1. Mojžíšova 37

Studovat vnitřní smysl

Czech BKR         

← 1. Mojžíšova 36   1. Mojžíšova 38 →

1 Jákob pak bydlil v zemi putování otce svého, v zemi Kananejské.

2 Tito jsou příběhové Jákobovi: Jozef, když byl v sedmnácti letech, pásl s bratřími svými dobytek, (a byl mládeneček), s syny Bály a Zelfy, žen otce svého. A oznamoval Jozef zlou pověst o nich otci svému.

3 Izrael pak miloval Jozefa nad všecky syny své; nebo v starosti své zplodil jej. A udělal mu sukni proměnných barev.

4 A když spatřili bratří jeho, že ho miluje otec jejich nad všecky bratří jeho, nenáviděli ho, aniž mohli pokojně k němu promluviti.

5 Měl pak Jozef sen, a vypravoval jej bratřím svým; pročež v větší nenávisti ho měli.

6 Nebo pravil jim: Slyšte, prosím, sen, kterýž jsem měl.

7 Hle, vázali jsme snopy na poli, a aj, povstal snop můj, a stál. Vůkol také stáli snopové vaši, a klaněli se snopu mému.

8 Jemužto odpověděli bratří jeho: Zdaliž kralovati budeš nad námi, aneb pánem naším budeš? Z té příčiny ještě více nenáviděli ho pro sny jeho, a pro slova jeho.

9 Potom ještě měl jiný sen, a vypravoval jej bratřím svým, řka: Hle, opět jsem měl sen, a aj, slunce a měsíc, a jedenácte hvězd klanělo mi se.

10 I vypravoval otci svému a bratřím svým. A domlouval mu otec jeho, a řekl jemu: Jakýž jest to sen, kterýž jsi měl? Zdaliž přijdeme, já a matka tvá i bratří tvoji, abychom se klaněli před tebou až k zemi?

11 Tedy záviděli mu bratří jeho; ale otec jeho měl pozor na tu věc.

12 Odešli pak bratří jeho, aby pásli dobytek otce svého v Sichem.

13 A řekl Izrael Jozefovi: Zdaliž nepasou bratří tvoji v Sichem: Poď, a pošli tě k nim. Kterýžto odpověděl: Aj, teď jsem.

14 I řekl jemu: Jdi nyní, zvěz, jak se mají bratří tvoji, a co se děje s dobytkem; a zase mi povíš o tom. A tak poslal ho z údolí Hebron, a on přišel do Sichem.

15 Našel ho pak muž nějaký, an bloudí po poli. I zeptal se ho muž ten, řka: Čeho hledáš?

16 Odpověděl: Bratří svých hledám; pověz mi, prosím, kde oni pasou?

17 I řekl muž ten: Odešli odsud; nebo slyšel jsem je, ani praví: Poďme do Dothain. Tedy šel Jozef za bratřími svými, a našel je v Dothain.

18 Kteřížto, jakž ho uzřeli zdaleka, prvé než k nim došel, ukládali o něm, aby jej zahubili.

19 Nebo řekli jeden druhému: Ej, mistr snů teď jde.

20 Nyní tedy poďte, a zabíme jej, a uvržeme ho do některé čisterny, a díme: Zvěř lítá sežrala jej. I uzříme, nač jemu vyjdou snové jeho.

21 A uslyšev to Ruben, aby ho vytrhl z ruky jejich, (nebo řekl: Neodjímejme mu hrdla,)

22 Řekl jim Ruben: Nevylévejte krve. Vrzte jej do této čisterny, kteráž jest na poušti, a nevztahujte ruky na něj. Ale on chtěl vysvoboditi ho z ruky jejich, a pomoci mu, aby se navrátil k otci svému.

23 A když přišel Jozef k bratřím svým, strhli s něho sukni jeho, sukni proměnných barev, kterouž měl na sobě.

24 A pochopivše, uvrhli jej do čisterny. Čisterna pak ta byla prázdná, v níž nebylo vody.

25 I usadili se, aby jedli chléb. A pozdvihše očí svých, uzřeli, a aj, množství Izmaelitských přicházejících z Galád, kteřížto na velbloudích svých nesli vonné věci a kadidlo a mirru do Egypta.

26 I řekl Juda bratřím svým: Jaký zisk míti budeme, zabijeme-li bratra svého, a zatajíme-li krve jeho?

27 Poďte, prodejme ho Izmaelitským, a nevztahujme na něj rukou svých, nebo bratr náš, tělo naše jest. I uposlechli ho bratří jeho.

28 Když pak mimo ně jeli muži ti, kupci Madianští, vytáhli a vyvedli Jozefa z té čisterny, a prodali jej Izmaelitským za dvadceti stříbrných. Ti zavedli Jozefa do Egypta.

29 A navrátil se Ruben k čisterně, a aj, již nebylo Jozefa v ní. I roztrhl roucha svá.

30 A navrátiv se k bratřím svým, řekl: Pacholete není, a já kam se mám podíti?

31 Tedy vzali sukni Jozefovu, a zabivše kozla, smočili sukni tu ve krvi.

32 A poslali sukni tu proměnných barev, a dali ji donésti k otci svému, aby řekli: Tuto jsme nalezli; pohleď nyní, jest-li sukně syna tvého, či není?

33 A on poznav ji, řekl: Sukně syna mého jest; zvěř lítá sežrala jej, konečně roztrhán jest Jozef.

34 I roztrhl Jákob roucha svá, a vloživ žíni na bedra svá, zámutek nesl po synu svém za mnoho dní.

35 Sešli se pak všickni synové jeho, a všecky dcery jeho, aby ho těšili. Ale on nedal se potěšiti, a řekl: Nýbrž já tak v zámutku sstoupím za synem svým do hrobu. A plakal ho otec jeho.

36 Mezi tím Madianští prodali Jozefa do Egypta Putifarovi, dvořeninu Faraonovu, hejtmanu žoldnéřů.

← 1. Mojžíšova 36   1. Mojžíšova 38 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Tajemství nebe 4665, 4666, 4668, 4675, 4678, 4679, 4680, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 755, 1463, 1616, 2909, 3242, 3263, 4286, ...

Apocalypse Revealed 351

Pravé křesťanství 727


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 434, 448, 637, 654, 750

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

1. Mojžíšova 4:9, 17:8, 20:3, 22:1, 11, 27:41, 29:14, 35:25, 27, 38:25, 39:1, 40:15, 42:6, 9, 13, 21, 22, 36, 38, 43:11, 26, 27, 28, 44:13, 14, 20, 28, 29, 31, 45:4, 46:34, 48:11, 50:15, 18, 20

Exodus 2:14, 21:16

Leviticus 27:5

Numeri 12:6

Soudců 11:35

1. Samuelova 17:18, 22, 28, 18:8, 19:1

2. Samuelova 12:17, 19:1

1 Královská 20:31

2. Královská 6:13, 19:1

1. Paralipomenon 7:22

Ester 3:15, 4:1

Jób 1:20, 2:11

Žalmy 31:14, 77:3, 105:17

Přísloví 1:10, 16

Píseň písní 7, 5:1

Izajáš 28:15

Jeremiáše 8:22, 31:15, 38:6, 13

Daniel 7:28

Ámos 6:4, 6

Matouš 21:38, 26:15, 27:1

Lukáš 2:19, 19:14

Skutky apoštolů 7:9

Word/Phrase Explanations

Jákob
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

Kananejské
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

Izrael
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

sen
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

poli
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

údolí
Mountains in the Bible represent people's highest points, where we are closest to the Lord - our love of the Lord and the state of...

Hebron
'Hebron' represents the Lord's spiritual church in the land of Canaan. 'Hebron' represents the church as to good.

Egypta
In the Bible, Egypt means knowledge and the love of knowledge. In a good sense that means knowledge of truth from the Lord through the...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Correspondences of Color
Illustrations of three stories in the Word that mention colors. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Family Worship: The Joseph Story
Religion Lesson | All Ages

 Jacob’s Sons
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Joseph and His Brothers
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Joseph and His Brothers
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 Joseph and His Brothers
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Joseph and His Brothers
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Joseph and His Brothers
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Joseph and His Coat
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Joseph and the Coat of Many Colors
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Joseph Is Given a Coat of Many Colors
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Joseph Is Sold
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Joseph's Coat
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Joseph’s Coat of Many Colors
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Joseph's Coat (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 Joseph's Dreams - Level A
Complete lesson with activity choices: make sun, moon, and stars pieces and act out Joseph's first dream; learn an action rhyme about Joseph's second dream with video demonstration; scripted story discussion; coloring picture; and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Joseph's Dreams - Level B
Complete lesson with activity choices: play a card game matching talents and needs; make a diorama of the sun, moon, and stars bowing down to Joseph; scripted story discussion; coloring picture; and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Joseph's Dreams - Level C
Complete lesson with activity choices: watch and discuss a video about Joseph's Brothers in Your Head, learn what Joseph represents and make a folding star to show how we can seek to be like Joseph, read and reflect on a door handle sign about listening to your dreams, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Joseph's Dreams - Level D
Complete lesson with activity choices: watch and discuss a video about Joseph's Brothers in Your Head, act out scenarios in pairs to practice behaving with integrity, read and reflect on a door handle sign about listening to your dreams, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Joseph Sold into Slavery
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Joseph the Favorite
Joseph's brothers are jealous of him and sell him into slavery.
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Overview of Joseph a Man of Integrity Levels A B C D for Ages 3-18
Overview of the Youth Journey Program "Joseph: a man of integrity", Levels A, B, C, and D for ages 3-18.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 18

 The Coat of Many Colors
In reality, the majority of our persecutions come from within ourselves. Evil spirits attack us by stirring up selfish tendencies and attitudes.
Worship Talk | Ages over 18

 The Story of Joseph
Examining the life and character of Joseph teaches us about how the Lord leads each of our lives.
Worship Talk | Ages over 18

 What Is True Wisdom?
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 When an Evil Person Touches the Word
Shows what happens when an evil person in the spiritual world tries to touch the Word. 
Project | Ages up to 10


Přeložit: