Ozeáš 9

Studovat vnitřní smysl

           

1 Neraduj se, Izraeli, s plésáním jako jiní národové, že smilníš, odcházeje od Boha svého, a miluješ mzdu po všech obilnicích.

2 Obilnice ani pres nebude jich pásti, a mest pochybí jim.

3 Aniž budou bydliti v zemi Hospodinově, ale navrátí se Efraim do Egypta, a v Assyrii věci nečisté jísti budou.

4 Nebudou obětovati Hospodinu vína, aniž příjemné jemu bude. Oběti jejich budou jako chléb kvílících, z něhož kdož by koli jedli, poškvrnili by se, protože chléb jejich pro mrtvé jejich nemá přicházeti do domu Hospodinova.

5 Co pak činiti budete v den slavnosti, a v den svátku Hospodinova?

6 Nebo aj, zahynou skrze poplénění, Egypt zbéře je, a pohřbí je Memfis; nejrozkošnějšími schranami stříbra jejich kopřiva dědičně vládnouti bude, a bodláčí v domích jejich.

7 Přijdou dnové navštívení, přijdou dnové odplacení, poznají Izraelští, že ten prorok jest blázen šílený a člověk ničemný, pro množství nepravosti tvé a velikou nenávist tvou.

8 Prorok, kterýž stráž drží nad Efraimem spolu s Bohem mým, jest osídlem čihařským na všech cestách svých, nenávist jest v domě Boha jeho.

9 Hlubokoť jsou zabředli a porušili se, tak jako za dnů Gabaa; zpomeneť na nepravost jejich, a vyhledávati bude hříchy jejich.

10 Jako hrozny na poušti nalezl jsem byl Izraele, jako ranní fíky v prvotinách jejich popatřil jsem na otce vaše; oni odešli za Belfegor, a oddali se té ohavnosti, protož budouť ohavní, tak jakž se jim líbilo.

11 Efraim jako pták zaletí, i sláva jejich od narození a od života, nýbrž od početí.

12 A byť pak i odchovali syny své, však je zbavím věku zmužilého; nýbrž i jim běda, když já se od nich odvrátím.

13 Efraim, jakýž vidím Týr, vštípen jest v obydlí, a však Efraim vyvede k mordéři syny své.

14 Dej jim, Hospodine; co bys dal? Dej jim život neplodný a prsy vyschlé.

15 Vrch zlosti jejich jest v Galgala, protož i tam jich nenávidím. Pro zlost skutků jejich vyženu je z domu svého, aniž jich více budu milovati; všecka knížata jejich jsou zpurná.

16 Bit bude Efraim, kořen jejich uschne, ovoce nepřinesou, a byť pak zplodili, tedy zmořím nejmilejší života jejich.

17 Pohrdne jimi Bůh můj, nebo nechtí ho poslouchati, i budou tuláci mezi pohany.


   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 192


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 217, 264, 273, 382, 1071, 1165, 1566, ...

Apocalypse Revealed 316, 334, 503, 535, 585, 651, 757

O Pánu 4, 48

Doctrine of the Sacred Scripture 79

True Christian Religion 247


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 282, 376, 403, 622, 624, 654, 662, ...

Scriptural Confirmations 9, 75

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

Exodus 32:7

Leviticus 25:23, 26:33

Numeri 14:34, 25:1, 3

Deuteronomium 4:25, 27, 26:14, 28:18, 32:25

Soudců 19:22

1 Královská 9:7, 14:16

2. Královská 17:6, 11

Jób 27:14

Žalmy 81:12, 106:28

Píseň písní 3:6

Izajáš 1:23, 19:13, 32:13

Jeremiáše 2:2, 16, 19, 20, 3:24, 25, 7:13, 15, 11:19, 15:1, 24:2, 42:22, 44:12, 13

Pláč Jeremjášův 2:22

Ezechiel 4:13, 16:15, 30, 21:28

Danieli 1:8

Ozeáš 2:11, 4:6, 12, 15, 5:9, 7:16, 8:13, 10:9, 11:5, 13:5, 14:1

Ámos 4:4, 5:11, 8:2

Micheáš 7:4

Zacharjáš 14

Matouš 21:19

Lukáš 22

Významy biblických slov

Efraim
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

Egypta
In the Bible, Egypt means knowledge and the love of knowledge. In a good sense that means knowledge of truth from the Lord through the...

chléb
The word “bread” is used two ways in the Bible. In some cases it means actual bread; in others it stands for food in general....

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

den
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

Egypt
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

stříbra
'Money' relates to truth.

prorok
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

šílený
To be mad' signifies being spiritually insane.

nepravosti
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

nepravost
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

hříchy
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

fíky
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

pták
Fowl signify spiritual truth; a bird, natural truth; and a winged thing, sensual truth. Fowl signify intellectual things. Fowl signify thoughts, and all that creeps...

narození
Zapomenout nebo se zplodit je ve smyslu narození velmi podobné: Představuje jeden duchovní stav vedoucí k dalšímu duchovnímu stavu. „Beget“ je však obecně spojen s...

galgala
Gilgal signifies the doctrine of natural truth, serving for introduction into the church.

ovoce
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...


Přeložit: