Leviticus 10

Studovat vnitřní smysl

           

1 Synové pak Aronovi Nádab a Abiu, vzavše jeden každý kadidlnici svou, dali do nich oheň a položili na něj kadidlo, a obětovali před Hospodinem oheň cizí, čehož jim byl nepřikázal.

2 Protož sstoupiv oheň od Hospodina, spálil je; a zemřeli tu před Hospodinem.

3 I řekl Mojžíš Aronovi: Toť jest, což mluvil Hospodin, řka: V těch, kteříž přistupují ke mně, posvěcen budu, a před oblíčejem všeho lidu oslaven budu. I mlčel Aron.

4 Tedy povolal Mojžíš Mizaele a Elizafana, synů Uziele, strýce Aronova, a řekl jim: Poďte a vyneste bratří své od svatyně ven za stany.

5 I přišli a vynesli je v sukních jejich ven za stany, jakž byl rozkázal Mojžíš.

6 Mluvil pak Mojžíš Aronovi, Eleazarovi a Itamarovi, synům jeho: Hlav svých neodkrývejte a roucha svého neroztrhujte, abyste nezemřeli, a aby se Bůh na všecko množství nerozhněval; ale bratří vaši, všecka rodina Izraelská, budou plakati nad tím spálením, kteréž uvedl Hospodin.

7 Vy pak ze dveří stánku úmluvy nevycházejte, abyste nezemřeli; nebo olej pomazání Hospodinova jest na vás. I učinili vedlé rozkázaní Mojžíšova.

8 Mluvil také Hospodin Aronovi, řka:

9 Vína a nápoje opojného nebudeš píti,ty ani synové tvoji s tebou, kdyžkoli budete míti vcházeti do stánku úmluvy, abyste nezemřeli, (ustanovení věčné to bude po rodech vašich);

10 Také abyste rozeznati mohli mezi svatým a neposvěceným, a mezi čistým a nečistým;

11 Též abyste učili syny Izraelské všechněm ustanovením, kteráž mluvil Hospodin k nim skrze Mojžíše.

12 Mluvil pak Mojžíš Aronovi, Eleazarovi a Itamarovi, synům jeho, kteříž živi zůstali: Vezměte obět suchou, kteráž zůstala z ohnivých obětí Hospodinových, a jezte ji s přesnicemi u oltáře; nebo svatá svatých jest.

13 Protož jísti budete ji na místě svatém, nebo to jest právo tvé a právo synů tvých z ohnivých obětí Hospodinových; tak zajisté jest mi přikázáno.

14 Hrudí pak sem i tam obracení, a plece vznášení jísti budete na místě čistém, ty i synové tvoji, i dcery tvé s tebou; nebo to právem tobě a synům tvým dáno jest z pokojných obětí synů Izraelských.

15 Plece vzhůru vznášení a hrudí sem i tam obracení s obětmi ohnivými tuků, kteréž přinesou, aby sem i tam obracíno bylo, tak jako obět obracení před Hospodinem, bude tobě i synům tvým s tebou právem věčným, jakož přikázal Hospodin.

16 Mojžíš pak hledal pilně kozla k oběti za hřích, a hle, již spálen byl. Tedy rozhněval se na Eleazara a Itamara, syny Aronovy pozůstalé, a řekl:

17 Pročež jste nejedli oběti za hřích na místě svatém? Nebo svatá svatých byla, poněvadž ji dal vám, abyste nesli nepravost všeho množství k očištění jejich před Hospodinem.

18 A hle, ani krev její není vnesena do vnitřku svatyně. Jísti jste měli ji v svatyni, jakož jsem byl přikázal.

19 Tedy odpověděl Aron Mojžíšovi: Aj, dnes obětovali obět svou za hřích a obět svou zápalnou před Hospodinem, ale přihodila se mně taková věc, že, kdybych byl jedl obět za hřích dnes, zdali by se to líbilo Hospodinu?

20 Což když uslyšel Mojžíš, přestal na tom.

   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Leviticus 10      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-7. Those who are in doctrine without a good life profane their worship by the lusts of selfish love, and are consequently vastated; but the good are instructed that worship ought to be internal as well as external; that external worship merely ought to be removed; and that with them the two should not be separated, lest profanation occur

Verses 8-11. The celestial man is instructed that worship must be from good, and not from truth, that a distinction may be made between true worship and false, and that the celestial may flow in with the spiritual, in order that the latter may receive instruction in Divine Truths

Verses 12-15. Concerning the appropriation of good with the celestial and spiritual man, and how it is connected with perception on the part of the former and acknowledgement on the part of the latter that all life is from the Lord

Verses 16-20. Further instruction as to the non-appropriation of good in profane worship, in consequence of there being no conjunction with the Lord by the good of innocence, and therefore no deliverance from evil.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 934, 1072, 2177, 2187, 9375, 9378, 9434, ...

Apocalypse Revealed 47, 395, 599, 748

O Písmu svatém 49

True Christian Religion 223


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 66, 324, 376, 496, 504, 577, 617

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Exodus 6:18, 22, 23, 19:22, 24, 27:21, 28:38, 41, 29:7, 28, 33, 30:9

Leviticus 2:3, 10, 3:17, 6:19, 7:30, 34, 8:12, 9:15, 24, 11:47, 14:57, 16:1, 20:25, 21:6, 10, 12, 22, 22:13, 24:9

Numeri 3:4, 6:3, 14:37, 16:22, 35, 20:12, 25, 26:61

Deuteronomium 33:10

Jozue 7:1

2. Královská 1:10, 12

1. Paralipomenon 24:2

2. Paralipomenon 15:3

Žalmy 39:10, 93:5

Izajáš 28:7

Ezechiel 22:26, 24:17, 44:21

Malachiáš 2:7

Židům 12:29

Významy biblických slov

synové
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

nádab
'Nadab' signifies doctrine from the internal sense of the Word.

oheň
Oheň v duchovním smyslu může v závislosti na kontextu znamenat lásku i nenávist, stejně jako může být přirozený oheň uklidňující pro udržení tepla nebo strašidelný...

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

řekl
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Mojžíš
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

mluvil
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

olej
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

nápoje
Jídlo v Bibli představuje touhu po dobrém a voda a jiné nápoje představují porozumění a pravdivé myšlenky, které musíme rozpoznat, co je dobré a jak...

Věčné
'Perpetual' in the literal sense, means to the end of one’s life, after death, and eternity.

izraelské
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

oltáře
První oltář uvedený ve Slově byl postaven Noemem poté, co vyšel z archy. Na tomto oltáři obětoval Hospodinu čistá zvířata. Hory představují Pána, protože jsou...

dcery
Marriages among people – both in the Bible and in life – represent spiritual marriage. Women represent the desire to be good and to do...

přikázal
Přikazovat znamená vydat rozkaz, že se něco musí udělat, a je zaměřeno na jednotlivce nebo skupinu. Je to imperativ, nikoli návrh. Rozkazování lze provádět dvěma...

hřích
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

nepravost
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

krev
Vnitřní význam „krve“ je trochu složitý, protože Swedenborg dává dva významy, které se zdají zcela odlišné. Ve většině případů spojuje Swedenborg krev s Božskou pravdou...

Mojžíšovi
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

dnes
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

jedl
Když jíme, naše těla rozkládají potravu a získávají z ní energii i materiály pro stavbu a opravu těla. Tento proces je v Bibli na symbolické...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Nadab and Abihu
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Nadab and Abihu
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Nadab and Abihu
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Prayers Like Incense
In a spiritual sense, each of us has a tabernacle within us and a holy place in which to burn incense to the Lord.
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Tabernacle of the Lord
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17


Přeložit: