Soudců 5

Studovat vnitřní smysl
← Soudců 4   Soudců 6 →         

1 Zpívala pak písničku Debora a Barák syn Abinoemův v ten den, řkouc:

2 Pro pomstu učiněnou v Izraeli, a pro lid, kterýž se k tomu dobrovolně měl, dobrořečte Hospodinu.

3 Slyštež králové, a ušima pozorujte knížata, já, já zpívati budu Hospodinu, žalmy zpívati budu Hospodinu Bohu Izraelskému.

4 Hospodine, když jsi vyšel z Seir, když jsi se bral z pole Edomského, třásla se země, nebesa dštila, a oblakové déšť vydali.

5 Hory se rozplynuly od tváři Hospodinovy, i ta hora Sinai třásla se před tváří Hospodina Boha Izraelského.

6 Za dnů Samgara syna Anatova, a za dnů Jáhel spustly silnice, kteříž pak šli stezkami, zacházeli cestami křivými.

7 Spustly vsi v Izraeli, spustly, pravím, až jsem povstala já Debora, povstala jsem matka v Izraeli.

8 Kterýžto kdyžkoli sobě zvoloval bohy nové, tedy bývala válka v branách, pavézy pak ani kopí nebylo vidíno mezi čtyřidcíti tisíci v Izraeli.

9 Srdce mé nakloněno jest k správcům Izraelským a k těm, kteříž tak ochotní byli mezi jinými. Dobrořečtež Hospodinu.

10 Kteříž jezdíte na bílých oslicích, kteříž bydlíte při Middin, a kteříž chodíte po cestách, vypravujtež,

11 Že vzdálen hluk střelců na místech, kdež se voda váží; i tam vypravujte hojnou spravedlnost Hospodinovu, hojnou spravedlnost k obyvatelům vsí jeho v Izraeli; tehdážť vstupovati bude k branám lid Hospodinův.

12 Povstaň, povstaň, Deboro, povstaniž, povstaniž a vypravuj píseň, povstaň, Baráku, a zajmi jaté své, synu Abinoemův.

13 Tehdážtě potlačenému dopomoženo k opanování silných reků z lidu; Hospodintě mi ku panování dopomohl nad silnými.

14 Z Efraima kořen jejich bojoval proti Amalechitským; za tebou, Efraime, Beniamin s lidem tvým; z Machira táhli vydavatelé zákona, a z Zabulona písaři.

15 Knížata také z Izachar s Deborou, ano i všecko pokolení Izacharovo, jako i Barák do údolí poslán jest pěšky, ale veliké hrdiny u sebe jsou v podílu Rubenovu.

16 Jak jsi mohl mlče seděti mezi dvěma ohradami, poslouchaje řvání stád? Veliké hrdiny u sebe jsou v podílu Rubenovu.

17 Zdali i Galád před Jordánem nebydlil? Ale Dan proč zůstal při lodech? Asser seděl na břehu mořském, a v lomích svých bydlil.

18 Zabulon, lid udatný, vynaložil duši svou na smrt, též i Neftalím na vysokých místech pole.

19 Králové přitáhše, bojovali, tehdáž bojovali Králové Kananejští v Tanach při vodách Mageddo, a však kořisti stříbra nevzali.

20 S nebe bojováno, hvězdy z míst svých bojovaly proti Zizarovi.

21 Potok Císon smetl je, Potok Kedumim, Potok Císon; všecko to pošlapala jsi, duše má, udatně.

22 Tehdáž otloukla se kopyta koňů od dupání velikého pod jezdci silnými.

23 Zlořečte Merozu, praví anděl Hospodinův, zlořečte velice obyvatelům jeho, nebo nepřišli na pomoc Hospodinu, ku pomoci Hospodinu proti silným.

24 Požehnaná buď nad jiné ženy Jáhel, manželka Hebera Cinejského, nad ženy v staních bydlící buď požehnaná.

25 On vody žádal, ona mléka dala, v koflíku knížecím podala másla.

26 Levou ruku svou k hřebu vztáhla, a pravou ruku svou k kladivu dělníků, i udeřila Zizaru, a ztloukla hlavu jeho, probodla a prorazila židoviny jeho.

27 U noh jejích skrčil se, padl, ležel, u noh jejích skrčil se, padl; kdež se skrčil, tu padl zabitý.

28 Vyhlídala z okna skrze mříži, a naříkala matka Zizarova, řkuci: Proč se tak dlouho vůz jeho nevrací? Proč prodlévají vraceti se domů vozové jeho?

29 Moudřejší pak z předních služebnic jejích odpovídaly, i ona sama také sobě odpovídala:

30 Zdali ale dosáhli něčeho, a dělí kořisti? Děvečku jednu neb dvě na každého muže, loupeže rozdílných barev samému Zizarovi, kořisti rozdílných barev krumpovaným dílem, roucho rozdílných barev krumpovaným dílem na hrdlo loupežníků.

31 Tak ať zahynou všickni nepřátelé tvoji, ó Hospodine, tebe pak milující ať jsou jako slunce vzcházející v síle své. I byla v pokoji země za čtyřidceti let.

← Soudců 4   Soudců 6 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Judges 5      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Judges 5: The Song of Deborah.

This chapter is a song of victory, describing the events of Judges 4 in poetic and exuberant language. Throughout, there is a sense of exhorting the people to turn to the Lord and praise Him for the victory. Singing this kind of song was a customary way for Israel to rejoice after a major victory.

The spiritual meaning of singing has to do with our overall joy and affection for spiritual things: joy for what is true, for the Word, and for everything about the Lord. Affection is not merely knowing spiritual truths; it is our heart’s response to them, which goes far beyond words.

This is why the lyrics of sacred songs such as Judges Chapter 5 are very eloquent and passionate. They are not simply an account of what took place, but more an outburst of praise and gratitude in recounting the story. We experience the same inner ‘music’ when our heart feels a deep spiritual affection, and is stirred up with praise to the Lord. Just as Deborah and Barak sang after a battle, our songs of gratitude will generally be felt after the Lord delivers us from a period of temptation during regeneration (see Swedenborg’s work, Arcana Caelestia 8265).

The song itself frequently acknowledges the Lord’s part in Israel’s victory:

In verse 4: “Lord, when you went out from Seir, when you marched from the field of Edom.”

In verse 11: “There they shall recount the righteous acts of the Lord for his villagers in Israel.”

And in verse 13: “Then the Lord came down for me against the mighty.”

These references serve to remind us that everything is the Lord’s doing. We must do what is good as though our actions make the difference, but we are to affirm that the Lord brings about all that is good. This acknowledgement allows us to act from free will, while still understanding the spiritual truth that all goodness comes from the Lord (Arcana Caelestia 9193).

This is emphasized through the song whenever Deborah praises her own actions, as well as those of Barak and Jael. For example:

In verse 7: “Village life ceased in Israel until I, Deborah, arose, a mother in Israel.”

In verse 12: “Awake, awake, Deborah! Awake, awake, sing a song! Arise, Barak, and lead your captives away, O son of Abinoam!”

And in verses 24-27, when Jael receives full praise for her actions.

Another theme in the song is a lament over those tribes which did not come to the aid of Israel, although only Issachar and Zebulun were called to battle. A town called Meroz is roundly cursed for failing to help. The name ‘Meroz’ comes from a verb meaning “to withdraw” or “to hide” (see Swedenborg’s work, Heaven and Hell 18). This lament reminds us that our intentions to serve the Lord and to fight our spiritual battles can be hindered by our own divided wills.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 627, 1675, 1679, 1756, 2709, 2781, 2851, ...

Apocalypse Revealed 51, 351, 354, 406, 501, 899


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 31, 72, 208, 355, 401, 422, 434, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 32:4, 35:22, 23, 24, 25

Exodus 15:1, 9

Leviticus 26:22

Numeri 32:1, 6, 39

Deuteronomium 7:9, 32:17, 33:2

Jozue 10:10, 11, 12:21, 17:11

Soudců 2:12, 3:11, 31, 4:4, 17, 8:5, 6, 8, 10:4, 12:14, 15, 21:8

1. Samuelova 13:19

2. Samuelova 18:32, 22:1, 8, 23:4

2. Paralipomenon 15:5, 17:16

Žalmy 19:6, 57:9, 68:9, 13, 71:15, 83:10, 92:10, 97:5, 103:2, 110:3, 146:2

Přísloví 4:18, 7:6

Píseň písní 2:9

Izajáš 9:2, 33:8, 63:19

Jeremiáše 19:4, 48:10

Danieli 12:3

Micheáš 1:4

Nahum 5

Matouš 13:43

Lukáš 1:28, 42

1. list Korintským 2:9

Zjevení Janovo 12:11, 16:16

Významy biblických slov

syn
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

den
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

králové
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

seir
'Seir,' as in Genesis 33:14, signifies the conjunction of spiritual and celestial things in the natural level, that is, the truth of faith with the...

pole
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

nebesa
Nebesa jsou nebeské a duchovní věci. V důsledku toho jsou to nejvznešenější věci, obě z království Páně v nebi i na zemi. Týká se to...

hory
'Hills' signify the good of charity.

hora
'Hills' signify the good of charity.

Sinai
'Mount Sinai,' as in Exodus 19:1, signifies, in the highest sense, divine truth from divine good. 'Mount' means divine good, and 'Sinai,' divine truth, and...

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

syna
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

silnice
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

matka
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

kopí
'A lancet' signifies truth.

čtyřidcíti
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

srdce
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

voda
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

spravedlnost
'Justice' signifies both good and truth.

píseň
'A song' signifies acknowledgment and confession from joy of heart.

za
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

Beniamin
Also, Benjamin signifies the Word in its ultimate sense (Deut. 33:12)

údolí
Mountains in the Bible represent people's highest points, where we are closest to the Lord - our love of the Lord and the state of...

Jordánem
The land of Jordan,' as in Psalm 42:6, signifies what is lowly, consequently, what is distant from the celestial, as the external parts of a...

dan
The tribe of Dan (Jer. 8:16) signifies truth in its own ultimate degree of order, here truth in the church, which is contained in the...

seděl
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

Neftalím
'Naphtali' in a supreme sense, signifies the proper power of the Lord’s divine human. In a spiritual sense, he signifies temptation and victory and a...

mageddo
'Megiddo,' as in 2 Chronicles 3, signifies the same as Armageddon.

stříbra
'Money' relates to truth.

nebe
„Vzduch“ v Bibli představuje myšlenku, ale velmi obecně - spíše jako naše schopnost vnímat myšlenky a způsob, jakým máme tendenci myslet, spíše než naše konkrétní...

hvězdy
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

potok
A 'stream' signifies aspects of intelligence.

duše
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

praví
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

anděl
'A messenger' signifies communication.

ženy
The word "woman" is used a number of different ways in the Bible – as a simple description, as someone connected to a man ("his...

manželka
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

vody
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

másla
Butter (Isa. 7:14, 16) signifies the Lord's celestial principle, and honey that is derived from thence. Butter of the herd (Deut. 32:13) signifies the celestial...

okna
'Window' signifies truth in the light.

roucho
Soft raiment,' as in Matthew 11:9, represents the internal sense of the Word.

nepřátelé
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

milující
To some degree, there really is no spiritual meaning to the word “love” in the Bible. Why? Because if you truly love another, that is...

slunce
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

čtyřidceti
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Blessings: Visions in Heaven
Blessings to say at mealtime.
Activity | Ages over 7

 Make Sun Shirts
Make a special shirt to help you remember that the Lord is sending you His love and hoping that you will use it to become a reflection of Him, sharing His love with the people around you.
Project | Ages 4 - 14

 Prayers for Adults: The Lord Is Our God
Activity | Ages over 18


Přeložit: