Genesis 4

Studovat vnitřní smysl

           

1 Adam pak poznal Evu ženu svou, kterážto počavši, porodila Kaina a řekla: Obdržela jsem muže na Hospodinu.

2 A opět porodila bratra jeho Abele. I byl Abel pastýř ovcí, a Kain byl oráč.

3 Po mnohých pak dnech stalo se, že obětoval Kain z úrody zemské obět Hospodinu.

4 Ano i Abel také obětoval z prvorozených věcí stáda svého, a z tuku jejich. I vzhlédl Hospodin na Abele a na obět jeho.

5 Na Kaina pak a na obět jeho nevzhlédl. Protož rozlítil se Kain náramně, a opadla tvář jeho.

6 I řekl Hospodin Kainovi: Proč jsi se tak rozpálil hněvem? A proč jest opadla tvář tvá?

7 Zdaliž nebudeš příjemný, budeš-li dobře činiti? Pakli nebudeš dobře činiti, hřích ve dveřích leží; a pod mocí tvou bude žádost jeho, a ty panovati budeš nad ním.

8 I mluvil Kain k Abelovi bratru svému. Stalo se pak, když byli na poli, že povstav Kain proti Abelovi bratru svému, zabil jej.

9 I řekl Hospodin Kainovi: Kdež jest Abel bratr tvůj? Kterýž odpověděl: Nevím. Zdaliž jsem já strážným bratra svého?

10 I řekl Bůh: Co jsi učinil? Hlas krve bratra tvého volá ke mně z země.

11 Protož nyní zlořečený budeš i od té země, kteráž otevřela ústa svá, aby přijala krev bratra tvého z ruky tvé.

12 Když budeš dělati zemi, nebude více vydávati moci své tobě; tulákem a běhounem budeš na zemi.

13 I řekl Kain Hospodinu: Většíť jest nepravost má, než aby mi odpuštěna býti mohla.

14 Aj, vyháníš mne dnes z země této, a před tváří tvou skrývati se budu, a budu tulákem a běhounem na zemi. I přijde na to, že kdo mne koli nalezne, zabije mne.

15 I řekl mu Hospodin: Zajisté kdo by koli zabil Kaina, nad tím sedmnásobně mštěno bude. Pročež vložil Hospodin znamení naKaina, aby ho žádný nezabil, kdo by jej koli nalezl.

16 Tedy odšed Kain od tváři Hospodinovy, bydlil v zemi Nód, k východní straně naproti Eden.

17 Poznal pak Kain ženu svou, kterážto počala a porodila Enocha. I stavěl město, a nazval jméno města toho jménem syna svého Enoch.

18 I narodil se Enochovi Irád, a Irád zplodil Maviaele, Maviael pak zplodil Matuzaele, a Matuzael zplodil Lámecha.

19 Vzal sobě pak Lámech dvě ženy; jméno jedné Ada, a jméno druhé Zilla.

20 I porodila Ada Jábale, kterýž byl otec přebývajících v staních a stádo pasoucích.

21 A jméno bratra jeho Jubal; ten byl otec všech hrajících na harfu a nástroje hudebné.

22 A Zilla také porodila Tubalkaina, kterýž byl řemeslník všelikého díla od mědi a od železa. Sestra pak Tubalkainova byla Noéma.

23 I řekl Lámech ženám svým, Adě a Zille: Slyšte hlas můj, ženy Lámechovy, poslouchejte řeči mé, že jsem zabil muže k ráně své a mládence k zsinalosti své.

24 Jestližeť sedmnásobně pomštěno bude pro Kaina, tedy pro Lámecha sedmdesátekrát sedmkrát.

25 Poznal pak ještě Adam ženu svou, i porodila syna a nazvala jméno jeho Set; nebo řekla: Dal mi Bůh jiné símě místo Abele, kteréhož zabil Kain.

26 Setovi pak také narodil se syn, a nazval jméno jeho Enos. Tehdáž začalo se vzývání jména Hospodinova.

  
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, ...

Apocalypse Explained 817

Doctrine of the Sacred Scripture 103

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 405

True Christian Religion 279


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 337, 346, 347, 348, 349, 485, 527, ...

True Christian Religion 466


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 427, 838

Spiritual Experiences 323, 4139

Jiný komentář

  Příběhy:


  Duchovní témata:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 3:9, 23, 5:3, 6, 9:20, 12:8, 37:26

Leviticus 3:16, 26:20

1. Samuelova 13:11

2. Paralipomenon 28:9

Jób 15:13, 20, 24:12

Žalmy 9:13, 49:12, 107:34, 127:3

Přísloví 19:3, 28:17

Kazatel 4:4

Jonáš 4, 9

Matouš 23:35

Lukáš 3:38, 11:51

Římanům 6:12

Židům 11:4, 12:24

List Jakubův 5:4

1. list Janův 3:12

List Judův 1:11

Významy biblických slov

Abele
Abel signifies charity or love, in Genesis 4:2. (Divine Providence 242, Arcana Coelestia 325, and Arcana Coelestia 341). Abel signifies celestial love, which is loving...

abel
Abel signifies charity or love, in Genesis 4:2. (Divine Providence 242, Arcana Coelestia 325, and Arcana Coelestia 341). Abel signifies celestial love, which is loving...

pastýř
The Writings tell us that shepherds represent those who lead and teach others, using knowledge and true ideas to help people reach the goodness of...

Kain
'Cain' signifies the doctrine of faith separated from love. See Arcana Coelestia 338 and the sections that follow it.

hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

tvář
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

řekl
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

hřích
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

poli
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

zabil
'To slay a man to his wounding,' means extinguishing faith, and 'to slay a young man to his hurt,' signifies extinguishing charity, as in Genesis...

bratr
Brethren (Gen. 27:29) signify the affections of good.

hlas
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

krve
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

ústa
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

krev
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

nepravost
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

dnes
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

znamení
'A token,' as in Genesis 9:12, 13, 17, signifies causing it to be.

eden
According to the Writings, “Eden” by itself means love, in most cases the love that comes from the Lord and our love for the Lord,...

enoch
'Hanoch' denotes those who are in the truth of faith.

město
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

města
Cities of the mountain and cities of the plain (Jeremiah 33:13) signify doctrines of charity and faith.

syna
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

zplodil
Zapomenout nebo se zplodit je ve smyslu narození velmi podobné: Představuje jeden duchovní stav vedoucí k dalšímu duchovnímu stavu. „Beget“ je však obecně spojen s...

dvě
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

ženy
The word "woman" is used a number of different ways in the Bible – as a simple description, as someone connected to a man ("his...

otec
Zapomenout nebo se zplodit je ve smyslu narození velmi podobné: Představuje jeden duchovní stav vedoucí k dalšímu duchovnímu stavu. „Beget“ je však obecně spojen s...

Jubal
'Jubal,' as in Genesis 4:21, signifies the doctrine of spiritual things in the new church which succeeded Lamech. Being 'the father of the harp and...

sestra
The Lord calls people who are in truth from the good of charity from Him 'sisters,' as in Matthew 12:50. 'Sister' denotes intellectual truth, when...

poslouchejte
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

sedmkrát
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

adam
Adam je jednou z nejdůležitějších a nejkontroverznějších postav v Bibli, rozdělující i věřící do táborů: ti, kteří věří, že doslova existoval, stvořený Bohem jako první...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

syn
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

jména
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Abel, Keeper of Sheep
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Cain and Abel
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 My Brother's Keeper
Worship Talk | Ages over 18

 Questions Asked by God
Article | Ages over 15

 The Fifth Commandment: You Shall Not Murder
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Lord’s Great Mercy
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Two Brothers and Their Offerings
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Who Obeyed or Disobeyed the Lord?
Use names from a word bank to identify people in the Word who obeyed or who disobeyed the Lord. Story references are provided to help you.
Activity | All Ages


Přeložit: