Pláč Jeremjášův 3

Studovat vnitřní smysl

Czech BKR         

← Pláč Jeremjášův 2   Pláč Jeremjášův 4 →

1 Já jsem muž okoušející trápení od metly rozhněvání Božího.

2 Zahnal mne, a uvedl do tmy a ne k světlu.

3 Toliko proti mně se postavuje, a obrací ruku svou přes celý den.

4 Uvedl sešlost na tělo mé a kůži mou, a polámal kosti mé.

5 Zastavěl mne a obklíčil přeodpornou hořkostí.

6 Postavil mne v tmavých místech jako ty, kteříž již dávno zemřeli.

7 Ohradil mne, abych nevyšel; obtížil ocelivý řetěz můj.

8 A jakžkoli volám a křičím, zacpává uši před mou modlitbou.

9 Ohradil cesty mé tesaným kamenem, a stezky mé zmátl.

10 Jest nedvěd číhající na mne, lev v skrejších.

11 Cesty mé stočil, anobrž roztrhal mne, a na to mne přivedl, abych byl pustý.

12 Natáhl lučiště své, a vystavil mne za cíl střelám.

13 Postřelil ledví má střelami toulu svého.

14 Jsem v posměchu se vším lidem svým, a písničkou jejich přes celý den.

15 Sytí mne hořkostmi, opojuje mne pelynkem.

16 Nadto potřel o kameníčko zuby mé, vrazil mne do popela.

17 Tak jsi vzdálil, ó Bože, duši mou od pokoje, až zapomínám na pohodlí,

18 A říkám: Zahynulatě síla má i naděje má, kterouž jsem měl v Hospodinu.

19 A však duše má rozvažujíc trápení svá a pláč svůj, pelynek a žluč,

20 Rozvažujíc to ustavičně, ponižuje se ve mně.

21 A přivodě sobě to ku paměti, (naději mám),

22 Že veliké jest milosrdenství Hospodinovo, když jsme do konce nevyhynuli. Nepřestávajíť zajisté slitování jeho,

