Ozeáš 4

Studovat vnitřní smysl

           

1 Slyšte slovo Hospodinovo, ó synové Izraelští, neboť má rozepři Hospodin s obyvateli země této, proto že není žádné věrnosti, ani žádného milosrdenství, ani žádné známosti Boží v této zemi.

2 Proklínání a lži a vraždy, a zlodějství i cizoložství na vrch zrostlo, a vražda vraždu postihá.

3 Protož kvíliti bude tato země, a umdlí všecko, což v ní přebývá, živočichové polní i ptactvo nebeské, ano i ryby mořské zhynou.

4 A však žádný jim nedomlouvej, aniž jich kdo tresci; nebo lid tvůj podobni jsou těm, kteříž se vadí s knězem.

5 Protož ve dne padneš, padne také i prorok s tebou v noci, zahladím i matku tvou.

6 Vyhlazen bude lid můj pro neumění. Poněvadž jsi ty pohrdl uměním, i tebou pohrdnu, abys mi kněžství nekonal; a že jsi zapomněl na zákon Boha svého, já také zapomenu se na syny tvé.

7 Čím se více rozmohli, tím více hřešili proti mně; slávu jejich v pohanění směním.

8 Oběti za hřích lidu mého jedí, protož k nepravosti jejich duše své pozdvihují.

9 Pročež stane se jakž lidu tak knězi. Nebo vyhledávati budu na něm cest jeho, a skutky jeho jemu vrátím.

10 I budou jísti, a však se nenasytí, smilniti budou, ale nerozmnoží se; nebo nechtějí pozoru míti na Hospodina.

11 Smilství a víno a mest odjímá srdce.

12 Lid můj dřeva svého se dotazuje, a hůl jeho oznamuje jemu; nebo je duch smilství v blud uvodí, aby smilnili, odcházejíce od Boha svého.

13 Na vrších hor obětují, a na pahrbcích kadí, pod doubím a topolím a jilmovím, nebo jest příhodný stín jejich; protož smilní dcery vaše, a nevěsty vaše cizoloží.

14 Nevyhledával-liž bych na dcerách vašich, že smilní, a na nevěstách vašich, že cizoloží, že tito s nevěstkami se oddělují, a s ženkami obětují? Anobrž lid, kterýž sobě nesrozumívá, padne.

15 Jestliže smilníš ty Izraeli, nechažť nehřeší Juda. Protož nechoďtež do Galgala, aniž vstupujte do Betaven, aniž přisahejte: Živť jest Hospodin.

16 Nebo jako jalovice tvrdošijná tvrdošijný jest Izrael, jižť je pásti bude Hospodin jako beránka na prostranně.

17 Efraim stovaryšil se s modlami, nechej ho.

18 Zpurné je činí nápoj jejich, velice smilní, milují: Dejte. Ochráncové jeho jsou ohyzda.

19 Zachvátí je vítr křídly svými, i budou zahanbeni pro své oběti.


   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 187


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 374, 627, 643, 991, 1613, 2466, 3122, ...

Apocalypse Revealed 134, 290, 316, 405, 485, 567, 721, ...

Doctrine of the Lord 48

O Písmu svatém 79

Doctrine of Life 2, 79

Heaven and Hell 471

True Christian Religion 156, 314, 376, 440, 643


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 79, 98, 141, 250, 283, 324, 342, ...

Jiný komentář

  Příběhy:

Skočit na podobné biblické verše

Leviticus 6:22

Numeri 25:3

Deuteronomium 17:12, 32:15

Jozue 5:9, 7:2

Soudců 18:5

1 Královská 12:29

2. Královská 17:7, 23:7

2. Paralipomenon 21:11

Žalmy 18:27, 81:9

Přísloví 6:32, 11:31, 20:1

Izajáš 1:29, 24:2, 4, 27:11, 28:7, 44:20, 50:1, 57:5

Jeremiáše 2:9, 4:11, 22, 28, 5:2, 7, 6:15, 9:7, 9, 12, 11:7, 23:13, 31:18

Ezechiel 13:9, 16:15, 20:32, 44:10, 12

Ozeáš 5:1, 4, 8, 6:10, 7:11, 8:12, 9:1, 15, 17, 10:5, 6, 10, 11:2, 12:1, 3, 12, 13:15

Jóel 1:2

Ámos 3:1, 5:5, 13, 16

Micheáš 3:5, 6:2, 14

Sofonjáš 1:3, 5

Ageus 6

Zacharjáš 7:11

Významy biblických slov

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

hospodin
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

synové
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

milosrdenství
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...

přebývá
'Inhabit' refers to good.

polní
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

prorok
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

zapomněl
To forget, in the internal sense, signifies nothing else but removal and apparent privation.

hřích
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

nepravosti
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

duše
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

víno
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

srdce
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

pod
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

stín
In Psalm 121:6, 'be a shade on the right hand' means being a defense against the evil and falsity.

dcery
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

Juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

galgala
Gilgal signifies the doctrine of natural truth, serving for introduction into the church.

jalovice
'The heifer whereby labor has not been done,' as mentioned in Deuteronomy 21:3, signifies the innocence of the external self, which is in ignorance. 'The...

Izrael
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Efraim
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

vítr
Because a nearer and stronger divine influx through the heavens disperses truths among the wicked, 'wind' signifies this dispersion of truth and the resulting conjunction...


Přeložit: