Jozue 19

Study

           

1 Potom padl los druhý Simeonovi, pokolení synů Simeonových, po čeledech jejich, a bylo dědictví jejich u prostřed dědictví synů Juda.

2 A přišlo jim v dědictví jejich Bersabé, Seba a Molada;

3 Azarsual a Bala, též Esem;

4 Eltolad a Betul, a Horma;

5 Sicelech a Betmarchabot, a Azarsusa;

6 Betlebaot a Sarohem, měst třinácte i vsi jejich;

7 Ain, Remmon, též Eter a Asan, města čtyři i vsi jejich;

8 I všecky vsi, kteréž byly vůkolí měst těch, až do Balatber a Rámat poledního. To jest dědictví pokolení synů Simeonových po čeledech jejich.

9 Z podílu synů Judových bylo dědictví synů Simeonových; nebo díl synů Judových byl jim příliš veliký, protož u prostřed dědictví jejich vzali dědictví synové Simeonovi.

10 Potom přišel třetí los synům Zabulon po čeledech jejich, a jest meze dědictví jejich až do Sarid.

11 Odkudž vstupuje meze jejich podlé moře k Merala, a přichází až do Debaset, a běží až ku potoku, kterýž jest proti Jekonam.

12 Obrací se pak od Sarid nazpátek k východu slunce, ku pomezí Chazelet Tábor, a odtud táhne se k Daberet, a vstupuje do Jafie.

13 Odtud přechází zase k východu, do Gethefer a do Itakasin, odkudž vychází do Remmon, a točí se k Nea.

14 Točí se také táž meze od půlnoci do Anaton, a dochází až k údolí Jeftael;

15 A Katet, Naalol, Simron, Idala a Betlém, měst dvanácte i vsi jejich.

16 To jest dědictví synů Zabulonových po čeledech jejich, ta města i vsi jejich.

17 Izacharovi také padl los čtvrtý, totiž synům Izacharovým po čeledech jejich.

18 A meze jejich: Jezreel, Kasalat a Sunem;

19 Hafaraim, Sion, též Anaharat;

20 Rabbot, Kesion a Abez,

21 Ramet, Engannim a Enhada, i Betfeses.

22 Odkudž přibíhá meze k Táboru a k Sehesima a k Betsemes, a dochází až k Jordánu, měst šestnácte i vsi jejich.

23 To jest dědictví pokolení synů Izacharových po čeledech jejich, ta města i vsi jejich.

24 Padl také los pátý pokolení synů Asser po čeledech jejich.

25 A byla meze jejich: Helkat a Chali, a Beten, a Achzaf;

26 Elmelech, též Amaad a Mesal, a přibíhá až na Karmel k moři, a do Sichor Libnat;

27 A obrací se k východu slunce do Betdagon, a dosahá k losu Zabulonovu, a do údolí Jeftael k půlnoci, a do Betemek a Nehiel, a táhne se do Kábul na levou stranu,

28 A do Ebron a Rohob, a Hamon a Kána až do Sidonu velikého.

29 Odtud se navrací ta meze do Ráma až k městu hrazenému Zor; tu se obrací do Chosa, a skonává se při moři podlé vyměření v Achziba.

30 K tomu přísluší Afek a Rohob, měst dvamecítma i vsi jejich.

31 To jest dědictví pokolení synů Asser po čeledech jejich, ta města i vsi jejich.

32 Synům Neftalímovým padl los šestý, po čeledech jejich.

33 A byla meze jejich od Helef a od Elon do Sananim, a Adami, Nekeb a Jebnael, až do Lekum, a skonává se u Jordánu.

34 Potom navracuje se meze na západ k Azanot Tábor, a odtud jde do Hukuka, a vpadá k Zabulonovu od poledne, a k Asserovu přibíhá od západu, a k Judovu při Jordánu na východ slunce.

35 Města pak hrazená jsou: Assedim, Ser a Emat, Rechat a Ceneret;

36 Adama, Ráma a Azor;

37 Kedes, Edrei a Enazor;

38 Jeron, Magdalel, Horem, Betanat a Betsemes, měst devatenácte i vsi jejich.

39 To jest dědictví pokolení synů Neftalím po čeledech jejich, ta města s vesnicemi svými.

40 Na pokolení synů Dan po čeledech jejich padl los sedmý.

41 A byla meze dědictví jejich: Zaraha a Estaol, a Hirsemes;

42 Salbin, Aialon a Jetela;

43 Elon, Tamna a Ekron;

44 Elteke, Gebbeton a Baalat;

45 Jehud, Beneberak a Getremmon;

46 Mehaiarkon a Rakon s pomezím, kteréž jest naproti Joppe.

47 Přišlo pak pomezí synům Dan příliš malé. Protož vstoupili synové Dan, a bojovali proti Lesen, a dobyvše ho, pobili obyvatele ostrostí meče, a vzavše je v dědictví, bydlili tam, a přezděli Lesenu Dan, vedlé jména Dan otce svého.

48 To jest dědictví pokolení synů Dan po čeledech jejich, ta města i vsi jejich.

49 Když pak přestali děliti se zemí po mezech jejích, dali synové Izraelští dědictví Jozue, synu Nun, mezi sebou.

50 Podlé rozkázaní Hospodinova dali jemu město, kteréhož žádal, Tamnatsára, na hoře Efraim. I vystavěl město, a přebýval v něm.

51 Ta jsou dědictví, kteráž dali k vládařství Eleazar kněz a Jozue syn Nun, i přední z otců pokolení synů Izraelských, losem v Sílo před Hospodinem, u dveří stánku úmluvy, a tak dokonali rozdělování země.

  

Exploring the Meaning of Jozue 19      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Joshua 19: The last six tribes receive their territories, and Joshua his inheritance.

This chapter is the last of seven chapters detailing the division of the land of Canaan among the tribes. In this chapter, the remaining six tribes receive their portions.

Simeon received land very much in the south, below that of Judah, and Simeon’s territory was made a part of Judah. Simeon means ‘to hear’. To hear the Lord, and to hear the truth, means wanting to live in obedience with what the Lord teaches. Simeon was important in earlier biblical events, but is rarely mentioned later on; obeying the Lord can and should be a quiet affair (see Swedenborg’s work, Apocalypse Revealed 87).

The area given to Zebulun was modest and towards the north, between the Sea of Galilee and the coast. Zebulun’s name means ‘place of exaltation and honor’, and its spiritual meaning is just as glorious: it refers to honoring the Lord through the way we live our lives, both inwardly and outwardly (see Swedenborg’s Heaven and Hell 390).

Issachar’s territory was a small, fertile area in the north, next to the Jordan. The name “Issachar” means ‘a man of hire’ or ‘a hired man’. Spiritually, this is about wanting to serve the Lord, and dedicating our lives to this. Then we are ‘employed’ as servants of the Lord, and we are rewarded with spiritual strength, joy, and blessings (see Swedenborg’s Arcana Caelestia 6388).

Asher means ‘happy’ - a delightful name - and its territory was along the northern coastline, extending inland. It included Mount Carmel and the Plain of Sharon, which were both beautiful places. Spiritual happiness is quite deep, and is really a feeling of joy, contentment, and well-being. When we are spiritually happy, we feel glad to be alive, to know the Lord, and to do what is good because of God (Arcana Caelestia 6408).

Naphtali had territory going up from the Sea of Galilee to the northern border. Naphtali means ‘crafty and cunning’, which does not sound very heavenly. However, the idea is that we use our intelligence to bring heavenly results from the countless decisions we make each and every day. Earlier in the Bible, Naphtali is blessed and called ‘a deer let loose’, which would then be free to bound away (see Genesis 49:21, Arcana Caelestia 3928).

Dan had two small territories: one in the centre on the coast, and one in the far north near the source of the River Jordan. Dan means ‘to judge well’, and it stands for our need to treat people fairly because of our relationship with the Lord. Perhaps there are two territories because one is our mind (north), and the other is in life (center) (Arcana Caelestia 3923).

Finally, Joshua himself is given his inheritance, a place in Ephraim called Timnath Serah. The name means ‘an extra portion’, and this suggests that beyond everything Joshua has done, he is to be given something further. Spiritually, this could be the unexpected delight we get when we devote ourselves to serving the Lord (Arcana Caelestia 995[3]).

The spiritual meaning of receiving a portion of land is that we are able to experience blessings and goodness from the Lord, but only after we have ‘conquered the land’. This means working through our temptations and overcoming weaknesses during our natural life.

Since the land of Canaan stands for heaven – and also for the growth of heaven in us – each of the twelve tribes represent a part of heavenly life that needs to be active in us. We must learn hear the word of the Lord, judge well in our daily actions, and honor His name by the way we live.

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: