Genesis 49

Studovat vnitřní smysl

           

1 Povolal pak Jákob synů svých, a řekl: Sejděte se, a oznámím vám, co se s vámi díti bude potomních dnů.

2 Shromažďte se a slyšte synové Jákobovi, poslyšte Izraele otce svého.

3 Ruben, prvorozený můj jsi ty, síla má, a počátek moci mé, vyvýšenost důstojenství a vyvýšenost síly.

4 Prudce sběhneš jako voda. Nebudeš vyvýšen, proto že jsi vstoupil na lůže otce svého; a jakž jsi poškvrnil postele mé, zmizelo vyvýšení tvé.

5 Simeon a Léví bratří, nástrojové nepravosti jsou v příbytcích jejich.

6 Do tajné rady jejich nevcházej duše má, k shromáždění jejich nepřipojuj se slávo má; nebo v prchlivosti své zbili muže, a svévolně vyvrátili zed.

7 Zlořečená prchlivost jejich, nebo neustupná; i hněv jejich, nebo zatvrdilý jest. Rozdělím je v Jákobovi, a rozptýlím je v Izraeli.

8 Judo, ty jsi, tebe chváliti budou bratří tvoji; ruka tvá bude na šíji nepřátel tvých; klaněti se budou tobě synové otce tvého.

9 Lvíče Juda, z loupeže, synu můj, vrátil jsi se; schýliv se, ležel jako lev a jako lvice; kdo zbudí ho?

10 Nebude odjata berla od Judy, ani vydavatel zákona od noh jeho, dokudž nepřijde Sílo; a k němu se shromáždí národové.

11 Uváže k vinnému kmenu osle své, a k výbornému kmenu oslátko oslice své. Práti bude u víně roucho své, a v červeném víně oděv svůj.

12 Červenějších očí bude nad víno, a zubů bělejších nad mléko.

13 Zabulon bydliti bude na břehu mořském, a na přístavu lodí, a pomezí jeho až k Sidonu.

14 Izachar osel silný, ležící mezi dvěma břemeny.

15 A vida odpočinutí, že jest dobré, a zemi, že jest rozkošná, sehne rameno své k nošení, a dávati bude daně.

16 Dan souditi bude lid svůj, jako jedno z pokolení Izraelských.

17 Budeť Dan jako had podlé cesty, jako had rohatý podlé stezky, štípaje kopyta koně, aby spadl jezdec jeho zpět.

18 Spasení tvého očekávám, ó Hospodine!

19 Gád, vojsko přemůže jej, však on svítězí potom.

20 Asser, tučný bude pokrm jeho, a onť vydávati bude rozkoše královské.

21 Neftalím jako laň vypuštěná, vydávaje výmluvnosti krásné.

22 Ratolest rostoucí Jozef, ratolest rostoucí podlé studnice; ratolesti vycházely nad zed.

23 Ačkoli hořkostí naplnili jej, a stříleli na něj, a v tajné nenávisti měli ho střelci:

24 Však zůstalo v síle lučiště jeho, a zsilila se ramena rukou jeho z rukou mocného Jákobova; odkudž byl pastýř a kámen Izraelův;

25 Od silného Boha, jemuž sloužil otec tvůj, kterýž spomáhá tobě, a od všemohoucího, kterýž požehná tobě požehnáními nebeskými s hůry, požehnáními propasti ležící hluboko, požehnáním prsů a života.

26 Požehnání otce tvého silnější budou nad požehnání předků mých, až k končinám pahrbků věčných; budou nad hlavou Jozefovou, a na vrchu hlavy Nazarejského mezi bratřími jeho.

27 Beniamin, vlk dravý, ráno bude jísti loupež, a večer rozdělí kořisti.

28 Všech těchto pokolení Izraelských jest dvanácte; a to jest, což mluvil jim otec jejich; požehnal jim také, jednomu každému vedlé požehnání jeho požehnal.

29 A poroučeje jim, řekl: Já připojen budu k lidu svému; pochovejte mne s otci mými v jeskyni té, kteráž jest na poli Efrona Hetejského,

30 V jeskyni, kteráž jest na poli Machpelah, jenž jest naproti Mamre v zemi Kananejské, kterouž koupil Abraham spolu s polem tím od Efrona Hetejského k dědičnému pohřbu.

31 Tam pochovali Abrahama a Sáru ženu jeho; tam pochovali Izáka a Rebeku ženu jeho; tam také pochovali Líu.

32 Koupeno pak bylo pole a jeskyně, kteráž na něm, od synů Het.

33 A když přestal Jákob přikazovati synům svým, složil nohy své na ložci a umřel; a připojen jest k lidu svému.

  

Exploring the Meaning of Genesis 49      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that help explain the inner meaning of this chapter:

AC 6328. In this chapter the subject treated of in the internal sense is not the descendants of Jacob, and what would befall them; but the truths of faith and the goods of love which the twelve tribes named from the sons of Jacob represent and signify.

AC 6329. It first treats of faith separated from charity, which is utterly rejected. This faith is "Reuben," " Simeon," and "Levi."

AC 6330. It then treats of the celestial church, which is the "tribe of Judah,’ and in the supreme sense there, of the Divine Human of the Lord.

AC 6331. Then of the rest of the tribes according to the states of good and truth which they represent.

AC 6332. Lastly of the celestial spiritual church which is "Joseph;" and here also in the supreme sense of the Divine Human of the Lord.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Genesis 49      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that help explain the inner meaning of this chapter:

AC 6328. In this chapter the subject treated of in the internal sense is not the descendants of Jacob, and what would befall them; but the truths of faith and the goods of love which the twelve tribes named from the sons of Jacob represent and signify.

AC 6329. It first treats of faith separated from charity, which is utterly rejected. This faith is "Reuben," " Simeon," and "Levi."

AC 6330. It then treats of the celestial church, which is the "tribe of Judah,’ and in the supreme sense there, of the Divine Human of the Lord.

AC 6331. Then of the rest of the tribes according to the states of good and truth which they represent.

AC 6332. Lastly of the celestial spiritual church which is "Joseph;" and here also in the supreme sense of the Divine Human of the Lord.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 6328, 6329, 6330, 6331, 6332, 6334, 6335, ...

Apocalypse Revealed 349

Nebeské město 258


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 259, 1063, 1069, 1071, 1298, 1756, 1984, ...

Apocalypse Revealed 17, 20, 134, 137, 166, 241, 298, ...

True Christian Religion 706, 708

O bílém koni 2

Nebeské město 248


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 31, 39, 119, 163, 195, 237, 278, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 60

Spiritual Experiences 21, 5089

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 23:9, 17, 20, 25:8, 9, 10, 34:25, 35:18, 22, 23, 27, 29, 41:52, 48:15, 50:12

Numeri 24:9, 14, 17, 19, 35:8

Deuteronomium 21:17, 33:1, 6

Jozue 17:18, 19:1, 9, 21:3, 8

Soudců 1:2, 22, 13:2, 15:20, 20:21, 25

2. Samuelova 7:13, 16

2. Královská 13:14, 20

1. Paralipomenon 5:2, 20, 22, 12:9, 24, 39

Jób 29:20

Žalmy 25:5, 34:12, 60:9, 78:68, 119:166, 132:2

Přísloví 4:1, 29:22

Izajáš 25:9, 42:4, 48:14, 55:3, 63:1, 3

Jeremiáše 33:26

Ezechiel 21:32

Danieli 10:14

Ozeáš 12:7, 13:15

Micheáš 5:1

Skutky apoštolů 7:15

Židům 14

Zjevení Janovo 5:5, 14:17

Významy biblických slov

Jákob
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

řekl
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

synové
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

Jákobovi
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

ruben
'Reuben,' in the highest sense, signifies omniscience. In a spiritual sense, he signifies wisdom, intelligence, science, and faith. In a natural sense, he signifies sight....

prvorozený
Když Bible mluví o generacích nebo pořadí narození, vnitřní význam souvisí s vývojem duchovních stavů a jejich relativním významem. Prvorozený by tedy byl prvním vedoucím...

voda
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

na
‘To grow’ signifies to be perfected.

postele
A bed of ivory (Amos 6:4) are doctrines apparently from rational truths.

simeon
In Revelation 7, 'Simeon', in the highest sense, signifies providence, in a spiritual sense, love towards our neighbor, or charity, and in a natural sense,...

duše
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

shromáždění
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

hněv
Hněv je emoce tak běžná pro lidi, že nevyžaduje žádnou definici. Lze však vznést několik zajímavých bodů. 1) Pán se nikdy nezlobí. Hněv je přičítán...

Judo
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

ruka
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

nepřátel
Nepřítel v Bibli označuje lidi, kteří mají rádi zlo a falešné myšlení, které pramení ze zla. Na hlubší úrovni odkazuje na samotné síly pekla a...

Juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

lev
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

roucho
'Robes,' as in Revelation 7, signify truths of defense. Before they were washed they signified falsities. People in falsities from ignorance in the spiritual world,...

oděv
'Vestments' signify truth, and in relation to the Lord, divine truth. 'Vesture' signifies truth clothing good, and when describing the Word, it signifies the Word...

víno
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

mléko
Water represents true ideas about day-to-day life, and other drinks and liquids in general represent different forms of truth. Milk is a drink that contains...

osel
Donkeys signify the things relating to the self-intelligence of the sensual man; and camels, the things of self-intelligence in the natural man (Isa 30:6, 7.)

dan
The tribe of Dan (Jer. 8:16) signifies truth in its own ultimate degree of order, here truth in the church, which is contained in the...

had
'The bite of a snake' or 'serpent,' as in Amos. 5:19, signifies falsification of the Word, from the interior dominion of falsity from evil.

cesty
'A path' denotes truths, and in the opposite sense, falsities.

koně
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

Gád
Gad, in a supreme sense, signifies omnipotence; in a spiritual sense, the good of life, or use; and in a natural sense, works. Gad, in...

Neftalím
'Naphtali' in a supreme sense, signifies the proper power of the Lord’s divine human. In a spiritual sense, he signifies temptation and victory and a...

pastýř
The Writings tell us that shepherds represent those who lead and teach others, using knowledge and true ideas to help people reach the goodness of...

kámen
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

otec
Otec ve Slově znamená to, co je nejvnitřnější, a ve věcech, které se řídí Pánovým nařízením, to znamená, co je dobré. V nejvyšším smyslu Otec...

hlavy
Hlava je naše část, která je nejvyšší, což v reprezentativním smyslu znamená, že je to, co je nejblíže Pánu. Z tohoto důvodu hlava představuje to,...

Beniamin
Also, Benjamin signifies the Word in its ultimate sense (Deut. 33:12)

vlk
'A wolf' signifies eagerness to seize, but also eagerness to rescue and deliver the good.

ráno
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

večer
Since the light and warmth of the sun represent the Lord’s wisdom and love, it makes sense that evening, a time when the light and...

mluvil
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

požehnání
Pán je dokonalá láska vyjádřená jako dokonalá moudrost. Stvořil nás, aby nás mohl milovat, mohl nám dávat lásku a moudrost, a mohl se tedy s...

poli
„Pole“ v Bibli obvykle představuje Pánovu církev, konkrétněji touhu po dobru v církvi. Tady začínají dobré věci, zakořenily se a rostou. Když máte touhu být...

Machpelah
'Macpelah,' as in Genesis 23:17, signifies regeneration by truth, which relates to faith.

Mamre
Mamre was an Amorite who lived in the land of Canaan, in the area called Hebron in what would much later be the kingdom of...

Kananejské
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

Abraham
Abraham (nebo Abram, jak je jmenován na začátku svého příběhu) je jednou z hlavních postav v příběhu posvátného písma. Byl předkem všech dětí Izraele prostřednictvím...

Abrahama
Abraham (nebo Abram, jak je jmenován na začátku svého příběhu) je jednou z hlavních postav v příběhu posvátného písma. Byl předkem všech dětí Izraele prostřednictvím...

pole
„Pole“ v Bibli obvykle představuje Pánovu církev, konkrétněji touhu po dobru v církvi. Tady začínají dobré věci, zakořenily se a rostou. Když máte touhu být...

het
The daughters of Heth, as mentioned in Genesis 27:46, signify the affections of truth from a ground that is not genuine. Here they are the...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Joseph Welcomes His Family
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Names of the Lord
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Prophecies of the Lord’s Coming
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 The Lord's Providence
An overview of how the Lord's providence guides all of us toward greatness and provides for our eternal happiness.
Worship Talk | Ages over 18

 Waiting for Christmas Day
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: