Jozue 21

Studie

   

1 Přistoupili pak přední z otců Levítského pokolení k Eleazarovi knězi, a k Jozue, synu Nun, a k předním z otců pokolení synů Izraelských,

2 A mluvili k nim v Sílo, v zemi Kananejské, řkouce: Hospodin přikázal skrze Mojžíše, abyste nám dali města k přebývání, i podměstí jejich pro dobytky naše.

3 Dali tedy synové Izraelští Levítům z dědictví svého, vedlé rozkázaní Hospodinova, města tato i podměstí jejich.

4 Padl pak los čeledem Kahat, i dáno losem synům Arona kněze, Levítům, z pokolení Juda, a z pokolení Simeon, i z pokolení Beniaminova měst třinácte.

5 A jiným synům Kahat, z čeledí pokolení Efraimova, a z pokolení Danova, a z polovice pokolení Manassesova losem dáno měst deset.

6 Synům pak Gerson, z čeledí pokolení Izacharova, a z pokolení Asserova, též z pokolení Neftalímova, a z polovice pokolení Manassesova v Bázan losem dáno měst třinácte.

7 Synům Merari po čeledech jejich, z pokolení Rubenova a z pokolení Gádova, též z pokolení Zabulonova měst dvanácte.

8 Dali tedy synové Izraelští Levítům ta města i předměstí jejich, (jakož přikázal Hospodin skrze Mojžíše,) losem.

9 A tak z pokolení synů Judových, a z pokolení synů Simeonových dána jsou města, kterýchž tuto jména jsou položena.

10 A dostal se první díl synům Aronovým, z čeledí Kahat, z synů Léví; nebo jim padl los první.

11 Dáno jest tedy jim město Arbe, otce Enakova, (jenž jest Hebron,) na hoře Juda, a předměstí jeho vůkol něho.

12 Ale pole města toho i vsi jeho dali Kálefovi synu Jefone k vládařství jeho.

13 Synům tedy Arona kněze dali město útočišťné vražedlníku, Hebron i předměstí jeho, a Lebno i předměstí jeho;

14 A Jeter s předměstím jeho, též Estemo a předměstí jeho;

15 Holon i předměstí jeho, a Dabir s podměstím jeho;

16 Také Ain s předměstím jeho, a Juta s podměstím jeho, i Betsemes a předměstí jeho, měst devět z toho dvojího pokolení.

17 Z pokolení pak Beniaminova dali Gabaon a předměstí jeho, a Gaba s předměstím jeho;

18 Též Anatot a podměstí jeho, i Almon s předměstím jeho, města čtyři.

19 Všech měst synů Aronových kněží třinácte měst s předměstími jejich.

20 Čeledem pak synů Kahat, Levítům, kteříž pozůstali z synů Kahat, (byla pak města losu jejich z pokolení Efraim,)

21 Dali jim město útočišťné vražedlníku, Sichem i předměstí jeho, na hoře Efraim, a Gázer s předměstím jeho.

22 Též Kibsaim a předměstí jeho, a Betoron s předměstím jeho, města čtyři.

23 Z pokolení pak Dan: Elteke a předměstí jeho, a Gebbeton s předměstím jeho;

24 Též Aialon a předměstí jeho, a Getremmon s podměstím jeho, města čtyři.

25 Z polovice pak pokolení Manassesova: Tanach a podměstí jeho, a Getremmon s předměstím jeho, města dvě.

26 Všech měst deset s předměstími jejich čeledem synům Kahat ostatním.

27 Synům také Gersonovým, z čeledí Levítských, z polovice pokolení Manassesova dali město útočišťné vražedlníku, Golan v Bázan a předměstí jeho, a Bozran s předměstím jeho, města dvě.

28 Z pokolení Izacharova: Kesion a podměstí jeho, a Daberet s předměstím jeho;

29 Jarmut a předměstí jeho, a Engannim s předměstím jeho, města čtyři.

30 Z pokolení pak Asserova: Mesal a předměstí jeho, též Abdon a podměstí jeho;

31 Helkat s předměstím jeho, a Rohob s podměstím jeho, města čtyři.

32 Z pokolení také Neftalímova: Město útočišťné vražedlníku, Kedes v Galilei a předměstí jeho, a Hamotdor s předměstím jeho, a Kartam s předměstím jeho, města tři.

33 Všech měst Gersonitských po čeledech jejich, třinácte měst s předměstími jejich.

34 Čeledem pak synů Merari, Levítům ostatním, dali z pokolení Zabulonova Jekonam a předměstí jeho, Karta a předměstí jeho;

35 Damna a předměstí jeho, Naalol a předměstí jeho, města čtyři.

36 Z pokolení pak Rubenova: Bozor a předměstí jeho, a Jasa a předměstí jeho;

37 Kedemot a předměstí jeho, a Mefat s podměstím jeho, města čtyři.

38 A z pokolení Gádova: Město útočišťné vražedlníku, Rámot v Galád a předměstí jeho, a Mahanaim s předměstím jeho;

39 Ezebon a podměstí jeho, Jazer s podměstím jeho, města čtyři.

40 Všech měst synů Merari po čeledech jejich, kteříž ostatní byli z čeledí Levítských, bylo podlé losu jejich měst dvanácte.

41 A tak všech měst Levítských u prostřed vládařství synů Izraelských měst čtyřidceti osm s předměstími svými.

42 Mělo pak to město jedno každé obzvláštně svá předměstí vůkol sebe, a taková byla všecka ta města.

43 Dal tedy Hospodin Izraelovi všecku tu zemi, kterouž s přísahou zaslíbil dáti otcům jejich; i opanovali ji dědičně, a bydlili v ní.

44 Dal také Hospodin jim odpočinutí se všech stran podlé všeho, jakž byl s přísahou zaslíbil otcům jejich, aniž kdo byl, ješto by ostál proti nim ze všech nepřátel jejich; všecky nepřátely jejich dal Hospodin v ruku jejich.

45 Nepominulo ani jedno slovo ze všelikého slova dobrého, kteréž mluvil Hospodin k domu Izraelskému, ale všecko se tak stalo.

   
Scroll to see more.