Jozue 21

Studovat vnitřní smysl

Bible kralická         

← Jozue 20   Jozue 22 →

1 Přistoupili pak přední z otců Levítského pokolení k Eleazarovi knězi, a k Jozue, synu Nun, a k předním z otců pokolení synů Izraelských,

2 A mluvili k nim v Sílo, v zemi Kananejské, řkouce: Hospodin přikázal skrze Mojžíše, abyste nám dali města k přebývání, i podměstí jejich pro dobytky naše.

3 Dali tedy synové Izraelští Levítům z dědictví svého, vedlé rozkázaní Hospodinova, města tato i podměstí jejich.

4 Padl pak los čeledem Kahat, i dáno losem synům Arona kněze, Levítům, z pokolení Juda, a z pokolení Simeon, i z pokolení Beniaminova měst třinácte.

5 A jiným synům Kahat, z čeledí pokolení Efraimova, a z pokolení Danova, a z polovice pokolení Manassesova losem dáno měst deset.

6 Synům pak Gerson, z čeledí pokolení Izacharova, a z pokolení Asserova, též z pokolení Neftalímova, a z polovice pokolení Manassesova v Bázan losem dáno měst třinácte.

7 Synům Merari po čeledech jejich, z pokolení Rubenova a z pokolení Gádova, též z pokolení Zabulonova měst dvanácte.

8 Dali tedy synové Izraelští Levítům ta města i předměstí jejich, (jakož přikázal Hospodin skrze Mojžíše,) losem.

9 A tak z pokolení synů Judových, a z pokolení synů Simeonových dána jsou města, kterýchž tuto jména jsou položena.

10 A dostal se první díl synům Aronovým, z čeledí Kahat, z synů Léví; nebo jim padl los první.

11 Dáno jest tedy jim město Arbe, otce Enakova, (jenž jest Hebron,) na hoře Juda, a předměstí jeho vůkol něho.

12 Ale pole města toho i vsi jeho dali Kálefovi synu Jefone k vládařství jeho.

13 Synům tedy Arona kněze dali město útočišťné vražedlníku, Hebron i předměstí jeho, a Lebno i předměstí jeho;

14 A Jeter s předměstím jeho, též Estemo a předměstí jeho;

15 Holon i předměstí jeho, a Dabir s podměstím jeho;

16 Také Ain s předměstím jeho, a Juta s podměstím jeho, i Betsemes a předměstí jeho, měst devět z toho dvojího pokolení.

17 Z pokolení pak Beniaminova dali Gabaon a předměstí jeho, a Gaba s předměstím jeho;

18 Též Anatot a podměstí jeho, i Almon s předměstím jeho, města čtyři.

19 Všech měst synů Aronových kněží třinácte měst s předměstími jejich.

20 Čeledem pak synů Kahat, Levítům, kteříž pozůstali z synů Kahat, (byla pak města losu jejich z pokolení Efraim,)

21 Dali jim město útočišťné vražedlníku, Sichem i předměstí jeho, na hoře Efraim, a Gázer s předměstím jeho.

22 Též Kibsaim a předměstí jeho, a Betoron s předměstím jeho, města čtyři.

23 Z pokolení pak Dan: Elteke a předměstí jeho, a Gebbeton s předměstím jeho;

24 Též Aialon a předměstí jeho, a Getremmon s podměstím jeho, města čtyři.

25 Z polovice pak pokolení Manassesova: Tanach a podměstí jeho, a Getremmon s předměstím jeho, města dvě.

26 Všech měst deset s předměstími jejich čeledem synům Kahat ostatním.

27 Synům také Gersonovým, z čeledí Levítských, z polovice pokolení Manassesova dali město útočišťné vražedlníku, Golan v Bázan a předměstí jeho, a Bozran s předměstím jeho, města dvě.

28 Z pokolení Izacharova: Kesion a podměstí jeho, a Daberet s předměstím jeho;

29 Jarmut a předměstí jeho, a Engannim s předměstím jeho, města čtyři.

30 Z pokolení pak Asserova: Mesal a předměstí jeho, též Abdon a podměstí jeho;

31 Helkat s předměstím jeho, a Rohob s podměstím jeho, města čtyři.

32 Z pokolení také Neftalímova: Město útočišťné vražedlníku, Kedes v Galilei a předměstí jeho, a Hamotdor s předměstím jeho, a Kartam s předměstím jeho, města tři.

33 Všech měst Gersonitských po čeledech jejich, třinácte měst s předměstími jejich.

34 Čeledem pak synů Merari, Levítům ostatním, dali z pokolení Zabulonova Jekonam a předměstí jeho, Karta a předměstí jeho;

35 Damna a předměstí jeho, Naalol a předměstí jeho, města čtyři.

36 Z pokolení pak Rubenova: Bozor a předměstí jeho, a Jasa a předměstí jeho;

37 Kedemot a předměstí jeho, a Mefat s podměstím jeho, města čtyři.

38 A z pokolení Gádova: Město útočišťné vražedlníku, Rámot v Galád a předměstí jeho, a Mahanaim s předměstím jeho;

39 Ezebon a podměstí jeho, Jazer s podměstím jeho, města čtyři.

40 Všech měst synů Merari po čeledech jejich, kteříž ostatní byli z čeledí Levítských, bylo podlé losu jejich měst dvanácte.

41 A tak všech měst Levítských u prostřed vládařství synů Izraelských měst čtyřidceti osm s předměstími svými.

42 Mělo pak to město jedno každé obzvláštně svá předměstí vůkol sebe, a taková byla všecka ta města.

43 Dal tedy Hospodin Izraelovi všecku tu zemi, kterouž s přísahou zaslíbil dáti otcům jejich; i opanovali ji dědičně, a bydlili v ní.

44 Dal také Hospodin jim odpočinutí se všech stran podlé všeho, jakž byl s přísahou zaslíbil otcům jejich, aniž kdo byl, ješto by ostál proti nim ze všech nepřátel jejich; všecky nepřátely jejich dal Hospodin v ruku jejich.

45 Nepominulo ani jedno slovo ze všelikého slova dobrého, kteréž mluvil Hospodin k domu Izraelskému, ale všecko se tak stalo.

← Jozue 20   Jozue 22 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Joshua 21      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Joshua 21: The cities of the Levite priests and the end of the settlement.

In this chapter, the last remaining part of the settlement was completed: the provision for the Levites, the priests of Israel. This tribe had been appointed priests because only they had answered the call, “Who is on the side of the Lord?” when the Israelites had been worshipping the golden calf in the wilderness (see Exodus 32:26).

Much of the chapter is spent listing the cities given to the three sons of Aaron, who was appointed high priest. Each extended family of Aaron’s sons was given about sixteen cities. It seems very significant that a lot of these cities were the same ones given to the other tribes, and were also the cities of refuge.

Levi’s name means ‘joined’, which is very suitable for the Levite priests, who received cities in every tribal territory. This meant that the presence of priests was everywhere (see Swedenborg’s work, Arcana Caelestia 342).

Spiritually speaking, this distribution is a wonderful illustration that our spirit lives throughout our whole body. Every part of us is alive! Every single thing in our body, from one blood cell to our heart and lungs, is maintained by our spirit, which itself is maintained by the influx of the Lord’s life. The function of everything in our body is in a perfect correspondence with the kingdom of heaven.

So, spiritually, the Levites stand for the presence of the Lord everywhere, in everything. This underlines the point that everything in the natural world - even the cities and territories described in this chapter of Joshua - reflect something about God and heaven (see Swedenborg’s Apocalypse Revealed 194). But there is another important meaning for the distribution of the priestly Levites in cities all through the tribal territories: we must keep on acknowledging that everything is a blessing from the Lord, that everything we do is for God, and that the Lord alone does what is truly good (see Swedenborg’s work, Divine Providence 91).

After the distribution of cities to the Levites, Israel was fully established in the land of Canaan. The rest of this chapter is a consolidating statement which is worth including in full:

v43. “So the Lord gave to Israel all the land of which He had sworn to give to their fathers, and they took possession of it and dwelt in it.
v44. The Lord gave them rest all around, according to all that he had sworn to their fathers. And not a man of all their enemies stood against them; the Lord delivered all their enemies into their hand.
v45. Not a word failed of any good thing which the Lord had spoken to the house of Israel. All came to pass.”

These are words of fulfillment, culmination, assurance and blessing. Everything here traces back to the Lord. The Lord made a covenant with the children of Israel, granted them victory over their enemies, and gave them the Land of Canaan; the Lord had spoken in complete truth. “All came to pass.”

This final statement is a promise of our own capacity for regeneration and spiritual progress. We are able to overcome our natural desires and selfish states; we have been established in our life with the ability to understand and do what is good. In devoting ourselves to the Lord, we find strength to see that He will never fail us, and will change us for the better. ‘All came to pass’ is our affirmation that our life is always under God’s care and providence (Arcana Caelestia 977).

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalypse Explained 444


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1441, 1616, 2909

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:  (see all)


Skočit na podobné biblické verše

Genesis 49:7

Exodus 6:16, 17, 19, 20

Numeri 3:27, 23:19, 32:3, 34:2, 35:1, 7

Deuteronomium 2:36, 4:43, 11:31, 12:29

Jozue 1:5, 6, 2:24, 9:3, 10:12, 29, 33, 38, 11:8, 12, 23, 12:21, 22, 13:18, 26, 30, 14:1, 13, 15, 15:10, 13, 32, 48, 50, 51, 55, 17:4, 18:1, 24, 19:12, 15, 20, 21, 25, 26, 28, 35, 37, ...

Soudců 4:6, 11:24, 17:1

1. Samuelova 3:19, 12:8

2. Samuelova 23:27

1 Královská 2:26, 4:13, 14, 8:15, 20, 24, 56

1. Paralipomenon 4:32, 6:39, 47, 48, 51, 56, 62, 8:6, 26:31

2. Paralipomenon 13:16, 20:8, 31:15

Nehejháš 9:8, 24, 11:32

Žalmy 78:55, 105:8

Izajáš 48:3

Jeremiáše 1:1, 32:23

Zacharjáš 14:10

Židům 4:8

Významy biblických slov

Jozue
Joshua is first mentioned in Exodus 17, where he is told to select men to fight for the children of Israel against the Amalekites in...

Kananejské
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

přikázal
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

města
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

synové
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

dědictví
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

Juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

deset
Most places in Swedenborg identify “ten” as representing “all,” or in some cases “many” or “much.” The Ten Commandments represent all the guidance we get...

Neftalímova
'Naphtali' in a supreme sense, signifies the proper power of the Lord’s divine human. In a spiritual sense, he signifies temptation and victory and a...

jména
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

hebron
'Hebron' represents the Lord's spiritual church in the land of Canaan. 'Hebron' represents the church as to good.

pole
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

město
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

devět
'Nine' signifies conjunction.

gabaon
sun standing still upon Gibeon signifies total vastation of the church.

čtyři
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

kněží
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

Efraim
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

sichem
'Sichem' or 'Shechem' means the celestial aspects of love.

dan
The tribe of Dan (Jer. 8:16) signifies truth in its own ultimate degree of order, here truth in the church, which is contained in the...

aialon
The valley of Ajalon has respect to faith: by the sun standing still upon Gibeon, and the moon in the valley of Ajalon (Joshua 10:12)...

dvě
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

tři
'Thirteen,' between twelve and fourteen, denotes the intermediate state. 'Thirteen,' as the sum of ten and three, denotes remains.

mahanaim
'Mahanaim,' as in Genesis 32:2, signifies the celestial and spiritual heavens, and in the supreme sense, the divine celestial and divine spiritual of the Lord.

ezebon
'Heshbon,' as mentioned in Jeremiah 49:3, signifies the fructification of truth in the natural self.

jazer
'Jaser' signifies false principles.

čtyřidceti
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

osm
According to Swedenborg, the number eight represents something that is complete within itself, in every respect. Two reasons are offered for this. First, eight is...

nepřátel
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

nepřátely
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

slova
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

mluvil
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Map of the Cities of Refuge
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Cities of Refuge
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: