1. Mojžíšova 33

Studovat vnitřní smysl

Czech BKR         

← 1. Mojžíšova 32   1. Mojžíšova 34 →

1 Pozdvih pak očí svých Jákob, uzřel, an Ezau jde, a čtyři sta mužů s ním; i rozdělil syny Líe zvlášť a Ráchele zvlášť, a obou děvek zvlášť.

2 Postavil, pravím, děvky s syny jejich napřed, potom Líu s syny jejími za nimi, Ráchel pak a Jozefa nejzáze.

3 A sám šel před nimi, a poklonil se až k zemi po sedmkrát, až právě přišel k bratru svému.

4 I běžel Ezau proti němu, a objal ho; a pad na šíji jeho, líbal ho. I plakali.

5 Pozdvih pak očí svých, a spatřiv ženy s dětmi, řekl: Kdo jsou onino s tebou? Odpověděl: Jsou dítky, kteréž Bůh dal z milosti služebníku tvému.

6 Mezi tím přiblížily se děvky s syny svými, i poklonili se.

7 Přiblížila se také Lía s syny svými, a poklonili se; a potom přiblížil se Jozef a Ráchel, a také se poklonili.

8 I řekl Ezau: K čemu jest všecken ten houf, kterýž jsem potkal? Odpověděl: Abych nalezl milost před očima pána mého.

9 Tedy řekl Ezau: Mám hojně, bratře můj; nech sobě, což tvého jest.

10 I řekl Jákob: Nezbraňuj se, prosím; jestliže jsem nyní nalezl milost před očima tvýma, přijmi dar můj z ruky mé, poněvadž jsem viděl tvář tvou, jako bych viděl tvář Boží, a laskavě jsi mne přijal.

11 Přijmi, prosím, dar můj obětovaný tobě, poněvadž štědře obdařil mne Bůh, a mám všeho dosti. Takž ho přinutil, a on vzal.

12 I dí: Poď, a jděme; já půjdu s tebou.

13 I řekl k němu Jákob: Ví pán můj, že děti jsou outlí, a mám s sebou ovce i krávy březí; kteréžto budou-li hnány přes moc jeden den, pomře mi všecken dobytek.

14 Nechžť medle jde pán můj před služebníkem svým, já pak poznenáhlu se poberu, tak jakž bude moci jíti stádo, kteréž před sebou mám, a jakž postačiti budou moci děti, až tak dojdu ku pánu svému do Seir.

15 I řekl Ezau: Nechť ale pozůstavím něco lidu, kterýž mám s sebou. I odpověděl: K čemu to? Nechť toliko naleznu milost před očima pána svého.

16 Tedy Ezau toho dne navrátil se cestou svou do Seir.

17 Jákob pak bral se do Sochot, a ustavěl sobě dům, a dobytku svému zdělal stáje; protož nazval jméno místa toho Sochot.

18 A tak Jákob navracuje se z Pádan Syrské, přišel ve zdraví k městu Sichem, kteréž jest v zemi Kananejské, a položil se před městem.

19 I koupil díl pole toho, na němž byl rozbil stan svůj, od synů Emora, otce Sichemova, za sto ovec.

20 A postavil tu oltář, kterémužto dal jméno Bůh silný, Bůh Izraelský.

← 1. Mojžíšova 32   1. Mojžíšova 34 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Tajemství nebe 4336, 4338, 4339, 4340, 4341, 4342, 4343, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 1441, 2157, 2868, 2943, 3616, 4337, 4345, ...

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:Hop to Similar Bible Verses

1. Mojžíšova 12:6, 7, 8, 18:2, 23:13, 15, 32:4, 6, 7, 14, 21, 45:14, 46:29, 48:9

Jozue 24:32

Soudců 8:5, 9:28

1. Samuelova 20:41, 25:27

1 Královská 7:46

2. Královská 5:23

1. Paralipomenon 29:10

Přísloví 12:10

Jan 4:5

Word/Phrase Explanations

Jákob
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

Ráchel
'Rachel' denotes the affection of interior truth.

Seir
'Seir,' as in Genesis 33:14, signifies the conjunction of spiritual and celestial things in the natural level, that is, the truth of faith with the...

Pádan
'Padan Aram,' as in Genesis 28:2, signifies the exterior knowledges of good and truth.

Kananejské
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

oltář
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Jacob and Esau
Article | Ages 15 - 17

 Jacob Returns Home - Level A
Complete lesson with activity choices: act out Jacob and Esau's meeting, make a paper plate mobile of the Lord's face smiling at us, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jacob Returns Home - Level B
Complete lesson with activity choices: act out Jacob and Esau's meeting, make a diorama of their reunion, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jacob Returns Home - Level C
Complete lesson with activity choices: read about the appearance of angels and devils and draw cartoons depicting their spiritual qualities, map activity on Canaan's compass, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Jacob Returns Home - Level D
Complete lesson with activity choices: create ink blot pictures as the start of a discussion about seeing the face of God in other people, read about the appearance of angels and devils and draw cartoons depicting their spiritual qualities, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Jacob’s Return
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Overview of Jacob and Esau Levels A B C D for ages 3-18
An overview of the Youth Journey Program "Jacob and Esau", Levels A, B, D, and D, for ages 3-18.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 18

 The Happy Meeting of Jacob and Esau
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: