Genesis 32

Studovat vnitřní smysl

           

1 Jákob pak odšel cestou svou, a potkali se s ním andělé Boží.

2 I řekl Jákob, když je viděl: Vojsko Boží jest toto. A nazval jméno místa toho Mahanaim.

3 Poslal pak Jákob posly před sebou k bratru svému Ezau, do země Seir, do kraje Idumejského.

4 A přikázal jim, řka: Takto povězte pánu mému Ezau: Totoť vzkazuje služebník tvůj Jákob: U Lábana jsem byl pohostinu, a zůstával až do tohoto času.

5 A mám voly a osly, ovce, a služebníky i děvky; a poslal jsem, abych se ohlásil pánu svému, a našel milost před očima tvýma.

6 I navrátili se poslové k Jákobovi, řkouce: Přišli jsme k bratru tvému Ezau, kterýž také jde proti tobě, a čtyři sta mužů s ním.

7 Jákob pak bál se velmi, a rmoutil se náramně. Tedy rozdělil lid, kterýž s sebou měl, ovce také a voly, a velbloudy na dva houfy.

8 Nebo řekl: Jestliže by přišel Ezau k houfu jednomu, a pobil by jej, bude aspoň zadní houf zachován.

9 I řekl Jákob: Bože otce mého Abrahama, a Bože otce mého Izáka, Hospodine, kterýž jsi mi řekl: Navrať se do země své, a k příbuznosti své, a dobře učiním tobě,

10 Menší jsem všech milosrdenství a vší pravdy, kterouž jsi učinil s služebníkem svým; nebo s holí svou přešel jsem Jordán tento, nyní pak dva houfy mám.

11 Vytrhni mne, prosím, z ruky bratra mého, z ruky Ezau; nebť se ho bojím, aby přijda, nepohubil mne i matky s dětmi.

12 Však jsi ty řekl: Dobře učiním tobě, a rozmnožím símě tvé jako písek mořský, kterýžto pro množství sečten býti nemůže.

13 I zůstal tu noci té; a vzal z toho, což bylo před rukama, poctu bratru svému Ezau:

14 Totiž dvě stě koz, a kozlů dvadceti, ovec dvě stě, a beranů dvadceti,

15 Velbloudů s mladými jich třidceti, krav čtyřidceti, volů deset, oslic dvadceti, a oslátek deset.

16 A poručil je služebníkům svým, každé stádo obzvláštně, a řekl služebníkům svým: Jděte přede mnou, a stádo od stáda ať jde opodál.

17 I poručil přednímu, řka: Když se potká s tebou Ezau bratr můj, a optá se tebe, řka Čí jsi? a kam jdeš? a čí jest to stádo před tebou?

18 Řekneš: Jsem služebníka tvého Jákoba, a dar tento jest poslán pánu mému Ezau; a teď i sám jde za námi.

19 Poručil také druhému i třetímu, a všechněm jdoucím za těmi stády, řka: V táž slova mluvte k Ezau, když byste naň trefili.

20 A díte také: Aj, služebník tvůj Jákob za námi; nebo řekl: Ukrotím tvář jeho darem, kterýž jde přede mnou, a potom uzřím tvář jeho; snad přijme tvář mou.

21 A tak předšel dar před ním; on pak zůstal tu noc při houfu.

22 A vstav ještě v noci, vzal obě ženy své, a dvě děvky své, a jedenácte synů svých, a přešel přes brod Jabok.

23 Vzav tedy je, přepravil je přes tu řeku; přepravil také i vše, což měl.

24 A zůstal Jákob sám; a tu zápasil s ním muž až do svitání.

25 A vida, že ho nepřemůže, obrazil jej v příhbí vrchní stehna jeho; i vyvinulo se příhbí stehna Jákobova, když zápasil s ním.

26 A řekl: Pusť mne, nebť zasvitává. I řekl: Nepustím tě, leč mi požehnáš.

27 I řekl jemu: Jaké jest jméno tvé? Odpověděl: Jákob.

28 I dí: Nebude více nazýváno jméno tvé toliko Jákob, ale také Izrael; nebo jsi statečně zacházel s Bohem i lidmi, a přemohls.

29 I otázal se Jákob, řka: Oznam, prosím, jméno své. Kterýžto odpověděl: Proč se ptáš na jméno mé? I dal mu tu požehnání.

30 Tedy nazval Jákob jméno místa toho Fanuel; nebo jsem prý viděl Boha tváří v tvář, a zachována jest duše má.

31 I vzešlo mu slunce, když pominul místa toho Fanuel, a kulhal na nohu svou.

32 Protož nejedí synové Izraelští až do tohoto dne té žily krátké, kteráž jest v vrchním příhbí stehna, proto že obrazil příhbí stehna Jákobova na žile krátké.

  
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 4232, 4233, 4234, 4235, 4238, 4239, 4240, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1025, 2838, 3021, 4013, 4236, 4237, 4242, ...

Apocalypse Revealed 862, 939


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 412, 710

Marriage 108

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 13:16, 15:5, 16:13, 17:5, 18:33, 22:17, 24:12, 27, 60, 25:30, 28:13, 31:3, 18, 28, 33:1, 8, 11, 14, 15, 34:11, 35:9, 10, 36:8, 9, 43:11, 47:25

Exodus 24:10, 11

Numeri 20:14

Deuteronomium 5:24, 26

Jozue 13:30

Soudců 5:4, 6:22, 23, 8:8, 13:17, 18

Rút 2:2, 13

1. Samuelova 1:18, 25:19

2. Samuelova 2:8, 7:18

1 Královská 12:25, 18:31

2. Královská 4:30, 6:17, 17:34

1. Paralipomenon 1:34, 4:10, 12:23

Přísloví 17:8

Píseň písní 7:1

Izajáš 6:5, 9:5, 21:11

Ozeáš 12:4

Lukáš 2:13

Významy biblických slov

Jákob
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

řekl
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

viděl
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

mahanaim
'Mahanaim,' as in Genesis 32:2, signifies the celestial and spiritual heavens, and in the supreme sense, the divine celestial and divine spiritual of the Lord.

poslal
'To send' signifies revealing.

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

ezau
Esau (Gen. 28:5, etc.) signifies the truth of good in the natural principle. Esau (Gen. 32:3) signifies celestial good in the natural principle.

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

seir
'Seir,' as in Genesis 33:14, signifies the conjunction of spiritual and celestial things in the natural level, that is, the truth of faith with the...

přikázal
Přikazovat znamená vydat rozkaz, že se něco musí udělat, a je zaměřeno na jednotlivce nebo skupinu. Je to imperativ, nikoli návrh. Rozkazování lze provádět dvěma...

služebník
“Servant” literally means “a person who serves another,"" and its meaning is similar in reference to the spiritual meaninngs of the Bible. Our lives in...

osly
Donkeys signify the things relating to the self-intelligence of the sensual man; and camels, the things of self-intelligence in the natural man (Isa 30:6, 7.)

ovce
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

očima
Je běžné říkat „vidím“, když něčemu rozumíme. „Vidění“ v Bibli skutečně znamená uchopení a pochopení duchovních věcí. Dává tedy smysl, že oči, které nám umožňují...

poslové
'A messenger' signifies communication.

Jákobovi
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

čtyři
Číslo „čtyři“ v Bibli představuje věci, které jsou vzájemně spojeny nebo spojeny. Je to částečně proto, že čtyři jsou dvakrát dva a dva představují konečné...

bál se
Strach z neznáma a strach ze změny jsou běžné myšlenky a společně pokrývají široké spektrum obav, které v přírodním životě máme. V jistém smyslu také...

velbloudy
A camel (Matt. 22:24) signifies scientific knowledge. Camels are confirming scientifics, and cattle are the knowledges of good and truth (Jer. 49:32.)

dva
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

přišel
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Abrahama
Abraham (nebo Abram, jak je jmenován na začátku svého příběhu) je jednou z hlavních postav v příběhu posvátného písma. Byl předkem všech dětí Izraele prostřednictvím...

milosrdenství
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...

Jordán
The land of Jordan,' as in Psalm 42:6, signifies what is lowly, consequently, what is distant from the celestial, as the external parts of a...

matky
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

písek
'Sand,' as in Matthew 7:27, signifies faith separate from charity.

velbloudů
A camel (Matt. 22:24) signifies scientific knowledge. Camels are confirming scientifics, and cattle are the knowledges of good and truth (Jer. 49:32.)

třidceti
'Thirty' has a twofold significance because it is is the product of five and six, and also three and ten. From five multiplied by six,...

čtyřidceti
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

deset
Most places in Swedenborg identify “ten” as representing “all,” or in some cases “many” or “much.” The Ten Commandments represent all the guidance we get...

bratr
Existují dva způsoby, jak se „bratr“ používá v Bibli, způsoby, které se stále odrážejí v moderním jazyce. Jeden označuje skutečný pokrevní vztah; druhý je mnohem...

za
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

slova
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

tvář
"Oči jsou okny duše." To je sentiment s kořeny někde v temném starověku, ale ten, který se stal beznadějně klišé, protože je poetický a zjevně...

noc
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

ženy
The word "woman" is used a number of different ways in the Bible – as a simple description, as someone connected to a man ("his...

dvě
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

zůstal
In Leviticus 6:16, 'Aaron and his sons eating the remainder' signifies a person’s reciprocation and making something one's own. This represents conjunction by means of...

muž
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

stehna
In Revelation 19:16, 'the Lord’s thigh' signifies the Word regarding its divine good. 'The thigh and loins' signify conjugial love, and because this is the...

Izrael
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

požehnání
Pán je dokonalá láska vyjádřená jako dokonalá moudrost. Stvořil nás, aby nás mohl milovat, mohl nám dávat lásku a moudrost, a mohl se tedy s...

duše
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

slunce
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

synové
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Jacob's New Name - Level A
Complete lesson with activity choices: act out the different animals Jacob gave to Esau with a teacher led call and response, make a heart pocket to represent Jacob's change of heart, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jacob's New Name - Level B
Complete lesson with activity choices: make a name banner to represent a quality you would like to have, using thumbprints make a mural of the many animals that Jacob gave Esau, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jacob's New Name - Level C
Complete lesson with activity choices: explore what's in a name--what some names mean and why they might be chosen, make decorative sun ornaments with quotations from the Word about light, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Jacob's New Name - Level D
Complete lesson with activity choices: explore the idea of wrestling with our faith and the tug of war in our minds between angels and evil spirits, look at the topic of praying in fear, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Jacob’s Return
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jacob Wrestles with an Angel
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Jacob Wrestles with Man
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Overview of Jacob and Esau Levels A B C D for ages 3-18
An overview of the Youth Journey Program "Jacob and Esau", Levels A, B, D, and D, for ages 3-18.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 18


Přeložit: