Jób 5

Studie

   

1 Zavolejž tedy, dá-liť kdo odpověd? A k kterému se z svatých obrátíš?

2 Pakli k bláznu, zahubí ho rozhněvání, a nesmyslného zabije prchlivost.

3 Jáť jsem viděl blázna, an se vkořenil, ale hned jsem zle tušil příbytku jeho, řka:

4 Vzdáleniť jsou synové jeho od spasení; nebo potříni budou v bráně, aniž bude, kdo by je vytrhl.

5 Obilé jeho zžíře hladovitý, a i z prostřed trní je vychvátí; nadto sehltí násilník statek takových.

6 Neboť nepochází z prachu trápení, aniž se z země pučí bída.

7 Ale člověk rodí se k bídě, tak jako jiskry z uhlí zhůru létají.

8 Jistě žeť bych já hledal Boha silného, a jemu bych předložil při svou,

9 Kterýž činí věci veliké, nezpytatelné, divné, a jimž počtu není,

10 Kterýž dává déšť na zemi, a spouští vody na pole,

11 Kterýž sází opovržené na místě vysokém, a žalostící vyvyšuje spasením,

12 Kterýž v nic obrací myšlení chytráků, tak aby nemohli k skutku přivésti ruce jejich ničeho,

13 Kterýž lapá moudré v chytrosti jejich; nebo rada převrácených bláznová bývá.

14 Ve dne motají se jako ve tmách, a jako v noci šámají o poledni.

15 Kterýž zachovává od meče a od úst jejich, a chudého od ruky násilníka.

16 Máť zajisté nuzný naději, ale nepravost musí zacpati ústa svá.

17 Aj, jak blahoslavený jest člověk, kteréhož tresce Bůh! A protož káráním Všemohoucího nepohrdej.

18 Onť zajisté uráží, on i obvazuje; raní, ruka jeho také léčí.

19 Z šesti úzkostí vysvobodil by tebe, ano i v sedmi nedotklo by se tebe zlé.

20 V hladu vykoupil by tě od smrti, a v boji od moci meče.

21 Když utrhá jazyk, byl bys skryt, aniž bys se bál zhouby, když by přišla.

22 Zhouba a hlad buď tobě za smích, a nestrachuj se ani líté zvěři zemské.

23 Nebo s kamením polním příměří tvé, a zvěř lítá polní pokoj zachová k tobě.

24 A shledáš, žeť stánek tvůj bude bezpečný, a navrátíš se zase k příbytku svému, a nezhřešíš.

25 Shledáš také, žeť se rozmnoží símě tvé, a potomci tvoji jako bylina zemská.

26 Vejdeš v šedinách do hrobu, tak jako odnášíno bývá zralé obilí časem svým.

27 Aj, toť jsme vyhledali, a takť jest; poslechniž toho, a schovej sobě to.