Ozeáš 7

Studovat vnitřní smysl

Czech BKR         

← Ozeáš 6   Ozeáš 8 →

1 Když léčím Izraele, tedy zjevuje se nepravost Efraimova a zlosti Samařské; nebo provodí faleš. Vnitř zlodějství, a vně provozují loupežnictví.

2 Aniž na to pomýšlejí v srdci svém, že na všecku nešlechetnost jejich pamatují; již je obkličují skutkové jejich, a před mým oblíčejem jsou.

3 Nešlechetností svou obveselují krále, a klamy svými knížata.

4 Všickni napořád cizoloží, podobni jsouce peci zanícené od pekaře, kterýž přestává bdíti, jen ažby zadělané těsto zkynulo.

5 V den krále našeho k nemoci jej přivodí knížata láhvicí vína; vztahuje ruku svou s posměvači.

6 Nebo přiložili k úkladům svým srdce své podobné peci; celou noc spí pekař jejich, v jitře hoří jako plamen ohně.

7 Všickni napořád rozpáleni jsou jako pec, a zžírají soudce své; všickni králové jejich padají, aniž kdo z nich volá ke mně.

8 Efraim s národy smísil se, Efraim bude chléb podpopelný neobrácený.

9 Cizozemci zžírají sílu jeho, ačkoli on toho nezná; i šedinami prokvítaje, však vždy toho nezná.

10 A ačkoli pýcha Izraelova svědčí vůči proti němu, však se nenavracují k Hospodinu Bohu svému, aniž ho hledají s tím se vším.

11 A Efraim jest jako holubice hloupá bez srdce; k Egyptskému králi volají, k Assyrskému se utíkají.

12 Když odejdou, roztáhnu na ně sítku svou, a jako ptactvo nebeské přitrhnu je; kárati je budu tak, jakž slýcháno bylo o tom v shromáždění jejich.

13 Běda jim, že jsou poběhli mne. Zpuštění na ně, proto že se mi zpronevěřili, ješto jsem já je vykoupil, ale oni mluvili proti mně lži.

14 Aniž volají ke mně z srdce svého, když kvílí na ložcích svých, a když pro obilé a mest shromažďujíce se, obracejí se ke mně,

15 Ješto já potrestav, posiloval jsem ramen jejich, ale oni proti mně zlé vymýšlejí.

16 Navracujíť se, ale ne k Nejvyššímu, jsou jako lučiště omylné, padají od meče knížata jejich, od rozhněvání jazyka jejich, což jim ku posměchu jest v zemi Egyptské.

← Ozeáš 6   Ozeáš 8 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 190


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 870, 1165, 1186, 2588, 2799, 5354, 6377, ...

Apocalypse Revealed 164, 316, 382, 503, 624, 924

Božská Prozřetelnost 284

O Písmu svatém 79

Pravé křesťanství 318, 322


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 193, 376, 481, 540, 654, 866, 1005, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

Scriptural Confirmations 4, 19, 54, 99

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Deuteronomium 28:15

2. Královská 15:10, 16:7

Žalmy 10:11, 12:5, 14:4, 78:57, 106:35

Přísloví 5:21

Kazatel 9:12

Izajáš 12, 28:7, 29:13, 30:1, 2, 59:13, 14, 64:4, 6

Jeremiáše 2:36, 3:10, 5:7, 9:1, 12:2, 14:10, 42:18

Ezechiel 12:13, 21:29

Ozeáš 4:11, 5:5, 7, 9, 13, 6:2, 9:3, 4, 11:7, 12:1, 2, 13:9, 14

Ámos 3:9, 10

Abdijáš 1:7

Micheáš 2:1

Sofonjáš 1:6

Word/Phrase Explanations

nepravost
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

před
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

krále
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

těsto
Dough, in Exodus 12:34, signifies truth from good. See Bakers.

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

nemoci
'The sick,' as in Matthew 25:35, signify people in evil, and those who acknowledge that in themselves there is nothing but evil.

srdce
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

noc
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

soudce
It’s easy to see the connection between judging and truth. In a court of law, the judge’s whole purpose is to find the truth. In...

Efraim
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

holubice
'A turtle dove' and 'young pigeon,' as in Genesis 15:9, represents exterior and interior spiritual things.


Přeložit: