Jozue 15

Studie

  

1 Tento pak byl los pokolení synů Juda po čeledech jejich, při pomezí Edomském a poušti Tsin ku poledni, k straně polední.

2 I byla jejich meze polední kraj moře slaného od zátoky, kteráž se chýlí ku poledni.

3 Odkudž jda na poledne k vrchu Akrabim, přechází Tsin, a táhne se od poledne k Kádesbarne, i přichází až do Ezron, a odtud točí se k Addar, a obchází Karkaha.

4 Odtud jde do Asmona, a vychází ku potoku Egyptskému, a přichází meze ta až k západu. To budete míti pomezí na poledne.

5 Meze pak na východ jest moře slané, až k kraji Jordánu, a meze strany půlnoční jest od zátoky moře a od kraje Jordánu.

6 Odkudž jde meze ta do Betogla, a táhne se od půlnoci do Betaraba; a odtud přichází k kameni Bohana syna Rubenova.

7 A vstupuje ta meze do Dabir od údolí Achor, a na půlnoci chýlí se k Galgala, kteréž jest naproti vcházení do Adomim, jenž jest údolí tomu ku poledni, a přechází k vodám Ensemes, a skonává se u studnice Rogel.

8 Odtud jde ta meze přes údolí synů Hinnom k straně Jebus od poledne, jenž jest Jeruzalém, odkudž vstupuje táž meze k vrchu hory, kteráž jest naproti údolí Hinnom na západ, a kteráž jest na konci údolí Refaim na půlnoci.

9 Obchází pak ta meze od vrchu té hory k studnici vody Neftoa, a vychází k městům hory Efron; a odtud jde ta meze do Bála, jenž jest Kariatjeharim.

10 Potom točí se ta meze od Bála na západ k hoře Seir, a odtud jde k straně hory Jeharimských od půlnoci, jenž jest Cheslon, a sstupuje do Betsemes, a přichází do Tamna.

11 A vychází ta meze v stranu Akaron na půlnoci, a točí se vůkol k Sechronu, a přechází až k hoře Bála, a odtud táhne se do Jebnael, i dochází ta meze k moři.

12 Potom západní pomezí jest při moři velikém a mezech jeho. To jest pomezí synů Juda vůkol, po čeledech jejich.

13 Kálefovi pak, synu Jefone, dal díl u prostřed synů Juda, podlé řeči Hospodinovy k Jozue, město Arbe, otce Enakova, jenž jest Hebron.

14 I vyhnal odtud Kálef tři syny Enakovy: Sesai a Achimana a Tolmai, rodinu Enakovu.

15 A odtud vstoupil k obyvatelům Dabir, kteréž prvé sloulo Kariatsefer.

16 I řekl Kálef: Kdo by dobyl Kariatsefer a vzal je, dám jemu Axu dceru svou za manželku.

17 Dobyl ho pak Otoniel syn Cenezův, příbuzný Kálefův, i dal jemu Axu dceru svou za manželku.

18 I stalo se, že když přišla k němu, ponukla ho, aby prosil otce jejího za pole; protož ssedla s osla. I řekl jí Kálef: Což tě?

19 A ona odpověděla: Dej mi dar, poněvadž jsi mi dal zemi suchou, dejž mi také studnice vod. I dal jí studnice horní a studnice dolní.

20 To jest dědictví pokolení synů Juda po čeledech jejich.

21 Tato pak jsou města v končinách pokolení synů Juda, podlé pomezí Edom na poledne: Kabsael, Eder a Jagur;

22 A Cina, a Dimona, a Adada;

23 A Kedes, a Azor, a Jetnan;

24 Zif a Telem, a Balot;

25 Též Azor, Chadat a Kariot, Ezron, jenž jest Azor;

26 Amam a Sama, a Molada;

27 A Azar Gadda, a Esmon, a Betfelet;

28 Též Azarsual, a Bersabé, a Baziothia;

29 Bála a Im, a Esem;

30 A Eltolad, a Chesil, a Horma;

31 A Sicelech, a Medemena, a Sensenna;

32 A Lebaot, a Selim, též Ain a Remmon; všech měst dvadceti a devět i vsi jejich.

33 Na rovinách pak: Estaol a Zaraha, a Asna;

34 A Zanoe, a Engannim, Tafua a Enaim;

35 Jarmut, Adulam, Socho a Azeka;

36 A Saraim, Aditaim, a Gedera, a Gederotaim, měst čtrnácte i vsi jejich;

37 Senan a Adassa, a Magdalgad;

38 Delean a Masfa, a Jektehel;

39 Lachis, Baskat a Eglon;

40 Chebon, Lemam a Cetlis;

41 Gederot, Betdagon, a Naama, i Maceda, měst šestnáct a vsi jejich;

42 Lebna, Eter a Asan;

43 Jefta, Asna a Nesib;

44 Ceila, Achzib a Maresa, měst devět i vsi jejich;

45 Akaron a městečka, i vsi jeho;

46 Od Akaron až k moři všecka města, kteráž se chýlí k Azotu, i vsi jejich;

47 Azot, městečka jeho i vsi jeho; Gáza, městečka jeho i vsi jeho až ku potoku Egyptskému, i moře veliké s pomezím svým.

48 A na horách: Samir, Jeter a Socho;

49 Danna a město Sanna, jenž jest Dabir;

50 Anab, Estemo a Anim;

51 Gosen, Holon a Gilo, měst jedenácte i vsi jejich;

52 Arab, Duma a Esan;

53 Janum, Bettafua a Afeka;

54 Též Atmata a Kariatarbe, jenž jest Hebron, a Sior, měst devět a vsi jejich.

55 Maon, Karmel a Zif, a Juta;

56 Jezreel a Jukadam, a Zanoe;

57 Kain, Gabaa a Tamna, měst deset i vsi jejich;

58 Alul, Betsur a Gedor;

59 Maret, Betanot a Eltekon, měst šest i vsi jejich;

60 Kariatbaal, kteréž jest Kariatjeharim, a Rebba, města dvě i vsi jejich;

61 Na poušti: Betaraba, Middin a Sechacha;

62 A Nibsam, a město solné, a Engadi, měst šest i vsi jejich.

63 Jebuzejských pak obyvatelů Jeruzaléma nemohli synové Juda vypléniti, protož bydlil Jebuzejský s syny Judskými v Jeruzalémě až do tohoto dne.

  
Scroll to see more.