23 Ale nová jsou každého jitra; převeliká jest pravda tvá.

24 Díl můj jest Hospodin, říká duše má; protož naději mám v něm.

25 Dobrý jest Hospodin těm, jenž očekávají na něj, duši té, kteráž ho hledá.

26 Dobré jest trpělivě očekávajícímu na spasení Hospodinovo.

27 Dobré jest muži tomu, kterýž by nosil jho od dětinství svého,

28 Kterýž by pak byl opuštěn, trpělivě se má v tom, což na něj vloženo,

29 Dávaje do prachu ústa svá, až by se ukázala naděje,

30 Nastavuje líce tomu, kdož jej bije, a sytě se potupou.

31 Neboť nezamítá Pán na věčnost;

32 Nýbrž ačkoli zarmucuje, však slitovává se podlé množství milosrdenství svého.

33 Netrápíť zajisté z srdce svého, aniž zarmucuje synů lidských.

34 Aby kdo potíral nohama svýma všecky vězně v zemi,

35 Aby nespravedlivě soudil muže před oblíčejem Nejvyššího,

36 Aby převracel člověka v při jeho, Pán nelibuje.

37 Kdo jest, ješto když řekl, stalo se něco, a Pán nepřikázal?

38 Z úst Nejvyššího zdali nepochází zlé i dobré?

39 Proč by tedy sobě stýskal člověk živý, muž nad kázní za hříchy své?

40 Zpytujme raději a ohledujme cest našich, a navraťme se až k Hospodinu.

41 Pozdvihujme srdcí i rukou svých k Bohu silnému v nebe.

42 Myť jsme se zpronevěřili, a zpurní jsme byli, protož ty neodpouštíš.

43 Obestřels se hněvem a stiháš nás, morduješ a nešanuješ.

44 Obestřels se oblakem, aby nemohla proniknouti k tobě modlitba.

45 Za smeti a povrhel položil jsi nás u prostřed národů těchto.

46 Rozdírají na nás ústa svá všickni nepřátelé naši.

47 Strach a jáma potkala nás, zpuštění a setření.

48 Potokové vod tekou z očí mých pro potření dcery lidu mého.

49 Oči mé slzí bez přestání, proto že není žádného odtušení,

50 Ažby popatřil a shlédl Hospodin s nebe.

51 Oči mé rmoutí duši mou pro všecky dcery města mého.

52 Loviliť jsou mne ustavičně, jako ptáče, nepřátelé moji bez příčiny.

53 Uvrhli do jámy život můj, a přimetali mne kamením.

54 Rozvodnily se vody nad hlavou mou, řekl jsem: Jižtě po mně.

55 Vzývám jméno tvé, ó Hospodine, z jámy nejhlubší.

56 Hlas můj vyslýchával jsi; nezacpávejž ucha svého před vzdycháním mým a voláním mým.

57 V ten den, v němž jsem tě vzýval, přicházeje, říkávals: Neboj se.

58 Pane, zasazuje se o při duše mé, vysvobozoval jsi život můj.

59 Vidíš, ó Hospodine, převrácenost, kteráž se mně děje, dopomoziž mi k spravedlnosti.

60 Vidíš všecko vymstívání se jejich, všecky úklady jejich proti mně.

61 Slýcháš utrhání jejich, ó Hospodine, i všecky obmysly jejich proti mně,

62 Řeči povstávajících proti mně, a přemyšlování jejich proti mně přes celý den.

63 Pohleď, jak při sedání jejich i povstání jejich jsem písničkou jejich.

64 Dej jim odplatu, Hospodine, podlé díla rukou jejich.

65 Dej jim zatvrdilé srdce a prokletí své na ně.

66 Stihej v prchlivosti, a vyhlaď je, ať nejsou pod nebem tvým.

← Pláč Jeremjášův 2   Pláč Jeremjášův 4 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 121


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 3869, 8941, 9024, 9163

Apocalypse Revealed 306, 410, 485, 573, 721


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 365, 419, 519, 727, 781

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Scriptural Confirmations 4, 59

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

1. Mojžíšova 26:24

Exodus 14:14

Deuteronomium 4:30, 25:1, 28:37

1. Samuelova 25:39

2. Samuelova 14:14, 16:10, 24:14

1 Královská 11:39, 22:34

2. Královská 6:33, 19:6

2. Paralipomenon 30:6

Ezdráš 8:22, 9:6

Nehejháš 31

Jób 2:10, 6:4, 9:18, 10:16, 11:13, 15:13, 16:12, 17:15, 19:7, 8, 21, 21:6, 22:11, 25, 23:2, 30:9, 10, 26, 30, 35:14

Žalmy 5:2, 3, 6:9, 7:13, 9:5, 10:14, 16:5, 22:14, 28:4, 33:9, 35:5, 19, 23, 36:6, 37:7, 39:10, 55:2, 18, 62:2, 66:19, 69:13, 17, 71:14, 73:26, 80:5, 15, 88:4, 9, 94:5, 19, 102:11, 105:3, 106:45, 109:17, 119:59, 166, 123:3, 130:1, ...

Přísloví 19:3, 20:17, 24:12

Kazatel 7:14

Izajáš 4, 24:18, 27:8, 30:18, 38:13, 45:7, 50:6, 51:19, 21, 22, 53:8, 54:7, 55:7, 57:15, 59:9, 10

Jeremiáše 4:18, 8:21, 9:14, 10:19, 11:20, 13:17, 14:17, 15:15, 16:5, 18:23, 20:7, 18, 30:15, 31:11, 20, 38:6, 13, 50:34, 51:56

Pláč Jeremjášův 1:13, 16, 2:1, 16, 21, 3:8, 14, 36, 43, 44, 59, 63

Ezechiel 33:11, 37:11

Daniel 6:17, 18, 9:5, 8, 9, 15, 17

Ozeáš 5:14, 15, 6:1

Jonáš 2:3, 4, 5

Micheáš 7:7, 19

Abakuk 2:3

Ageus 1:5, 7

Zacharjáš 6

Malachiáš 3:6

Matouš 6:9, 14:31

Lukáš 19:41

1. list Korintským 4:13

List Jakubův 5:11

Word/Phrase Explanations

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

tělo
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

kosti
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...

lev
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

ledví
'Kidneys,' as in Exodus 29:13, signify interior truths, or truths exploring, purifying, and correcting.

zuby
'Teeth' signify the outer edges of the life of the natural self, or the sensory level. This has two kinds, the will, and the understanding....

žluč
Gall signifies the same thing as wormwood, that is, infernal falsity.

milosrdenství
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

říká
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

duše
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

dobrý
It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! The case is this: The...

srdce
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

před
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

nebe
Heavens are celestial and spiritual things. Consequently, they are inmost things, both of the Lord's kingdom in heaven the and in the earth. This also...

nás
Because people are governed by angels and spirits, in Genesis 1:26 it says 'let us make man into our image.' But because the Lord alone...

nepřátelé
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

dcery
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

oči
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

města
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

jámy
'A pit,' as in Genesis 41:14, signifies a state of temptation.

vody
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

hlas
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...


Přeložit: