Genesis 3

Studovat vnitřní smysl

           

1 Had pak byl nejchytřejší ze všech živočichů polních, kteréž byl učinil Hospodin Bůh. A ten řekl ženě: Tak-liž jest, že vám Bůh řekl: Nebudete jísti z každého stromu rajského?

2 I řekla žena hadu: Ovoce stromů rajských jíme;

3 Ale o ovoci stromu, kterýž jest u prostřed ráje, řekl Bůh: Nebudete ho jísti, aniž se ho dotknete, abyste nezemřeli.

4 I řekl had ženě: Nikoli nezemřete smrtí!

5 Ale Bůh, že v kterýkoli den z něho jísti budete, otevrou se oči vaše; a budete jako bohové, vědouce dobré i zlé.

6 Viduci tedy žena, že dobrý jest strom k jídlu i příjemný očima, a k nabytí rozumnosti strom žádostivý, vzala z ovoce jeho a jedla; dala také i muži svému s sebou, a on jedl.

7 Tedy otevříny jsou oči obou dvou, a poznali, že jsou nazí; i navázali lístí fíkového a nadělali sobě věníků.

8 A v tom uslyšeli hlas Hospodina Boha chodícího po ráji k větru dennímu; i skryl se Adam a žena jeho před tváří Hospodina Boha, u prostřed stromoví rajského.

9 I povolal Hospodin Bůh Adama, a řekl jemu: Kdež jsi?

10 Kterýžto řekl: Hlas tvůj slyšel jsem v ráji a bál jsem se, že jsem nahý; protož skryl jsem se.

11 I řekl Bůh: Kdožť oznámil, že jsi nahý? Nejedl-lis ale z toho stromu, z něhožť jsem jísti zapověděl?

12 I řekl Adam: Žena, kterouž jsi mi dal, aby byla se mnou, ona mi dala z stromu toho, a jedl jsem.

13 I řekl Hospodin Bůh ženě: Což jsi to učinila? I řekla žena: Had mne podvedl, i jedla jsem.

14 Tedy řekl Hospodin Bůh hadu: Že jsi to učinil, zlořečený budeš nade všecka hovada a nade všecky živočichy polní; po břiše svém plaziti se budeš, a prach žráti budeš po všecky dny života svého.

15 Nad to, nepřátelství položím mezi tebou a mezi ženou, i mezi semenem tvým a semenem jejím; ono potře tobě hlavu, a ty potřeš jemu patu.

16 Ženě pak řekl: Velice rozmnožím bolesti tvé a počínání tvá, s bolestí roditi budeš děti, a pod mocí muže tvého bude žádost tvá, a on panovati bude nad tebou.

17 Adamovi také řekl: Že jsi uposlechl hlasu ženy své, a jedl jsi z stromu toho, kterýžť jsem zapověděl, řka: Nebudeš jísti z něho; zlořečená země pro tebe, s bolestí jísti budeš z ní po všecky dny života svého.

18 Trní a bodláčí tobě ploditi bude, i budeš jísti byliny polní.

19 V potu tváři své chléb jísti budeš, dokavadž se nenavrátíš do země, poněvadž jsi z ní vzat. Nebo prach jsi a v prach se navrátíš.

20 Dal pak byl Adam jméno ženě své Eva, proto že ona byla mátě všech živých.

21 I zdělal Hospodin Bůh Adamovi a ženě jeho oděv kožený, a přioděl je.

22 Tedy řekl Hospodin Bůh: Aj, člověk učiněn jest jako jeden z nás, věda dobré i zlé; pročež nyní, aby nevztáhl ruky své, a nevzal také z stromu života, a jedl by, i byl by živ na věky, vyžeňme jej.

23 I vypustil jej Hospodin Bůh z zahrady Eden, aby dělal zemi, z níž vzat byl.

24 A tak vyhnal člověka a osadil zahradu Eden cherubíny k východní straně s mečem plamenným blýskajícím se, aby ostříhali cesty k stromu života.

  
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 190, 191, 192, 193, 234, 235, 236, ...

Manželská láska 353

O Písmu svatém 103

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 404

True Christian Religion 279, 504


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 54, 194, 195, 196, 197, 198, 199, ...

Apocalypse Revealed 239, 455, 538, 550, 562, 565, 788, ...

Manželská láska 132, 135, 156, 413, 444

Divine Providence 211, 275, 310, 313

Doctrine of the Lord 19

O Písmu svatém 97

Heaven and Hell 341

The Last Judgement (Continuation) 61, 62

True Christian Religion 48, 260, 380, 470, 498, 508, 606, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 131, 277, 388, 412, 577, 581, 622, ...

Charity 204

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 25, 26, 29, 31, 33, 37, 38, ...

Spiritual Experiences 1341, 1960, 3315, 5089

Spiritual Experiences (Interim Diary) 4698

Marriage 48, 66

Skočit na podobné biblické verše

Genesis 2:7, 8, 9, 17, 25, 4:2, 9, 5:5, 29, 12:18, 35:16

Jozue 7:21

1. Samuelova 15:15, 21

1 Královská 13:18, 19

2. Královská 5:25

1. Paralipomenon 4:9

Jób 5:7, 10:9, 31:33, 40

Žalmy 72:9, 90:3, 103:14

Kazatel 3:20

Izajáš 7:23, 24, 14:14, 26:17, 65:25

Jonáš 1:10

Micheáš 7:17

Matouš 4:3

Jan 5:46, 8:44

Skutky apoštolů 17:26

Římanům 5:12, 7:11, 8:20

1. list Korintským 11:3, 14:34, 15:21

2. list Korintským 11:3

2. list Tesalonickým 3:10

1. list Timoteovi 2:14, 15

Židům 14, 6:8, 9:27

List Jakubův 1:14, 15

1. list Janův 2:16

Zjevení Janovo 7, 12:9, 17, 16:15, 20:2

Významy biblických slov

had
Serpents in the Bible represent reasoning that is based on what we know through our senses. This is the lowest and most outward mode of...

hospodin
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

řekl
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

žena
The word "woman" is used a number of different ways in the Bible – as a simple description, as someone connected to a man ("his...

ovoce
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...


Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

oči
Je běžné říkat „vidím“, když něčemu rozumíme. „Vidění“ v Bibli skutečně znamená uchopení a pochopení duchovních věcí. Dává tedy smysl, že oči, které nám umožňují...

bohové
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

dobrý
It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! The case is this: The...

strom
'Trees,' in general, signify the perceptions when discussing the celestial self, but when related to the spiritual church, they signify knowledges. A person in the...

očima
Je běžné říkat „vidím“, když něčemu rozumíme. „Vidění“ v Bibli skutečně znamená uchopení a pochopení duchovních věcí. Dává tedy smysl, že oči, které nám umožňují...

jedl
Když jíme, naše těla rozkládají potravu a získávají z ní energii i materiály pro stavbu a opravu těla. Tento proces je v Bibli na symbolické...

hlas
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

slyšel
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

polní
„Pole“ v Bibli obvykle představuje Pánovu církev, konkrétněji touhu po dobru v církvi. Tady začínají dobré věci, zakořenily se a rostou. Když máte touhu být...

prach
Dust, in Ezekiel 26:12, signifies the lowest things which are of the sensual principle of man. In Isaiah 40:12, the dust signifies exterior or natural...

dny
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

děti
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

ženy
The word "woman" is used a number of different ways in the Bible – as a simple description, as someone connected to a man ("his...

byliny
Every herb in the Word signifies some species of scientifics. 'Herb bearing seed,' as mentioned in Genesis 1:29, signifies every truth which regards use. 'Green...

chléb
Slovo „chléb“ je v Bibli používáno dvěma způsoby. V některých případech to znamená skutečný chléb; v jiných to znamená jídlo obecně. Podíváme-li se na jídlo...

adam
Adam je jednou z nejdůležitějších a nejkontroverznějších postav v Bibli, rozdělující i věřící do táborů: ti, kteří věří, že doslova existoval, stvořený Bohem jako první...

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

oděv
A coat, as in Matthew 10:10, signifies interior natural truth, or truth of the natural principle. The Lord's coat without seam, woven from above throughout...

jeden
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

nás
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

eden
According to the Writings, “Eden” by itself means love, in most cases the love that comes from the Lord and our love for the Lord,...

cherubíny
A Cherub has as its first definition in the dictionary, “A winged heavenly creature.” Cherubim is the plural of cherub. In the Word, the words...

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


Our Bodies Connect to God's Design of the Universe

The human body is a microcosm of the divine design. Join us to learn about its connection to heaven and what its form can teach us about spiritual reality and how our minds work.


What Is the Origin of Evil? - S&L Short Clips

What opened the door for the existence of evil? And how has that affected the way we experience death today?


Why Adam and Eve Hid From God - S&L Short Clips

Is God someone to be afraid of? Did Adam and Eve have good reason to hide when they disobeyed? Learn a different perspective on this symbolic story.

Genesis 3:7-7 >> 00:00
, 02:24

The Meaning of Adam and Eve - Swedenborg and Life

Scientifically unsound and fictitious at the surface. Spiritually relevant and profound below the surface.

Genesis 3:1-1 >> 27:40
, 30:12
, 33:26
, 35:50
, 39:10
, 42:00
, 44:29
Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Garden of Eden Scene
Project | Ages 4 - 10

 Life in the Garden of Eden
A picture of life in the beautiful Garden of Eden.
Story | Ages 3 - 7

 Prophecies of the Lord’s Coming
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 The Most Ancient Church
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Right to Choose
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Serpent
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Serpent
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Serpent in the Garden
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Tree of Life
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Waiting for Christmas Day
Worship Talk | Ages 7 - 14

 We Must Fight Doing What Is Evil
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Why Did the Lord Come on Earth?
A lesson and activities exploring the reasons Jesus came on earth and what He accomplished.
Religion Lesson | Ages over 15


Přeložit: