Genesis 38

Studovat vnitřní smysl

           

1 Stalo se pak v ten čas, že sstupuje Juda od bratří svých, uchýlil se k muži Odolamitskému, jehož jméno bylo Híra.

2 I uzřel tam Juda dceru muže Kananejského, kterýž sloul Sua; a pojav ji, všel k ní.

3 Kterážto počala a porodila syna; i nazval jméno jeho Her.

4 A počavši opět, porodila syna; a nazvala jméno jeho Onan.

5 Porodila pak ještě syna, jehož jméno nazvala Séla. A byl Juda v Chezib, když ona jej porodila.

6 I dal Juda Herovi prvorozenému svému manželku, jménem Támar.

7 A byl Her, prvorozený Judův, zlý před očima Hospodina; i zabil jej Hospodin.

8 Tedy řekl Juda Onanovi: Vejdi k ženě bratra svého, a podlé příbuznosti pojmi ji, abys vzbudil símě bratru svému.

9 Věděl pak Onan, že to símě nebude jeho. Protož kdykoli vcházel k ženě bratra svého, vypouštěl símě na zem, aby nezplodil synů bratru svému.

10 I nelíbilo se Hospodinu to, co dělal Onan; protož ho také zabil.

11 Tedy řekl Juda k Támar nevěstě své: Pobuď v domě otce svého vdovou, dokudž nedoroste Séla, syn můj. (Nebo řekl: Aby on také neumřel, jako i bratří jeho.) I odešla Támar, a bydlila v domě otce svého.

12 A po mnohých dnech umřela dcera Suova, manželka Judova. Kterýžto potěšiv se zas, šel do Tamnas k těm, kteříž střihli ovce jeho, a s ním Híra Odolamitský, přítel jeho.

13 I oznámeno jest Támar těmito slovy: Aj, tchán tvůj vstupuje do Tamnas, aby střihl ovce své.

14 Tedy ona složivši s sebe šaty své vdovské, zavila se v rouchu, a oděla se a seděla na rozcestí, kudy se jde do Tamnas. Nebo viděla, že Séla dorostl, a že není dána jemu za manželku.

15 Kteroužto uzřev Juda, za to měl, že jest nevěstka; nebo zakryla tvář svou.

16 Protož uchýliv se k ní s cesty, řekl: Dopusť medle, ať vejdu k tobě. (Nebo nevěděl, aby nevěsta jeho byla.) I řekla: Co mi dáš, jestliže vejdeš ke mně?

17 Odpověděl: Pošliť kozelce z stáda. Dí ona: Kdybys něco zastavil, dokavadž nepošleš.

18 I řekl: Cožť mám dáti v zástavě? Odpověděla ona: Pečetní prsten svůj, a halži svou, a hůl svou, kterouž máš v ruce své. I dal jí, a všel k ní; a počala z něho.

19 Tedy vstavši, odešla, a sňavši rouchu svou s sebe, oblékla se v šaty své vdovské.

20 I poslal Juda kozelce po příteli svém Odolamitském, aby vzal zase základ od ženy. A nenalezl jí.

21 I ptal se mužů toho místa, řka: Kde jest ta nevěstka, kteráž seděla na rozcestí této cesty? Řekli oni: Nebylotě zde nevěstky.

22 Tedy navrátiv se k Judovi, řekl: Nenašel jsem jí; a také muži místa toho pravili: Nebylo zde nevěstky.

23 I řekl Juda: Nechť sobě to má, abychom neuvedli se v lehkost. Jáť jsem poslal toho kozelce, ale tys jí nenalezl.

24 I stalo se okolo tří měsíců, že oznámili Judovi, řkouce: Dopustila se smilství Támar nevěsta tvá, a jest již i těhotná z smilství. I řekl Juda: Vyveďte ji, aby byla upálena.

25 Když pak vedena byla, poslala k tchánu svému, řkuci: Z muže, jehož tyto věci jsou, těhotná jsem. A při tom řekla: Pohleď, prosím, čí jsou tyto věci, pečetní prsten, halže a hůl tato?

26 Tedy pohleděv na to Juda, řekl: Spravedlivějšíť jest než já, poněvadž jsem nedal jí Sélovi synu svému. A více jí nepoznával.

27 Stalo se pak, že když přišel čas porodu jejího, aj, bliženci v životě jejím.

28 A když rodila, jeden z nich vyskytl ruku, kteroužto chytivši baba, uvázala na ni červenou nitku, řkuci: Ten vyjde prvé.

29 Když pak vtáhl ruku svou zase, hle, vyšel bratr jeho. I řekla: Jak jsi protrhl? Tvéť jest protržení. I nazváno jest jméno jeho Fáres.

30 A potom vyšel bratr jeho, kterýž měl na ruce nitku červenou. I nazváno jest jméno jeho Zára.

  

Exploring the Meaning of Genesis 38      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that help explain the inner meaning of this chapter:

AC 4811. The subject treated of in this chapter, in the internal Sense, is the Jewish Church and the genuine church; the Jewish Church is described by Judah, and the genuine church by Tamar.

AC 4812. The sons by Tamar signify the two essentials of the church, namely, faith and love--Perez faith, and Zerah love. Their birth represents that love is actually the firstborn of the church, and faith only apparently so.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Genesis 38      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that help explain the inner meaning of this chapter:

AC 4811. The subject treated of in this chapter, in the internal Sense, is the Jewish Church and the genuine church; the Jewish Church is described by Judah, and the genuine church by Tamar.

AC 4812. The sons by Tamar signify the two essentials of the church, namely, faith and love--Perez faith, and Zerah love. Their birth represents that love is actually the firstborn of the church, and faith only apparently so.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 4811, 4812, 4813, 4814, 4815, 4816, 4817, ...

The Last Judgement (Continuation) 82


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 367, 592, 2643, 3325, 3519, 4110, 4316, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 433, 1042

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 24:3, 65, 25:24, 28:1, 31:19, 37:32, 46:12

Leviticus 18:15, 21:9, 22:13

Numeri 26:19

Deuteronomium 22:21, 25:5, 6

Soudců 14:1

Rút 1:11, 13, 4:5, 6, 12

1. Samuelova 2:25, 22:1, 24:18

2. Samuelova 13:39, 14:2

1 Královská 17:20

1. Paralipomenon 2:3, 4

Jób 34:32

Přísloví 7:10

Ezechiel 16:33

Micheáš 1:15

Matouš 3, 22:24

Lukáš 3:33

Významy biblických slov

čas
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

Juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

muži
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

syna
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

her
Er, mentioned in Gen. 38:3, signifies the quality of falsity derived from the evil of self-love, which prevailed in the Jewish church, or the false...

Onan
'Onan,' as in Genesis 38, describes the evil from the falsity of evil which was later prominent among the Jewish peoples.

séla
'Shelah,' as in Genesis 38:2, signifies the quality of evil derived from falsity of evil, or the quality of the idolatry with the Jewish nation.

prvorozený
Když Bible mluví o generacích nebo pořadí narození, vnitřní význam souvisí s vývojem duchovních stavů a jejich relativním významem. Prvorozený by tedy byl prvním vedoucím...

očima
Je běžné říkat „vidím“, když něčemu rozumíme. „Vidění“ v Bibli skutečně znamená uchopení a pochopení duchovních věcí. Dává tedy smysl, že oči, které nám umožňují...

hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

řekl
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

věděl
Stejně jako tolik běžných sloves je význam slova „vědět“ v Bibli různý a závisí na kontextu. A v některých případech - když je spojen s...

na
'Onan,' as in Genesis 38, describes the evil from the falsity of evil which was later prominent among the Jewish peoples.

syn
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

dcera
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

manželka
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

ovce
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

šaty
It is said, in Deuteronomy 22:11, "Thou shalt not wear a garment of diverse sorts; as of woolen and linen together…”. This means that the...

nevěstka
'A harlot' signifies the affection of falsities, thus the church corrupted.

tvář
"Oči jsou okny duše." To je sentiment s kořeny někde v temném starověku, ale ten, který se stal beznadějně klišé, protože je poetický a zjevně...

nevěsta
'A bride' means the church in respect to Divine truth from the Lord.

ruce
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

poslal
'To send' signifies revealing.

ženy
The word "woman" is used a number of different ways in the Bible – as a simple description, as someone connected to a man ("his...

těhotná
To be with child, (Gen. 38:24), signifies to produce something.

bratr
Existují dva způsoby, jak se „bratr“ používá v Bibli, způsoby, které se stále odrážejí v moderním jazyce. Jeden označuje skutečný pokrevní vztah; druhý je mnohem...


Přeložit: