Leviticus 18

Studovat vnitřní smysl

           

1 I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:

2 Mluv synům Izraelským a rci jim: Já jsem Hospodin Bůh váš.

3 Vedlé skutků země Egyptské, v níž jste bydlili, nečiňte, ani podlé skutků země Kananejské, do kteréž já vás uvozuji, činiti budete, a v ustanoveních jejich nechoďte.

4 Soudy mé čiňte a ustanovení mých ostříhejte, abyste chodili v nich: Já jsem Hospodin Bůh váš.

5 Ostříhejte ustanovení mých a soudů mých. Člověk ten, kterýž by je činil, živ bude v nich: Já jsem Hospodin.

6 Nižádný člověk k žádné přítelkyni krevní nepřistupuj k obnažení hanby její: Já jsem Hospodin.

7 Hanby otce svého a matky své neodkryješ; matka tvá jest, neodkryješ hanby její.

8 Hanby ženy otce svého neodkryješ; nebo hanba otce tvého jest.

9 Hanby sestry své, dcery otce svého aneb dcery matky své, kteráž doma zplozena aneb vně zplozena jest, neodkryješ hanby jejich.

10 Hanby vnučky své, buď po synu neb dceři své, neodkryješ; nebo hanba tvá jsou.

11 Hanby dcery manželky otce svého, kteráž jest zplozena od otce tvého, tvá sestra jest, neodkryješ hanby její.

12 Hanby sestry otce svého neodkryješ; nebo krevní přítelkyně otce tvého jest.

13 Hanby sestry matky své neodkryješ; nebo krevní přítelkyně matky tvé jest.

14 Hanby bratra otce svého neodkryješ; k manželce jeho nevejdeš, stryna tvá jest.

15 Hanby nevěsty své neodkryješ; manželka jest syna tvého, neodkryješ hanby její.

16 Hanby manželky bratra svého neodkryješ; nebo hanba bratra tvého jest.

17 Hanby ženy a dcery její neodkryješ. Vnučky její po synu neb po dceři její nepojmeš, abys odkryl hanbu její; nebo krevní jsou, a nešlechetnost jest.

18 Nevezmeš sobě ženy k ženě první, abys ssoužil ji, odkrývaje hanbu její za života jejího.

19 Také k ženě, když jest v své nemoci nečisté, nepřistoupíš, odkrývaje hanbu její.

20 S manželkou bližního svého nebudeš obcovati, poškvrňuje se s ní.

21 Nedopustíš, aby kdo z semene tvého proveden byl skrze oheň modly Moloch, abys nepoškvrnil jména Boha svého: Já jsem Hospodin.

22 Nebudeš obcovati s mužským pohlavím, scházeje se s ním jako s ženou; nebo ohavnost jest.

23 A s žádným hovadem nebudeš obcovati, poškvrňuje se s ním; ani žena nepoddá se hovadu, aby s ním obývala; nebo mrzkost jest.

24 A protož nepoškvrňujtež se žádnou touto věcí; nebo těmito všemi věcmi poškvrnili se pohané, kteréž já vyvrhu od tváři vaší.

25 Nebo poškvrnila se země, a navštívím nepravost její na ní, a vyvrátí země obyvatele své.

26 Ale vy ostříhejte ustanovení mých a soudů mých, a nečiňte nižádných ohavností těchto, tak domácí jako příchozí, kterýž jest pohostinu u prostřed vás.

27 (Nebo všecky ty ohavnosti činili lidé země té, kteříž byli před vámi, čímž poškvrněna jest země.)

28 Aby nevyvrátila vás země, proto že byste jí poškvrnili, jako vyvrátila národ, kterýž byl před vámi.

29 Nebo kdož by koli dopustil se některé ze všech ohavností těch: duše zajisté, kteréž by činily to, vyhlazeny budou z prostředku lidu svého.

30 Protož ostříhejte přikázání mých, abyste nečinili ničeho z obyčejů ohavných,kteříž činěni jsou před vámi, aniž sebe jimi poškvrňujte: Já jsem Hospodin Bůh váš.

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Leviticus 18      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-5. The man of the church is instructed that he ought not to live according to the evils and falsities of the merely natural man, nor of the corrupted church; but that the Lord who is Good and Truth conjoined, or rather united, ought to be worshiped.

Verse 6. Therefore, generally, man is forbidden to profane good or truth by conjoining them with evil or falsity

Verses 7-25. Nor, in particular, ought he to profane them by any illegitimate conjunctions whatever, which are described in a series, and by which the corrupted church is defiled, and is incapable of properly realizing either good or evil

Verses 26-30. On the contrary, the man of the Spiritual Church must live according to the laws of Divine Order and avoid abominations, lest he too should become corrupt, be entirely separated from genuine good and truth, and be altogether incapable of that obedience to the Lord which is the result of the heavenly marriage of good and truth from Him.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Conjugial Love 519


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 4434, 6348, 7192, 8972, 9282

Apocalypse Revealed 204

Conjugial Love 484

O životě 2, 39


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 235, 304, 410, 434, 768, 785, 946, ...

Spiritual Experiences 5979

Marriage 84

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 19:5, 32, 35:22, 38:18

Exodus 20:14, 22:18, 23:24, 30:33

Leviticus 7:20, 21, 11:44, 18:2, 30, 19:19, 20:3, 11, 23, 21:6, 22:2, 24:15

Numeri 35:34

Deuteronomium 4:1, 9:4, 5, 12:30, 31, 23:1, 27:22, 23, 29:17, 30:6, 20

Soudců 20:5, 6, 10

2. Samuelova 13:12

1 Královská 14:24, 21:26

2. Královská 16:3

2. Paralipomenon 33:2

Ezdráš 9:1, 11

Nehejháš 29

Žalmy 106:37, 38

Přísloví 6:29

Jeremiáše 2:7, 5:9, 7:31, 10:2

Ezechiel 18:6, 20:5, 7, 11, 19, 22:10, 11, 36:17

Ámos 2:7

Malachiáš 12

Matouš 14:3, 4, 19:17

Marek 6:18

Římanům 1:27, 10:5

1. list Korintským 5:1

Galatským 3:12

Efezkým 4:17

Židům 13:4

Významy biblických slov

hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Mojžíšovi
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

země
Existuje nějaký významový rozdíl mezi „zemí“ a „zemí“? Zpočátku se to nezdá; oba odkazují na půdu tvořící pevninu planety, kterou obýváme. Ale pokud o tom...

Kananejské
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

soudy
Judgement' pertains to the Lord's divine human and holy proceeding. Judgment' has two sides, a principle of good, and a principle of truth. The faithful...

matky
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

matka
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

ženy
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

sestry
The Lord calls people who are in truth from the good of charity from Him 'sisters,' as in Matthew 12:50. 'Sister' denotes intellectual truth, when...

dcery
Marriages among people – both in the Bible and in life – represent spiritual marriage. Women represent the desire to be good and to do...

manželky
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

sestra
The Lord calls people who are in truth from the good of charity from Him 'sisters,' as in Matthew 12:50. 'Sister' denotes intellectual truth, when...

manželka
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

syna
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

jména
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

žena
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

pohané
'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness.

nepravost
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

národ
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

duše
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...


Přeložit: