v pronárodech vašich, ve všech příbytcích vašich.

32 Sobotu odpočinutí míti budete, když ponižovati budete duší svých, devátého dne téhož měsíce u večer; od večera až do druhého večera držeti budete sobotu svou.

33 Mluvil také Hospodin k Mojžíšovi, řka:

34 Mluv synům Izraelským a rci: Každého patnáctého dne měsíce sedmého slavnost stánků za sedm dní bude Hospodinu.

35 Dne prvního shromáždění svaté bude; žádného díla robotného nebudete dělati.

36 Za sedm dní obětovati budete obět ohnivou Hospodinu. Dne osmého shromáždění svaté míti budete, a obětovati budete obět ohnivou Hospodinu; svátek jest, žádného díla robotného nebudete dělati.

37 To jsou slavnosti Hospodinovy, kteréž slaviti budete, mívajíce shromáždění svatá, abyste v nich obětovali obět ohnivou Hospodinu, zápal, obět suchou, obět pokojnou, a oběti mokré, jedno každé ve dni svém,

38 Kromě sobot Hospodinových, a kromě darů vašich, i všech slibů vašich a kromě všech dobrovolných obětí vašich, kteréž dávati budete Hospodinu.

39 A však dne patnáctého toho měsíce sedmého, když byste shromáždili úrody země, světiti budete svátek Hospodinův za sedm dní. Dne prvního odpočinutí bude, tolikéž dne osmého bude odpočinutí.

40 A naberouce sobě dne prvního ovoce z stromů krásných, a ratolestí palmových, a větvoví z stromů hustých, a vrbí od potoku, veseliti se budete před Hospodinem Bohem svým za sedm dní.

41 A tak držeti budete ten svátek Hospodinův za sedm dní každého roku. Ustanovení to bude věčné v pronárodech vašich; každého měsíce sedmého slaviti jej budete.

42 V staních zůstanete za sedm dní. Kdožkoli doma zrozený jest v Izraeli, v staních zůstávati budete,

43 Aby věděli potomci vaši, že jsem choval v staních syny Izraelské, když jsem je vyvedl z země Egyptské: Já Hospodin Bůh váš.

44 I oznámil Mojžíš slavnosti Hospodinovy synům Izraelským.

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Leviticus 23      

Napsal(a) Henry MacLagan

On the successive states of the regenerate life in general, involving states of conflict against evil succeeded by states of rest.

The first subordinate state is one of deliverance from evil, involving the interior reception of truth conjoined with good, purification, and the arrangement of truths under good. Verses 4-8.

The second subordinate state is that of the implantation of truth in good. Verses 9-22.

Concerning revelation in consequence. Verses 23-25.

Also concerning the plenary removal of evil in consequence. Verses 26-32.

The third subordinate state is that of the implantation of good, involving gladness and joy of heart in all completeness and holiness, with states of peace and rest from the lowest principles to the highest, which are perpetually renewed. Verses 33-34.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2180, 9294


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 414, 925, 1071, 1947, 2075, 2177, 2252, ...

Apocalypse Revealed 242, 278, 316, 367, 400, 585, 623, ...

Nebe a peklo 287


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 109, 257, 279, 324, 365, 376, 417, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Exodus 12:2, 11, 15, 41, 51, 20:8, 23:15, 16, 19, 27:21, 29:24, 30:33, 34:22

Leviticus 1:3, 10, 2:12, 14, 3:6, 17, 4:23, 7:20, 21, 16:16, 29, 30, 31, 33, 19:9, 10, 23, 25, 23:7, 14, 21, 31, 36, 41

Numeri 15:3, 5, 20, 24, 18:8, 12, 13, 28:18, 26, 29:1, 7, 12, 39

Deuteronomium 12:12, 16:1, 9, 10, 13, 31:10

1 Královská 8:2, 12:32

2. Paralipomenon 2:3

Ezdráš 3:4, 5, 6

Nehejháš 8:2, 14, 18

Žalmy 56:13, 76:12

Izajáš 29:1

Ezechiel 44:24, 45:23, 25

Ozeáš 12:10

Zacharjáš 14:16, 18, 19

Matouš 26:17

Marek 14:1

Lukáš 22:1

Jan 7:2, 37

Skutky apoštolů 2:1, 3:23

Koloským 2:16

Významy biblických slov

mluvil
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

hospodin
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Mojžíšovi
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

šest
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

sobota
In Exodus 31:13, 'verily my Sabbaths ye shall keep,' signifies continuous holy thought about the union of the Lord’s divine with His human.

měsíce
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

večer
Since the light and warmth of the sun represent the Lord’s wisdom and love, it makes sense that evening, a time when the light and...

fáze
'The Passover,' in Exodus 12, 27, signifies the presence of the Lord and His liberation from damnation of the people of the spiritual church. 'The...

sedm
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

svatý
'Sanctuary' signifies the truth of heaven and the church. 'Sanctuary,' as in Ezekiel 24:21, signifies the Word.

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

kněz
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

dvě
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

mouky
Fine flour, as in Ezekiel 16:19, signifies the spiritual principle of charity.

bělné
Flour, or meal, signifies celestial truth, and wheat, celestial good. Flour and oil signify truth and good from a spiritual origin, and honey, good from...

vůni
Fragrance means the affection of truth derived from good.

Čtvrtý
Číslo „čtyři“ v Bibli představuje věci, které jsou vzájemně spojeny nebo spojeny. Je to částečně proto, že čtyři jsou dvakrát dva a dva představují konečné...

hin
'A hin' denotes the measurement of conjunction.

Věčné
'Perpetual' in the literal sense, means to the end of one’s life, after death, and eternity.

padesáte
God rested on the seventh day of creation. That represents a state of holiness and tranquility that was preserved in the form of the sabbath....

dva
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

vůně
Fragrance means the affection of truth derived from good.

spokojující
Sweet' signifies delightful things from the good of truth and the truth of good. Everything sweet in the natural world corresponds to delightful and pleasant...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

hřích
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

pole
„Pole“ v Bibli obvykle představuje Pánovu církev, konkrétněji touhu po dobru v církvi. Tady začínají dobré věci, zakořenily se a rostou. Když máte touhu být...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

duše
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

shromáždili
To gather, as in Genesis 6:21, refers to those things which are in the memory of man, where they are gathered. It also implies that...

ovoce
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

izraelské
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Mojžíš
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Eating the Passover
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Feast of Ingathering
Color the pictures of the Children of Israel celebrating this feast, then attach the pictures together to display.
Project | Ages 7 - 14

 Rejoicing Before the Lord
Worship Talk | Ages over 18

 Thanking the Lord
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Work of Your Hands
When you say the blessing, you are thanking the Lord for everything that He gives you, including your useful hands.
Story | Ages 4 - 6


Přeložit: