Abakuk 2

Studovat vnitřní smysl

           

1 Na stráži své státi budu, a postavím se na baště, vyhlédaje, abych viděti mohl, co mluviti bude ke mně Bůh, a co bych odpovídati měl po svém trestání.

2 I odpověděl mi Hospodin, a řekl: Napiš vidění, a to zřetelně na dskách, aby je přeběhl čtenář,

3 Proto že ještě do jistého času bude vidění, a směle mluviti bude až do konce, a nesklamáť. Jestliže by pak poprodlilo, posečkej na ně; neboť jistotně dojde, aniž bude meškati.

4 Aj ten, kdož se zpíná, tohoť duše není upřímá v něm, ale spravedlivý z víry své živ bude.

5 Ovšem pak více opilec, nešlechetnost a pýchu provodě, neostojí v příbytku; kterýž rozšiřuje jako peklo duši svou, jest jako smrt, kteráž se nemůže nasytiti, byť pak shromáždil k sobě všecky národy, a shrnul k sobě všecky lidi.

6 Zdaliž všickni ti proti němu přísloví nevynesou, a světlých slov i pohádek o něm? A neřeknou-liž: Běda tomu, kterýž rozmnožuje věci ne své, (až dokud pak?) a obtěžuje se hustým blátem?

7 Zdaliž nepovstanou rychle, kteříž by tě hryzli, a neprocítí, kteříž by tebou smýkali? A budeš u nich v ustavičném potlačení.

8 Proto že jsi ty zloupil národy mnohé, zloupí tě všickni ostatkové národů, pro krev lidskou, a nátisk země a města, i všech, kteříž přebývají v něm.

9 Běda tomu, kdož lakomě hledá mrzkého zisku domu svému, aby postavil na místě vysokém hnízdo své, a tak znikl nebezpečenství.

10 Uradils se k hanbě domu svému, abys plénil národy mnohé, a zhřešil sobě samému.

11 Nebo kamení ze zdi křičeti bude, a suk z dřeva posvědčovati bude toho.

12 Běda tomu, kterýž staví město krví, a utvrzuje město nepravostí.

13 Aj, zdaliž to není od Hospodina zástupů, že, o čemž pracují lidé a národové až do ustání nadarmo, oheň zkazí.

14 Nebo naplněna bude země známostí slávy Hospodinovy, jako vody naplňují moře.

15 Běda tomu, kterýž napájí bližního svého, přičiněje nádoby své, tak aby jej opojil, a díval se na jeho nahotu.

16 Sytíš se potupou, proto že jsi slavný. Píti budeš i ty, a obnažen budeš; obejdeť k tobě kalich pravice Hospodinovy, a vývratek mrzutý na slávu tvou.

17 Nebo nátisk Libánu a zhouba zvěři, kteráž ji děsila, přikryje tě, pro krev lidskou, a nátisk země a města, i všech, kteříž přebývají v něm.

18 Co prospívá rytina, že ji vyryl řemeslník její? Slitina i učitel lži, že doufá učinitel v účinek svůj, dělaje modly němé?

19 Běda tomu, kterýž říká dřevu: Prociť, a kameni němému: Probuď se. On-liž by učiti mohl? Pohleď na něj. Obloženť jest zlatem a stříbrem, ale není v něm žádného ducha.

20 Hospodin pak v chrámě svatosti své jest, umlkniž před oblíčejem jeho všecka země.


Exploring the Meaning of Abakuk 2      

Napsal(a) Rev. George McCurdy

Israel’s disregard for spiritual things necessitated the Lord’s coming. The Lord spoke through Habakkuk to tell the Jewish Church what kind of battle would take place with His advent.

The Lord spoke about spiritual issues from what other nations saw. In reality, the other nations represented how distanced the Jewish Church had become from Him. The love of self was growing. Alongside of this growth, the people of the church were growing vile. Other nations (the Lord) noted these changes, and it caused them to hold Israel in contempt.

What did the other nations see? They saw Israel’s pride puffing up their own intelligence. The other nations saw that the church judged from externals alone. They noted that Israel was hatching doctrine out of falsities.

When the Lord comes, He tells the church that those who lead others astray will be made ashamed. The Lord tells them that the self-serving falsities will profit the evil nothing. What will last to eternity? The Divine Human.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Habakkuk 2      

Napsal(a) Rev. George McCurdy

Israel’s disregard for spiritual things necessitated the Lord’s coming. The Lord spoke through Habakkuk to tell the Jewish Church what kind of battle would take place with His advent.

The Lord spoke about spiritual issues from what other nations saw. In reality, the other nations represented how distanced the Jewish Church had become from Him. The love of self was growing. Alongside of this growth, the people of the church were growing vile. Other nations (the Lord) noted these changes, and it caused them to hold Israel in contempt.

What did the other nations see? They saw Israel’s pride puffing up their own intelligence. The other nations saw that the church judged from externals alone. They noted that Israel was hatching doctrine out of falsities.

When the Lord comes, He tells the church that those who lead others astray will be made ashamed. The Lord tells them that the self-serving falsities will profit the evil nothing. What will last to eternity? The Divine Human.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 226


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 586, 643, 1073, 5120, 6669, 8869, 8932, ...

Apocalypse Revealed 191, 204, 213, 459, 567, 672, 721, ...

Doctrine of the Lord 4


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 220, 235, 240, 587, 650, 746, 960, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 60

Scriptural Confirmations 2, 23

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Numeri 23:19

Soudců 17:4

Jób 31:38, 37:20

Žalmy 11:4, 72:19, 76:9, 85:9, 115:4

Přísloví 22:23, 27:20

Izajáš 5:8, 7:4, 8:1, 11:9, 14:6, 21:6, 33:1, 6, 44:9, 10, 17

Jeremiáše 2:8, 27, 10:8, 17:11, 22:13, 23, 50:10, 18, 51:13, 53, 58

Pláč Jeremjášův 3:26

Ezechiel 30:9, 33:7

Danieli 7:1, 8:17, 19

Micheáš 2:4, 7:7

Abakuk 1:15, 3:3

Sofonjáš 1:7

Zacharjáš 10:2

Lukáš 12:21, 19:40

Římanům 1:17

Galatským 3:11

Židům 10:37, 38

Zjevení Janovo 8:1

Významy biblických slov

odpověděl
„Odpovědět“ obecně znamená stav duchovní vnímavosti. To v konečném důsledku znamená být vnímaví k Pánu, který se neustále snaží nalévat skutečné myšlenky a touhy po...

hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

řekl
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

vidění
Vision is the innermost revelation, which is of perception. Visions are according to the state of humankind. The visions of people whose interiors are closed,...

duše
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

spravedlivý
The word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. That may be because we hear it most often as part...

peklo
'Hell,' as mentioned in Jonah 2:3, signifies the earth below.

národy
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

krev
The internal meaning of “blood” is a little tricky, because Swedenborg gives two meanings that seem quite different. In most cases, Swedenborg links blood with...

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

hnízdo
To make a nest,' as in Jeremiah 48:28, when related to a bird, signifies the same thing as 'to dwell,' which is fulfilling the duties...

staví
Stavět něco obecně znamená dát dohromady řadu jednodušších kusů, aby se vytvořila užitečná a složitější struktura, jako je stavět dům ze dřeva nebo cihel, a...

město
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

zástupů
A host and an army come from the same Hebrew word and mean the same thing in Bible; when the Children of Israel were numbered...

oheň
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

vody
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

moře
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

Libánu
'Lebanon' signifies spiritual good. 'Lebanon' signifies the church regarding the perception of truth from the rational self.

říká
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Memory Verse: Come unto Me
Activity | Ages 4 - 14


Přeložit: