Leviticus 14

Studovat vnitřní smysl

           

1 I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:

2 Tento bude řád při malomocném v den očišťování jeho: K knězi přiveden bude.

3 I vyjde kněz ven z stanů a pohledí na něj, a uzří-li, že uzdravena jest rána malomocenství malomocného:

4 Rozkáže kněz tomu, kterýž se očišťuje, vzíti dva vrabce živé a čisté, a dřevo cedrové, a červec dvakrát barvený, a yzop.

5 I rozkáže kněz zabiti vrabce jednoho, a vycediti krev z něho do nádoby hliněné nad vodou živou.

6 A vezme vrabce živého a dřevo cedrové, též červec dvakrát barvený, a yzop, a omočí to všecko i s vrabcem živým ve krvi vrabce zabitého nad vodou živou.

7 Tedy pokropí toho, kterýž se očišťuje od malomocenství, sedmkrát, a za čistého jej vyhlásí, i pustí vrabce živého na pole.

8 Ten pak, kterýž se očišťuje, zpéře roucho své a oholí všecky vlasy své, umyje se vodou, a čistý bude. Potom vejde do táboru, a bydliti bude vně, nevcházeje do stanu svého za sedm dní.

9 Dne pak sedmého sholí všecky vlasy své, hlavu i bradu svou, i obočí své, a tak všecky vlasy své sholí; zpéře také roucha svá a tělo své umyje vodou, a tak očistí se.

10 Dne pak osmého vezme dva beránky bez poškvrny, a ovci jednu roční bez poškvrny, a tři desetiny efi mouky bělné k oběti suché, olejem zadělané, a oleje jednu mírku.

11 Kněz pak, kterýž očišťuje, postaví toho člověka očišťujícího se s těmi věcmi před Hospodinem u dveří stánku úmluvy.

12 I vezme kněz beránka jednoho, kteréhožto obětovati bude v obět za hřích, a mírku oleje, a obraceti bude tím sem i tam v obět obracení před Hospodinem.

13 A zabije beránka toho na místě, kdež se zabijí obět za hřích a obět zápalná, totiž na místě svatém; nebo jakož obět za hřích, tak obět za vinu knězi přináleží, svatá svatých jest.

14 I vezme kněz krve z oběti za hřích, a pomaže jí kraje ucha pravého člověka toho, kterýž se očišťuje, a palce ruky jeho pravé, a palce nohy jeho pravé.

15 Vezme také kněz z té mírky oleje, a naleje na ruku svou levou.

16 A omoče prst svůj pravý v tom oleji, kterýž má na ruce své levé, pokropí z něho prstem svým sedmkrát před Hospodinem.

17 Z ostatku pak oleje toho, kterýž má na ruce své, pomaže kněz kraje ucha pravého člověka toho, kterýž se očišťuje, a palce pravé ruky jeho, a palce pravé nohy jeho, na krev oběti za vinu.

18 Což pak zůstane oleje, kterýž jest v ruce kněze, pomaže tím hlavy toho, kterýž se očišťuje; a tak očistí jej kněz před Hospodinem.

19 Učiní také kněz obět za hřích, a očistí očišťujícího se od nečistoty jeho. A potom zabije obět zápalnou.

20 I bude obětovati kněz tu obět zápalnou, i obět suchou na oltáři; a tak očistí jej, i bude čistý.

21 Jestliže pak bude chudý, tak že by s to býti nemohl, tedy vezme jednoho beránka v obět za provinění, k obracení jí sem i tam pro očištění své, a desátý díl mouky bělné olejem zadělané k oběti suché, a mírku oleje,

22 Též dvě hrdličky aneb dvé holoubátek, kteréž by mohl míti, a bude jedno v obět za hřích, a druhé v obět zápalnou.

23 I přinese je v osmý den očišťování svého knězi, ke dveřům stánku úmluvy před Hospodina.

24 Tedy kněz vezma beránka oběti za vinu a mírku oleje, obraceti je bude sem i tam v obět obracení před Hospodinem.

25 I zabije beránka oběti za provinění, a vezma krve z oběti za provinění, pomaže jí kraje ucha pravého člověka toho, kterýž se očišťuje, a palce ruky jeho pravé, a palce nohy jeho pravé.

26 Oleje také naleje kněz na ruku svou levou.

27 A omoče prst svůj pravý v oleji, kterýž bude na ruce jeho levé, pokropí jím sedmkrát před Hospodinem.

28 Pomaže také kněz olejem, kterýž má na ruce své, kraje ucha pravého toho, kdož se čistí, a palce pravé ruky jeho, a palce pravé nohy jeho, na místě krve z oběti za vinu.

29 Což pak zůstává oleje, kterýž jest v ruce kněze, pomaže jím hlavy toho, kterýž se očišťuje; a tak očistí jej před Hospodinem.

30 Tolikéž učiní i s hrdličkou jednou aneb s holoubátkem z těch, kteréž zjednati mohl.

31 Z těch, kterýchž dostati mohl, obětovati bude jedno za hřích a druhé v obět zápalnou s obětí suchou; a tak očistí kněz očišťujícího se před Hospodinem.

32 Ten jest zákon toho, na komž by se ukázala rána malomocenství, a kterýž by nemohl býti s ty věci k očištění svému přináležité.

33 I mluvil Hospodin Mojžíšovi a Aronovi, řka:

34 Když vejdete do země Kananejské, kterouž já vám za dědictví dávám, a dopustil bych ránu malomocenství na některý dům země, kterouž vládnouti budete,

35 Tedy přijde hospodář domu a oznámí knězi řka: Zdá mi se, jako by byla rána malomocenství na domě.

36 I rozkáže kněz vyprázdniti dům, dříve než by všel do něho hleděti na tu ránu, aby nebylo poškvrněno něco z těch věcí, kteréž v domě jsou. Potom pak vejde, aby pohleděl na ten dům.

37 Tedy vida ránu tu, uzří-li, že rána jest na stěnách domu, totiž důlkové názelení aneb náčervení, a na pohledění jsou nižší než stěna jinde:

38 Vyjde kněz z domu toho ke dveřím jeho, a dá zavříti dům ten za sedm dní.

39 A v den sedmý navrátí se kněz, a uzří-li, ano se rozmohla rána na stěnách domu toho:

40 Rozkáže vyníti kamení, na němž by rána taková byla, a vyvrci je ven za město na místo nečisté.

41 Dům pak rozkáže vystrouhati vnitř všudy vůkol; a vysypou prach ten, kterýž sstrouhali, vně za městem na místo nečisté.

42 A vezmouce jiné kamení, vyplní jím místo onoho kamení; tolikéž hliny jiné vezmouce, vymaží dům.

43 Pakliť by se navrátila rána, a vzrostla by v tom domě po vyvržení kamení a vystrouhání domu, i po vymazání jeho,

44 Tedy vejda kněz, uzří-li, an se rozmohla rána v domě, malomocenství rozjídající se jest v tom domě, nečistý jest.

45 I rozboří ten dům a kamení jeho, i dříví jeho, a všecko mazání domu toho, a vynosí ven za město na místo nečisté.

46 Jestliže by pak kdo všel do domu toho v ten čas, když zavřín byl, nečistý bude až do večera.

47 A jestliže by kdo spal v tom domě, zpéře roucha svá; tolikéž jestliže by kdo jedl v tom domě, zpéře roucha svá.

48 Jestliže by pak kněz vejda tam, uzřel, že se nerozmohla rána v domě po obnovení jeho, tedy za čistý vyhlásí dům ten; nebo uzdravena jest rána jeho.

49 A vezma k očištění domu toho dva vrabce a dřevo cedrové, a červec dvakrát barvený a yzop,

50 I zabije vrabce jednoho, a vycedí krev do nádoby hliněné nad vodou živou.

51 A vezme dřevo cedrové a yzop, a červec dvakrát barvený, a vrabce živého, omočí to všecko ve krvi vrabce zabitého a u vodě živé, a pokropí domu toho sedmkrát.

52 A tak když očistí dům ten krví vrabce a vodou živou a ptákem živým, dřevem cedrovým, yzopem a červcem dvakrát barveným:

53 Vypustí ven vrabce živého z města na pole, a očistí dům ten, i budeť čistý.

54 Ten jest zákon o všeliké ráně malomocenství a poškvrny černé,

55 A malomocenství roucha i domu,

56 I otekliny, prašiviny a poškvrny pobělavé,

57 K ukázání, kdy jest kdo čistý, aneb kdy jest kdo nečistý. Tenť jest zákon malomocenství.

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Leviticus 14      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-7. The laws of Divine Order for the purification of him who has profaned the truth, and first, as to the purification of the affections of good and truth through the Word internally

Verses 8-9. Then externally, and as from himself

Verses 10-20. And thirdly, as to the worship of the Lord from celestial and spiritual good and truth, for the removal of guilt and sin, and for the consecration of the heart to the Lord

Verses 21-32. Also there is to be a similar state of worship with the man of the external church

Verses 33-53. Instruction concerning the tendency to profanation in the ultimate receptacle of good with the regenerated man, and also concerning the means of purification

Verses 54-57. A general summary of the Divine laws relating to profanation in various ways.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 10137


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 643, 716, 870, 2906, 3147, 3301, 4236, ...

Apocalypse Revealed 166, 378, 417, 862

O Pánu 9

True Christian Religion 288, 506, 670


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 195, 257, 365, 475, 600, 1042

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 17:8

Exodus 29:20

Leviticus 1:3, 10, 2:1, 3, 10, 4:6, 17, 20, 26, 31, 35, 5:7, 11, 15, 7:2, 8:11, 23, 24, 27, 10:10, 11:24, 25, 27, 28, 31, 32, 39, 40, 13:3, 4, 6, 47, 51, 59, 14:4, 5, 6, 34, ...

Numeri 8:7, 19:6, 12, 19

Deuteronomium 24:8, 32:49

Matouš 8:4

Marek 1:44

Židům 9:19

Významy biblických slov

mluvil
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Mojžíšovi
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

den
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

kněz
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

malomocenství
'Leprosy' represents unclean false principles grounded in profane things. 'Leprosy' signifies the falsification of truth and good in the Word, also the Jewish profanation of...

dva
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

dřevo
In general, plants in the Bible represent facts, thoughts and ideas – intellectual things. This makes sense: Plants are rooted in place, but can grow...

dvakrát
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

Yzop
'Hyssop,' as mentioned in Exodus 12:22, signifies external truth, which is a medium of purification. It also signifies external good. See Numbers 19:6, 18....

sedmkrát
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

pole
„Pole“ v Bibli obvykle představuje Pánovu církev, konkrétněji touhu po dobru v církvi. Tady začínají dobré věci, zakořenily se a rostou. Když máte touhu být...

roucho
Soft raiment,' as in Matthew 11:9, represents the internal sense of the Word.

vlasy
Vlasy jsou nejvzdálenější částí těla a „vlasy“ v Bibli představují nejvzdálenější výraz toho, co tělo představuje. Ve většině případů jsou vlasy a vousy diskutovány v...

za
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

sedm
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

tělo
Flesh má několik významů právě ve své nejviditelnější podobě. Může to znamenat všechna živá stvoření, jako když Pán mluví o potopě, která „ničí všechno maso“...

tři
'Thirteen,' between twelve and fourteen, denotes the intermediate state. 'Thirteen,' as the sum of ten and three, denotes remains.

mouky
Flour, or meal, signifies celestial truth, and wheat, celestial good. Flour and oil signify truth and good from a spiritual origin, and honey, good from...

bělné
Flour, or meal, signifies celestial truth, and wheat, celestial good. Flour and oil signify truth and good from a spiritual origin, and honey, good from...

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

hřích
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

krve
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

prst
The ten fingers signify all things terminated in ultimates.

ruce
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

krev
Vnitřní význam „krve“ je trochu složitý, protože Swedenborg dává dva významy, které se zdají zcela odlišné. Ve většině případů spojuje Swedenborg krev s Božskou pravdou...

hlavy
Hlava je naše část, která je nejvyšší, což v reprezentativním smyslu znamená, že je to, co je nejblíže Pánu. Z tohoto důvodu hlava představuje to,...

nečistoty
Uncleanness and scum, as in Ezekiel 24:11, signifies evil and falsity.

dvě
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Zůstává
In Leviticus 6:16, 'Aaron and his sons eating the remainder' signifies a person’s reciprocation and making something one's own. This represents conjunction by means of...

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

Kananejské
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

Dům
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

přijde
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

město
Cities of the mountain and cities of the plain (Jeremiah 33:13) signify doctrines of charity and faith.

místo
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

prach
Prach v Ezechielovi 26:12 znamená nejnižší věci, které jsou smyslového principu člověka. V Izajášovi 40:12 prach označuje vnější nebo přirozené pravdy a statky, a to...

po
Podle Swedenborga čas a prostor neexistují v duchovní realitě; jsou to čistě přírodní věci, které existují pouze ve fyzické rovině. To znamená, že jedna duchovní...

nečistý
'Pollution' denotes the truth of faith defiled.

jedl
Když jíme, naše těla rozkládají potravu a získávají z ní energii i materiály pro stavbu a opravu těla. Tento proces je v Bibli na symbolické...

města
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

čistý
To be "pure" in the Bible means - unsurprisingly - to be devoid of evil. Thus all the washing for purification prescribed in the Laws...


Přeložit: