Leviticus 16

Studovat vnitřní smysl

           

1 Mluvil pak Hospodin k Mojžíšovi po smrti dvou synů Aronových, kteřížto, když předstoupili před Hospodina, zemřeli,

2 A řekl Hospodin Mojžíšovi: Mluv Aronovi bratru svému, ať nevchází každého času do svatyně za oponu před slitovnici, kteráž jest na truhle, aby neumřel; nebo já v oblace ukáži se nad slitovnicí.

3 S tímto vcházeti bude Aron do svatyně: S volkem mladým, kterýž bude v obět za hřích, a s beranem k oběti zápalné.

4 V sukni lněnou svatou obleče se, a košilku lněnou bude míti na těle hanby své, pasem také lněným opáše se, a čepici lněnou vstaví na hlavu, roucha zajisté svatá jsou tato; i umyje vodou tělo své a obleče se v ně.

5 Od shromáždění pak synů Izraelských vezme dva kozly k oběti za hřích, a jednoho berana k zápalné oběti.

6 I bude obětovati Aron volka svého v obět za hřích, a očistí sebe i dům svůj.

7 Potom vezme ty dva kozly a postaví je před Hospodinem u dveří stánku úmluvy.

8 I dá Aron na ty dva kozly losy, los jeden Hospodinu, a los druhý Azazel.

9 A obětovati bude Aron kozla toho, na něhož by los padl Hospodinu, obětovati jej bude za hřích.

10 Kozla pak toho, na něhož přišel los Azazel, postaví živého před Hospodinem, aby skrze něho učinil očištění, a pustí ho na poušť k Azazel.

11 I bude obětovati Aron volka svého v obět za hřích, a očistí sebe i dům svůj, a zabije volka svého v obět za hřích.

12 Vezme také plnou kadidlnici uhlí řeřavého s oltáře, kterýž jest před tváří Hospodinovou, a plné obě hrsti své vonných věcí stlučených, a vnese za oponu.

13 A vloží kadidlo to na oheň před Hospodinem, a dým kadění toho přikryje slitovnici, kteráž jest nad svědectvím, a neumře.

14 Potom vezma krve volka toho, pokropí prstem svým na slitovnicí k východu; tolikéž před slitovnicí kropiti bude sedmkrát krví tou prstem svým.

15 Zabije také v obět za hřích kozla toho, kterýž jest lidu, a vnese krev jeho do vnitřku za oponu, a učiní se krví jeho, jakož učinil se krví volka, totiž pokropí jí na slitovnici a před slitovnicí.

16 A očistí svatyni od nečistot synů Izraelských a od přestoupení jejich i všech hříchů jejich. Totéž učiní i stánku úmluvy, kterýž jest mezi nimi u prostřed nečistot jejich.

17 (Žádný pak člověk ať není v stánku úmluvy, když on vchází k očišťování do svatyně, dokudž by on zase nevyšel a očištění za sebe, za dům svůj i za všecko množství Izraelské nevykonal.)

18 Vyjde pak k oltáři, kterýž jest před Hospodinem, a očistí jej. A vezma krve volka toho, a ze krve kozla, dá na rohy oltáře vůkol.

19 A pokropí ho svrchu krví tou prstem svým sedmkrát, a očistí jej i posvětí ho od nečistot synů Izraelských.

20 A když by dokonal očištění svatyně a stánku úmluvy a oltáře, obětovati bude kozla živého.

21 A vlože Aron obě ruce své na hlavu kozla živého, vyznávati bude nad ním všecky nepravosti synů Izraelských, a všecka přestoupení jejich se všemi hříchy jejich, a vloží je na hlavu kozla, a vyžene ho člověk k tomu zřízený na poušť.

22 (Kozel ten zajisté ponese na sobě všecky nepravosti jejich do země pusté.) A pustí kozla toho na poušti.

23 Potom pak přijda Aron do stánku úmluvy, svleče s sebe roucha lněná, v něž se byl oblékl, když vjíti měl do svatyně, a nechá jich tu.

24 A umyje tělo své vodou na místě svatém, a obleče se zase v roucha svá, a vyjda, obětovati bude obět zápalnou svou a obět zápalnou lidu, a očistí sebe i lid.

25 A tuk oběti za hřích páliti bude na oltáři.

26 Ten pak, kterýž vyvedl kozla na Azazel, zpéře roucha svá, a zmyje tělo své vodou, a potom vejde do stanů.

27 Volka pak za hřích a kozla za hřích, jejichž krev vnesena byla k vykonání očištění v svatyni, vynese ven z táboru, a spálí ohněm kůže jejich, i maso jejich, i lejna jejich.

28 Kdož by pak spálil je, zpéře roucha svá, a umyje tělo své vodou, a potom vejde do táboru.

29 Bude vám i toto za věčné ustanovení: Sedmého měsíce, desátého dne téhož měsíce ponižovati budete duší svých, a žádného díla nebudete dělati, ani doma zrozený, ani příchozí, kterýž jest pohostinu mezi vámi.

30 Nebo v ten den očistí vás, abyste očištěni byli; ode všech hříchů svých před Hospodinem očištěni budete.

31 Sobota odpočinutí bude vám, a ponižovati budete duší svých ustanovením věčným.

32 Očišťovati pak bude kněz, kterýž jest pomazaný, a jehož ruce posvěceny jsou k vykonávání úřadu kněžského místo otce svého, a obleče se v roucha lněná, roucha svatá.

33 A očistí svatyni svatou a stánek úmluvy, očistí také i oltář, i kněží, i všecken lid shromážděný očistí.

34 A bude vám to ustanovením věčným k očišťování synů Izraelských ode všech hříchů jejich, každého roku jednou. I učinil Mojžíš tak, jakž jemu byl přikázal Hospodin.

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Leviticus 16      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-4. There is revelation from the Lord when merely external worship has been rejected by man, concerning the manifestation of inmost good, namely, that it must be by the removal of evil externally and internally; by devotion to the Lord; and by the instrumentality of truths

Verses 5-10. Also there shall be the removal of evil externally as well as internally, by acknowledging the Lord; by freedom of choice; by worship; and by the rejection of evil

Verses 11-22. The whole process of this purification is more accurately described

Verses 23-28. Then follow the genuine acknowledgement that all truths are from the Lord; a state of worship from pure love; the confession that man's highest good is from the Lord; and that continual purification is necessary in order to realize the heavenly state

Verses 29-34. And lastly there is, in consequence of this holy course of regeneration and purification, the full enjoyment of heavenly peace and rest, even to eternity.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2180, 6148, 9670, 9959

Apocalypse Explained 392


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 716, 934, 1001, 1947, 2576, 2830, 2832, ...

Apocalypse Revealed 10, 242, 378, 379, 392, 393, 395, ...

Doctrine of Life 59

True Christian Religion 284, 323, 670, 706


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 196, 257, 279, 316, 324, 329, 417, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Exodus 25:21, 22, 27:21, 29:29, 30, 30:10, 34, 35, 39:43

Leviticus 1:4, 10, 3:3, 17, 4:3, 5, 6, 11, 12, 17, 21, 5:5, 6:3, 23, 8:6, 9:2, 7, 10:1, 2, 11:24, 25, 27, 28, 31, 32, 39, 40, 14:7, 16:2, 34, 23:27, 28, 32, 24:23, 25:9

Numeri 17:11, 18:7, 19:7, 8, 10, 28:15, 29:7

1. Paralipomenon 6:34

Přísloví 16:33

Izajáš 58:3

Jeremiáše 33:8

Ezechiel 36:25, 42:14, 44:17, 45:18, 19

Římanům 3:25

Titovi 2:14

Židům 5:3, 6:19, 7:27, 9:4, 7, 12, 13, 22, 10:3, 13:11

Zjevení Janovo 8:5

Významy biblických slov

mluvil
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

po
Podle Swedenborga čas a prostor neexistují v duchovní realitě; jsou to čistě přírodní věci, které existují pouze ve fyzické rovině. To znamená, že jedna duchovní...

Mojžíšovi
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

řekl
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

hřích
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

tělo
Flesh má několik významů právě ve své nejviditelnější podobě. Může to znamenat všechna živá stvoření, jako když Pán mluví o potopě, která „ničí všechno maso“...

dva
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

Dům
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

jeden
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

druhý
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

poušť
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

uhlí
Coals of fire being scattered over the cities (Ezek. 10:1, 7), signify that men were to be left to their wild lusts, rather than they...

oltáře
První oltář uvedený ve Slově byl postaven Noemem poté, co vyšel z archy. Na tomto oltáři obětoval Hospodinu čistá zvířata. Hory představují Pána, protože jsou...

oheň
Oheň v duchovním smyslu může v závislosti na kontextu znamenat lásku i nenávist, stejně jako může být přirozený oheň uklidňující pro udržení tepla nebo strašidelný...

krve
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

sedmkrát
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

krev
Vnitřní význam „krve“ je trochu složitý, protože Swedenborg dává dva významy, které se zdají zcela odlišné. Ve většině případů spojuje Swedenborg krev s Božskou pravdou...

izraelské
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

rohy
'A horn,' when spoken of the Lord, signifies omnipotence. 'The little horn that rose up,' as mentioned in Daniel 7:3-8, signifies the full perversion of...

ruce
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

nepravosti
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

hříchy
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

země
Existuje nějaký významový rozdíl mezi „zemí“ a „zemí“? Zpočátku se to nezdá; oba odkazují na půdu tvořící pevninu planety, kterou obýváme. Ale pokud o tom...

kůže
'Skin' corresponds to truth or to falsity in the extremes. See Arcana Coelestia 1835, 10036, and Apocalypse Explained 386. 'Skin,' as in Job 19:26, means...

maso
Flesh má několik významů právě ve své nejviditelnější podobě. Může to znamenat všechna živá stvoření, jako když Pán mluví o potopě, která „ničí všechno maso“...

Věčné
'Perpetual' in the literal sense, means to the end of one’s life, after death, and eternity.

měsíce
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

den
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

sobota
In Exodus 31:13, 'verily my Sabbaths ye shall keep,' signifies continuous holy thought about the union of the Lord’s divine with His human.

kněz
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

pomazaný
Olej v Bibli představuje Pánovu lásku, takže pomazání někoho (nebo něčeho) olejem bylo způsobem, jak z této osoby (nebo předmětu) učinit zástupce Pána. Na nejvyšší...

oltář
První oltář uvedený ve Slově byl postaven Noemem poté, co vyšel z archy. Na tomto oltáři obětoval Hospodinu čistá zvířata. Hory představují Pána, protože jsou...

kněží
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

Mojžíš
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

přikázal
Přikazovat znamená vydat rozkaz, že se něco musí udělat, a je zaměřeno na jednotlivce nebo skupinu. Je to imperativ, nikoli návrh. Rozkazování lze provádět dvěma...


Přeložit: