Jozue 19

Studovat vnitřní smysl

← Jozue 18   Jozue 20 →         

1 Potom padl los druhý Simeonovi, pokolení synů Simeonových, po čeledech jejich, a bylo dědictví jejich u prostřed dědictví synů Juda.

2 A přišlo jim v dědictví jejich Bersabé, Seba a Molada;

3 Azarsual a Bala, též Esem;

4 Eltolad a Betul, a Horma;

5 Sicelech a Betmarchabot, a Azarsusa;

6 Betlebaot a Sarohem, měst třinácte i vsi jejich;

7 Ain, Remmon, též Eter a Asan, města čtyři i vsi jejich;

8 I všecky vsi, kteréž byly vůkolí měst těch, až do Balatber a Rámat poledního. To jest dědictví pokolení synů Simeonových po čeledech jejich.

9 Z podílu synů Judových bylo dědictví synů Simeonových; nebo díl synů Judových byl jim příliš veliký, protož u prostřed dědictví jejich vzali dědictví synové Simeonovi.

10 Potom přišel třetí los synům Zabulon po čeledech jejich, a jest meze dědictví jejich až do Sarid.

11 Odkudž vstupuje meze jejich podlé moře k Merala, a přichází až do Debaset, a běží až ku potoku, kterýž jest proti Jekonam.

12 Obrací se pak od Sarid nazpátek k východu slunce, ku pomezí Chazelet Tábor, a odtud táhne se k Daberet, a vstupuje do Jafie.

13 Odtud přechází zase k východu, do Gethefer a do Itakasin, odkudž vychází do Remmon, a točí se k Nea.

14 Točí se také táž meze od půlnoci do Anaton, a dochází až k údolí Jeftael;

15 A Katet, Naalol, Simron, Idala a Betlém, měst dvanácte i vsi jejich.

16 To jest dědictví synů Zabulonových po čeledech jejich, ta města i vsi jejich.

17 Izacharovi také padl los čtvrtý, totiž synům Izacharovým po čeledech jejich.

18 A meze jejich: Jezreel, Kasalat a Sunem;

19 Hafaraim, Sion, též Anaharat;

20 Rabbot, Kesion a Abez,

21 Ramet, Engannim a Enhada, i Betfeses.

22 Odkudž přibíhá meze k Táboru a k Sehesima a k Betsemes, a dochází až k Jordánu, měst šestnácte i vsi jejich.

23 To jest dědictví pokolení synů Izacharových po čeledech jejich, ta města i vsi jejich.

24 Padl také los pátý pokolení synů Asser po čeledech jejich.

25 A byla meze jejich: Helkat a Chali, a Beten, a Achzaf;

26 Elmelech, též Amaad a Mesal, a přibíhá až na Karmel k moři, a do Sichor Libnat;

27 A obrací se k východu slunce do Betdagon, a dosahá k losu Zabulonovu, a do údolí Jeftael k půlnoci, a do Betemek a Nehiel, a táhne se do Kábul na levou stranu,

28 A do Ebron a Rohob, a Hamon a Kána až do Sidonu velikého.

29 Odtud se navrací ta meze do Ráma až k městu hrazenému Zor; tu se obrací do Chosa, a skonává se při moři podlé vyměření v Achziba.

30 K tomu přísluší Afek a Rohob, měst dvamecítma i vsi jejich.

31 To jest dědictví pokolení synů Asser po čeledech jejich, ta města i vsi jejich.

32 Synům Neftalímovým padl los šestý, po čeledech jejich.

33 A byla meze jejich od Helef a od Elon do Sananim, a Adami, Nekeb a Jebnael, až do Lekum, a skonává se u Jordánu.

34 Potom navracuje se meze na západ k Azanot Tábor, a odtud jde do Hukuka, a vpadá k Zabulonovu od poledne, a k Asserovu přibíhá od západu, a k Judovu při Jordánu na východ slunce.

35 Města pak hrazená jsou: Assedim, Ser a Emat, Rechat a Ceneret;

36 Adama, Ráma a Azor;

37 Kedes, Edrei a Enazor;

38 Jeron, Magdalel, Horem, Betanat a Betsemes, měst devatenácte i vsi jejich.

39 To jest dědictví pokolení synů Neftalím po čeledech jejich, ta města s vesnicemi svými.

40 Na pokolení synů Dan po čeledech jejich padl los sedmý.

41 A byla meze dědictví jejich: Zaraha a Estaol, a Hirsemes;

42 Salbin, Aialon a Jetela;

43 Elon, Tamna a Ekron;

44 Elteke, Gebbeton a Baalat;

45 Jehud, Beneberak a Getremmon;

46 Mehaiarkon a Rakon s pomezím, kteréž jest naproti Joppe.

47 Přišlo pak pomezí synům Dan příliš malé. Protož vstoupili synové Dan, a bojovali proti Lesen, a dobyvše ho, pobili obyvatele ostrostí meče, a vzavše je v dědictví, bydlili tam, a přezděli Lesenu Dan, vedlé jména Dan otce svého.

48 To jest dědictví pokolení synů Dan po čeledech jejich, ta města i vsi jejich.

49 Když pak přestali děliti se zemí po mezech jejích, dali synové Izraelští dědictví Jozue, synu Nun, mezi sebou.

50 Podlé rozkázaní Hospodinova dali jemu město, kteréhož žádal, Tamnatsára, na hoře Efraim. I vystavěl město, a přebýval v něm.

51 Ta jsou dědictví, kteráž dali k vládařství Eleazar kněz a Jozue syn Nun, i přední z otců pokolení synů Izraelských, losem v Sílo před Hospodinem, u dveří stánku úmluvy, a tak dokonali rozdělování země.

← Jozue 18   Jozue 20 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Joshua 19      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Joshua 19: The last six tribes receive their territories, and Joshua his inheritance.

This chapter is the last of seven chapters detailing the division of the land of Canaan among the tribes. In this chapter, the remaining six tribes receive their portions.

Simeon received land very much in the south, below that of Judah, and Simeon’s territory was made a part of Judah. Simeon means ‘to hear’. To hear the Lord, and to hear the truth, means wanting to live in obedience with what the Lord teaches. Simeon was important in earlier biblical events, but is rarely mentioned later on; obeying the Lord can and should be a quiet affair (see Swedenborg’s work, Apocalypse Revealed 87).

The area given to Zebulun was modest and towards the north, between the Sea of Galilee and the coast. Zebulun’s name means ‘place of exaltation and honor’, and its spiritual meaning is just as glorious: it refers to honoring the Lord through the way we live our lives, both inwardly and outwardly (see Swedenborg’s Heaven and Hell 390).

Issachar’s territory was a small, fertile area in the north, next to the Jordan. The name “Issachar” means ‘a man of hire’ or ‘a hired man’. Spiritually, this is about wanting to serve the Lord, and dedicating our lives to this. Then we are ‘employed’ as servants of the Lord, and we are rewarded with spiritual strength, joy, and blessings (see Swedenborg’s Arcana Caelestia 6388).

Asher means ‘happy’ - a delightful name - and its territory was along the northern coastline, extending inland. It included Mount Carmel and the Plain of Sharon, which were both beautiful places. Spiritual happiness is quite deep, and is really a feeling of joy, contentment, and well-being. When we are spiritually happy, we feel glad to be alive, to know the Lord, and to do what is good because of God (Arcana Caelestia 6408).

Naphtali had territory going up from the Sea of Galilee to the northern border. Naphtali means ‘crafty and cunning’, which does not sound very heavenly. However, the idea is that we use our intelligence to bring heavenly results from the countless decisions we make each and every day. Earlier in the Bible, Naphtali is blessed and called ‘a deer let loose’, which would then be free to bound away (see Genesis 49:21, Arcana Caelestia 3928).

Dan had two small territories: one in the centre on the coast, and one in the far north near the source of the River Jordan. Dan means ‘to judge well’, and it stands for our need to treat people fairly because of our relationship with the Lord. Perhaps there are two territories because one is our mind (north), and the other is in life (center) (Arcana Caelestia 3923).

Finally, Joshua himself is given his inheritance, a place in Ephraim called Timnath Serah. The name means ‘an extra portion’, and this suggests that beyond everything Joshua has done, he is to be given something further. Spiritually, this could be the unexpected delight we get when we devote ourselves to serving the Lord (Arcana Caelestia 995[3]).

The spiritual meaning of receiving a portion of land is that we are able to experience blessings and goodness from the Lord, but only after we have ‘conquered the land’. This means working through our temptations and overcoming weaknesses during our natural life.

Since the land of Canaan stands for heaven – and also for the growth of heaven in us – each of the twelve tribes represent a part of heavenly life that needs to be active in us. We must learn hear the word of the Lord, judge well in our daily actions, and honor His name by the way we live.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 3708, 3858, 3862, 9338

Apocalypse Explained 431

Apocalypse Revealed 349


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 2723, 2799, 3923, 4855, 6396

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

Genesis 35:23, 25, 26, 49:7

Numeri 26:54, 34:18, 29

Deuteronomium 33:22

Jozue 10:12, 11:1, 14:1, 15:10, 21, 31, 33, 45, 55, 56, 57, 17:16, 18:1, 25, 20:7, 21:23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 24:30

Soudců 1:30, 31, 33, 34, 35, 2:9, 4:6, 11, 12, 12:8, 13:25, 18:28, 29

1. Samuelova 28:4, 30:27

2. Samuelova 2:9, 5:11, 6:10, 23:32, 24:6, 7

1 Královská 1:3, 4:8, 9, 5:15, 9:18, 15:20, 27, 18:19

2. Královská 2:25, 4:8, 8:29, 14:25, 15:29

1. Paralipomenon 4:28, 6:58, 62

2. Paralipomenon 2:15

Izajáš 35:2

Ezechiel 28:21, 45:7, 8, 48:1, 2, 3, 24, 25, 26

Ozeáš 1:4

Lukáš 10:13

Skutky apoštolů 9:36

Významy biblických slov

Simeonovi
In Revelation 7, 'Simeon', in the highest sense, signifies providence, in a spiritual sense, love towards our neighbor, or charity, and in a natural sense,...

dědictví
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

Juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

města
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

čtyři
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

synové
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

třetí
'Three' denotes fullness, and 'a third,' not full.

moře
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

slunce
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

vychází
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

Betlém
V Bibli existuje silný vztah mezi Efratem a Betlémem; mohou to být dvě různá jména pro stejné město, nebo je možné, že Efrat popisuje okres,...

Čtvrtý
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

Jordánu
The land of Jordan,' as in Psalm 42:6, signifies what is lowly, consequently, what is distant from the celestial, as the external parts of a...

Karmel
Carmel (Isa. 16:10) signifies the good of the church. Carmel also signifies the celestial church. (Isa. 35:2.)

ráma
'Ramah' denotes things that pertain to spiritual truth derived from celestial truth.

šestý
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

východ slunce
Sunrise' denotes coming of the Lord, or beginning of a celestial state.

Neftalím
'Naphtali' in a supreme sense, signifies the proper power of the Lord’s divine human. In a spiritual sense, he signifies temptation and victory and a...

dan
The tribe of Dan (Jer. 8:16) signifies truth in its own ultimate degree of order, here truth in the church, which is contained in the...

aialon
The valley of Ajalon has respect to faith: by the sun standing still upon Gibeon, and the moon in the valley of Ajalon (Joshua 10:12)...

meče
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

jména
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Jozue
Joshua is first mentioned in Exodus 17, where he is told to select men to fight for the children of Israel against the Amalekites in...

město
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

Efraim
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

kněz
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

syn
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Dividing the Land
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Land of Canaan Map
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: