Ozeáš 12

Studovat vnitřní smysl

Czech BKR         

← Ozeáš 11   Ozeáš 13 →

1 Efraim se větrem pase, a vítr východní honí, každého dne lež a zhoubu množí; nebo smlouvu s Assurem činí, a masti do Egypta donášejí se.

2 I s Judou má soud Hospodin; pročež navštívě Jákoba podlé cest jeho, podlé snažností jeho odplatí jemu.

3 V životě za patu držel bratra svého, a silou svou knížetsky se potýkal s Bohem.

4 Knížetsky, pravím, potýkal se s andělem, a přemohl; plakal a pokorně ho prosil; v Bethel jej nalezl, a tam s námi mluvil.

5 Toť jest Hospodin Bůh zástupů, pamětné jeho jest Hospodin.

6 Protož ty k Bohu svému se obrať, milosrdenství a soudu ostříhej, a očekávej na Boha svého ustavičně.

7 Kramářem jest, v jehož ruce jsou vážky falešné, rád utiskuje,

8 A říká Efraim: Však jsem zbohatl, dobyl jsem sobě zboží; ve všech mých pracech nenajdou mi nepravosti, jenž by hříchem byla.

9 Já pak Hospodin jsa Bohem tvým od vyjití z země Egyptské, ještě-liž bych tě seděti nechal v stáncích jako ve dnech svátečních?

10 A mluvě skrze proroky, já abych vidění mnoho ukazoval, a skrze proroky podobenství předkládal?

11 Zdali toliko v Gálád byla nepravost a marnost? I v Galgala voly obětují, přes to i oltářů jejich jest jako kopců na záhonech polí mých.

12 Tamto utekl byl Jákob z krajiny Syrské, kdež sloužil Izrael pro ženu, a pro ženu byl pastýřem;

13 Sem pak skrze proroka přivedl Hospodin Izraele z Egypta, též skrze proroka ostříhán jest.

14 Vzbudilť Efraim hněv přehořký, a protož krev jeho na něj se vztáhne, a potupu svou vrátí jemu Pán jeho.

← Ozeáš 11   Ozeáš 13 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 195


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 367, 414, 1186, 1232, 1462, 2588, 3304, ...

Apocalypse Revealed 503, 585

O Písmu svatém 79

Nebe a peklo 365

Pravé křesťanství 247, 322


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 24, 236, 373, 375, 419, 624, 654, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

Scriptural Confirmations 4, 9, 54, 75

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:


Hop to Similar Bible Verses

1. Mojžíšova 25:26, 28:2, 29:20, 32:25, 35:9, 49:18

Exodus 3:15, 20:2

Leviticus 23:42

Numeri 12:6

Deuteronomium 18:15, 18, 26:5

2. Královská 17:4, 13, 18, 20, 23

2. Paralipomenon 21:11

Jób 15:2

Žalmy 49:7, 78:36

Přísloví 11:1, 30:12

Kazatel 5:15

Izajáš 30:6, 56:1

Jeremiáše 2:9, 5:27

Ezechiel 7:3, 8, 17:2

Ozeáš 4:1, 9, 15, 6:8, 7:1, 11, 8:9, 10, 11:9, 13:4, 14:2

Jóel 2:12

Ámos 4, 4:13, 8:5

Micheáš 6:2

Zacharjáš 7:9, 11:5

Zjevení Janovo 3:17

Word/Phrase Explanations

Efraim
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

vítr
Because a nearer and stronger divine influx through the heavens disperses truths among the wicked, 'wind' signifies this dispersion of truth and the resulting conjunction...

Egypta
In the Bible, Egypt means knowledge and the love of knowledge. In a good sense that means knowledge of truth from the Lord through the...

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Bethel
When Jacob had his famous dream, of a staircase leading to heaven, he named the place "Bethel," which is Hebrew for "the house of God."...

Bůh
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

zástupů
Armies of the heavens and the sands of the sea ('Jeremiah 33:15-22') signify the knowledges of truth and good in the spiritual and natural ma{ign21}

milosrdenství
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...

ruce
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

říká
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

nepravosti
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

Země
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

vidění
Vision is the innermost revelation, which is of perception. Visions are according to the state of humankind. The visions of people whose interiors are closed,...

marnost
'Vanity' signifies evil and the falsity of evil. 'Vanities of strangers' signifies falsities of religion.

galgala
Gilgal signifies the doctrine of natural truth, serving for introduction into the church.

Jákob
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

Izrael
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

hněv
Anger is an emotion so common to people that it requires no definition. However a couple of points of interest can be raised. 1) The...

krev
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Inspirational Quotation - Observe Mercy and Justice
Small poster illustrating a quotation from the Word.
Picture | Ages over 12


Přeložit: