Jeremiáše 22

Studovat vnitřní smysl

           

1 Takto řekl Hospodin: Sejdi do domu krále Judského, a mluv tam slovo toto,

2 A rci: Slyš slovo Hospodinovo, králi Judský, kterýž sedíš na stolici Davidově, ty i služebníci tvoji i lid tvůj, kteříž chodíte skrze brány tyto.

3 Takto praví Hospodin: Konejte soud a spravedlnost, a vychvacujte obloupeného z ruky násilníka; příchozímu tolikéž, sirotku, ani vdově nečiňte křivdy, aniž jich utiskujte, a krve nevinné nevylévejte na místě tomto.

4 Nebo budete-li to pilně vykonávati, jistě že poberou se skrze brány domu tohoto králové, sedící místo Davida na stolici jeho, jezdíce na vozích, neb na koních, král s služebníky svými i s lidem svým.

5 Jestliže pak neuposlechnete slov těchto, skrze sebe přisahám, dí Hospodin, že poušť bude dům tento.

6 Nebo takto praví Hospodin o domu krále Judského: Byl jsi mi jako Galád a vrch Libánský, ale obrátím tě jistotně v poušť jako města, v nichž se bydliti nemůže.

7 A přistrojím na tebe zhoubce, jednoho každého se zbrojí jeho, kteřížto zpodtínají nejvýbornější cedry tvé, a vmecí na oheň.

8 A když půjdou národové mnozí mimo město toto, a řekne jeden druhému: Proč tak učinil Hospodin městu tomuto velikému?

9 Tedy řeknou: Proto že opustili smlouvu Hospodina Boha svého, a klaněli se bohům cizím a sloužili jim.

10 Neplačtež mrtvého, aniž ho litujte, ale ustavičně plačte příčinou toho, kterýž odchází; neboť se nenavrátí více, aby pohleděl na zemi, v níž se narodil.

11 Nebo takto praví Hospodin o Sallumovi synu Joziáše, krále Judského, kterýž kraluje místo Joziáše otce svého: Když vyjde z místa tohoto, nenavrátí se sem více.

12 Ale tam v tom místě, kamž jej zastěhují, umře, a tak země této neuzří více.

13 Běda tomu, kdož staví dům svůj s útiskem, a paláce své s křivdou, kterýž bližního svého v službu podrobuje darmo, mzdy pak jeho nedává jemu;

14 Kterýž říká: Vystavím sobě dům veliký a paláce prostranné, kterýž prolamuje sobě okna, a tafluje cedrovím, a maluje barvou.

15 Zdaliž kralovati budeš, že se pleteš v to cedrové stavení? Otec tvůj zdaliž nejídal a nepíjel? Když konal soud a spravedlnost, tedy dobře bylo jemu.

16 Když soudíval při chudého a nuzného, tedy dobře bylo. Zdaliž mně to není známé? dí Hospodin.

17 Ale oči tvé i srdce tvé nehledí než lakomství tvého, a abys krev nevinnou proléval, a nátisk a křivdu činil.

18 Protož takto praví Hospodin o Joakimovi synu Joziáše, krále Judského: Nebudouť ho kvíliti: Ach, bratře můj, aneb ach, sestro. Nebudou ho kvíliti: Ach, pane, aneb ach, kdež důstojnost jeho?

19 Pohřbem osličím pohřben bude, vyvlečen a vyvržen jsa za brány Jeruzalémské.

20 Vstup na Libán a křič, i na hoře Bázan vydej hlas svůj; křič také přes brody, když potříni budou všickni milovníci tvoji.

21 Mluvíval jsem s tebou v největším štěstí tvém, říkávalas: Nebuduť poslouchati. Tať jest cesta tvá od dětinství tvého; neuposlechlas zajisté hlasu mého.

22 Všecky pastýře tvé zpase vítr, a milovníci tvoji v zajetí půjdou. Tehdáž jistě hanbiti a styděti se budeš za všelikou nešlechetnost svou.

23 Ó ty, kteráž jsi usadila se na Libánu, jenž se hnízdíš na cedroví, jak milostná budeš, když na tě přijdou svírání a bolest jako rodičky!

24 Živť jsem já, dí Hospodin, že byť pak byl Koniáš syn Joakima, krále Judského, prstenem pečetním na mé ruce pravé, však tě i odtud strhnu.

25 A vydám tě v ruku těch, kteříž hledají bezživotí tvého, a v ruku těch, jejichž ty se oblíčeje lekáš, totiž v ruku Nabuchodonozora krále Babylonského, a v ruku Kaldejských.

26 A hodím tebou i matkou tvou, kteráž tě porodila, do země cizí, tam, kdež jste se nezrodili, a tam zemřete.

27 Do země pak, po níž toužiti budete, abyste se navrátili tam, tam se nenavrátíte.

28 Zdaliž modlou ničemnou, kteráž roztřískána bývá, bude muž tento Koniáš? Zdali nádobou, v níž není žádné líbosti? Proč by vyházíni byli on i símě jeho, a uvrženi do země, o níž nevědí?

29 Ó země, země, země, slyš slovo Hospodinovo.

30 Takto praví Hospodin: Zapište to, že muž tento bez dětí bude, a že se jemu nepovede šťastně za dnů jeho. Anobrž nepovede se šťastně i tomu muži, kterýž by z semene jeho seděl na stolici Davidově, a panoval ještě nad Judou.

  

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 88


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 494, 612, 655, 666, 2015, 2235, 2761, ...

Apocalypse Revealed 209, 437, 474, 506, 591, 668, 764

Doctrine of the Lord 53

Doctrine of the Sacred Scripture 85

True Christian Religion 51, 158


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 238, 419, 531, 608, 629, 659, 687, ...

Marriage 51

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:  (see all)


Skočit na podobné biblické verše

Genesis 22:16

Leviticus 19:13, 26:38

Deuteronomium 24:17, 29:24, 25, 32:49

1. Samuelova 8:3

2. Samuelova 15

1 Královská 9:8, 9, 13:30

2. Královská 22:17, 23:25, 29, 30, 34, 37, 24:4, 8, 25:27, 29, 30

1. Paralipomenon 3:15, 16, 28:9

2. Paralipomenon 7:21, 22, 35:22, 26, 36:1, 4, 6, 9

Jób 18:19, 31:39

Žalmy 82:4

Píseň písní 8:6

Izajáš 3:10, 10:33, 37:24

Jeremiáše 2:25, 26, 36, 37, 3:25, 4:7, 30, 31, 6:19, 7:5, 6, 23, 24, 26, 8:10, 22, 11:10, 12:7, 13:18, 16:4, 6, 11, 12, 17:20, 25, 19:4, 21:11, 12, 14, 22:10, 11, 12, 27, 23:1, 24:1, 25:3, 4, 7, ...

Ezechiel 17:3, 18:7, 19:7, 8, 9, 22:6, 23:14

Ozeáš 8:8

Ámos 5:15, 6:8

Micheáš 2:2, 3:10, 12, 6:8

Abakuk 2:9, 12

Sofonjáš 3:2

Zacharjáš 11:1

Lukáš 13:35

List Jakubův 5:4

Významy biblických slov

řekl
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

krále
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

králi
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

služebníci
“Servant” literally means “a person who serves another,"" and its meaning is similar in reference to the spiritual meaninngs of the Bible. Our lives in...

brány
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

praví
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

spravedlnost
The word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. That may be because we hear it most often as part...

krve
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

králové
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

král
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

sedící
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

Davida
David is one of the most significant figures in the Bible. He was a musician, one of history’s greatest poets, the boy warrior who killed...

Dům
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

poušť
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

města
Cities of the mountain and cities of the plain (Jeremiah 33:13) signify doctrines of charity and faith.

oheň
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

město
Cities of the mountain and cities of the plain (Jeremiah 33:13) signify doctrines of charity and faith.

řekne
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

místo
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

staví
V Bibli jsou opravdu dva významy pro „stavbu“. Když se něco staví poprvé nebo se staví v nejtypičtějším smyslu, znamená to shromažďování relativně vnějších myšlenek...

říká
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

okna
'Window' signifies truth in the light.

otec
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

oči
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

srdce
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

krev
The internal meaning of “blood” is a little tricky, because Swedenborg gives two meanings that seem quite different. In most cases, Swedenborg links blood with...

Libán
'Lebanon' signifies spiritual good. 'Lebanon' signifies the church regarding the perception of truth from the rational self.

hlas
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

vítr
Because a nearer and stronger divine influx through the heavens disperses truths among the wicked, 'wind' signifies this dispersion of truth and the resulting conjunction...

Libánu
'Lebanon' signifies spiritual good. 'Lebanon' signifies the church regarding the perception of truth from the rational self.

syn
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

ruce
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

muž
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

muži
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

seděl
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...


Přeložit: