1. Mojžíšova 39

Studovat vnitřní smysl

Czech BKR         

← 1. Mojžíšova 38   1. Mojžíšova 40 →

1 Jozef pak doveden byl do Egypta; a koupil ho Putifar, dvořenin Faraonův, nejvyšší nad drabanty, muž Egyptský, od Izmaelitských, kteříž ho tam dovedli.

2 Byl pak Hospodin s Jozefem, a všecko se mu šťastně vedlo, a bydlil v domě pána svého toho Egyptského.

3 A viděl pán jeho, že Hospodin byl s ním, a že všecko, což činil, Hospodin k prospěchu přivedl v rukou jeho.

4 Tedy nalezl Jozef milost před očima jeho, a sloužil mu. I představil ho domu svému, a všecko, což měl, dal v ruku jeho.

5 A hned, jakž ustanovil ho nad domem svým, a nade vším, což měl, požehnal Hospodin domu Egyptského toho pro Jozefa. A bylo požehnání Hospodinovo na všech věcech, kteréž měl doma i na poli.

6 Všech tedy věcí, kteréž měl, zanechal v rukou Jozefových; aniž o čem, tak jako on, věděl, jediné o chlebě, kterýž jedl. Byl pak Jozef ušlechtilé postavy a krásného vzezření.

7 I stalo se potom, že vzhlédala žena pána jeho očima svýma na Jozefa, a řekla: Spi se mnou.

8 Kterýžto odpíraje, řekl ženě pána svého: Aj, pán můj neví tak jako já, co jest v domě, a všecko, což má, dal v ruce mé.

9 Není žádného přednějšího nade mne v domě tomto, aniž co vyňal z správy mé, kromě tebe, jelikož jsi ty manželka jeho. Jak bych tedy učinil takovou nešlechetnost, a hřešil i proti Bohu?

10 A když mluvila ona Jozefovi den po dni, nepovolil jí, aby spal s ní, ani aby býval s ní.

11 Tedy dne jednoho, když přišel do domu k práci své, a nebylo tu žádného z domácích v domě,

12 Chytila jej ona za roucho jeho, řkuci: Lež se mnou. On pak nechav roucha svého v rukou jejích, utekl, a vyšel ven.

13 A ona viduci, že nechal roucha svého v rukou jejích a vyběhl ven,

14 Svolala domácí své, a řekla k nim takto: Pohleďte, přivedl nám muže Hebrejského, kterýž by měl posměch z nás; nebo přišel ke mně, aby ležel se mnou; i křičela jsem hlasem velikým.

15 A když uslyšel, že jsem hlasu svého pozdvihla a křičela, nechav roucha svého u mne, utekl a vyšel ven.

16 Tedy schovala roucho jeho u sebe, až přišel pán jeho do domu svého.

17 K němuž mluvila v tato slova, řkuci: Přišel ke mně služebník ten Hebrejský, kteréhožs přivedl nám, aby mi lehkost učinil.

18 A když jsem hlasu svého pozdvihla a křičela, tedy nechal roucha svého u mne, a utekl ven.

19 I stalo se, že, když uslyšel pán jeho slova ženy své, kteráž mluvila mu, pravěci: Tak mi učinil služebník tvůj, rozhněval se velmi.

20 Protož vzal ho pán jeho, a dal jej do věže žalářné, v to místo, kdež vězňové královští seděli; i byl tam v žaláři.

21 Byl pak Hospodin s Jozefem, a naklonil se k němu milosrdenstvím; a dal jemu milost u vládaře nad žalářem.

22 I dal vládař žaláře v moc Jozefovi všecky vězně, kteříž byli v věži žalářné; a cožkoli tam činiti měli, on to spravoval.

23 Aniž vládař žaláře k čemu dohlídal,což jemu svěřil; proto že Hospodin byl s ním, a což on činil, Hospodin tomu prospěch dával.

← 1. Mojžíšova 38   1. Mojžíšova 40 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Tajemství nebe 4960, 4961, 4970, 4971, 4972, 4973, 4986, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 1703, 3263, 4962, 4963, 4964, 4965, 4966, ...

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:Hop to Similar Bible Verses

1. Mojžíšova 21:20, 22, 23, 26:24, 30:27, 37:28, 36, 39:2, 3, 4, 21, 40:3, 4, 15, 41:40

Exodus 20:14, 23:1

Deuteronomium 2:7

Jozue 1:5, 9

1. Samuelova 2:26, 3:19, 16:12, 22

2. Samuelova 13:11

2. Královská 18:7

1. Paralipomenon 9:20

2. Paralipomenon 1:1

Ester 2:9

Žalmy 1:3, 64:6, 105:18

Přísloví 2:16, 3:4, 6:26, 34, 23:27, 28

Kazatel 7:26

Daniel 1:9

Skutky apoštolů 7:9

2. list Timoteovi 2:22

1. list Petrův 19

2. list Petrův 14

Word/Phrase Explanations

Egypta
In the Bible, Egypt means knowledge and the love of knowledge. In a good sense that means knowledge of truth from the Lord through the...

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

poli
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

očima
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Joseph Grows Up
Teaching Support | Ages 7 - 10

 Joseph in Egypt
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Joseph in Prison
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Joseph in Prison
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 Joseph in Prison
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Joseph in Prison - Level A
Complete lesson with activity choices: butler and baker action rhyme with video demonstration, 3-D butler and baker figures with dream clouds, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Joseph in Prison - Level B
Complete lesson with activity choices: make a mobile of items from the butler and baker's dreams, make a spinning disk showing Joseph in prison, make a joseph in prison lift and reveal picture, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Joseph in Prison - Level C
Complete lesson with activity choices: make prayer pillowcases for the sick or imprisoned, play a card game on the correspondences of the butler and the baker, read and reflect on a door handle sign about the Lord's presence with you, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Joseph in Prison - Level D
Complete lesson with activity choices: make cards of hope for the sick or imprisoned, debate whether the understanding or the will is more important in our journey to heaven, read and reflect on a door handle sign about the Lord's presence with you, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Joseph Looks to the Lord
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Overview of Joseph a Man of Integrity Levels A B C D for Ages 3-18
Overview of the Youth Journey Program "Joseph: a man of integrity", Levels A, B, C, and D for ages 3-18.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 18

 Why Does God Let Bad Things Happen?
Lesson and activities comparing what the Lord wills to what He permits so that people can be free to make heavenly or hellish choices in their lives.
Religion Lesson | Ages over 15


Přeložit: