Genesis 29

Studovat vnitřní smysl

           

1 Tedy Jákob vstav, odšel do země východní.

2 A pohleděv, uzřel studnici v poli a tři stáda ovcí, ana se složila při ní; nebo z té studnice napájeli stáda; a kámen veliký byl navrchu studnice.

3 Shánívána pak tam bývala všecka stáda, a teprv odvalovali kámen ten od vrchu té studnice, a napájeli dobytky; potom zas přivalovali kámen na vrch studnice, na místo jeho.

4 Tedy řekl jim Jákob: Bratří moji, odkud jste? Kteřížto odpověděli: Jsme z Cháran.

5 I řekl jim: Znáte-li Lábana, syna Náchorova? A oni řekli: Známe.

6 I dí opět k nim: Dobře-li se má? Odpověděli: Dobře, a aj, Ráchel dcera jeho tamto jde s dobytkem.

7 Tedy řekl: Však ještě daleko do večera, aniž ještě čas, aby dobytek byl sehnán; napojte stáda, a jděte, paste.

8 A oni odpověděli: Nemůžeme, než až se všecka stáda seženou, a odvalen bude kámen od svrchku studnice, abychom napojili ovce.

9 Když on ještě mluvil s nimi, přišla k tomu Ráchel s stádem otce svého; neb ona pásla stádo.

10 Tedy Jákob uzřev Ráchel, dceru Lábana ujce svého, a stádo jeho, přistoupil a odvalil ten kámen od vrchu studnice, a napojil stádo Lábana ujce svého.

11 A políbil Jákob Ráchel, a povýšiv hlasu svého, plakal.

12 Oznámil jí pak byl Jákob, že jest bratr otce jejího, a že jest syn Rebeky; a ona přiběhši, oznámila to otci svému.

13 I stalo se, když Lában uslyšel pověst o Jákobovi, synu sestry své, že vyběhl proti němu, a objav ho, políbil, a uvedl do domu svého; on pak vypravoval Lábanovi o všech těch věcech.

14 Jemužto odpověděl Lában: Jistě kost má a tělo mé jsi. I zůstal s ním přes celý měsíc.

15 Tedy řekl Lában Jákobovi: Zdali proto, že jsi bratr můj, darmo mi sloužiti budeš? Pověz mi, jaká má býti mzda tvá?

16 (Měl pak Lában dvě dcery; jméno starší Lía, a jméno mladší Ráchel.

17 Než Lía měla oči mdlé, ale Ráchel byla pěkné postavy a krásné tváři.

18 I miloval Jákob Ráchel.) Řekl tedy: Buduť sloužiti sedm let za Ráchel, dceru tvou mladší.

19 Odpověděl Lában: Lépeť jest, abych ji tobě dal, nežli bych ji dal muži jinému; zůstaniž se mnou.

20 Takž Jákob sloužil za Ráchel sedm let; a bylo před očima jeho jako něco málo dnů, proto že laskav byl na ni.

21 Potom řekl Jákob k Lábanovi: Dejž mi ženu mou; nebo vyplněni jsou dnové moji, abych všel k ní.

22 Tedy sezval Lában všecky muže místa toho, a učinil hody.

23 U večer pak vzav Líu, dceru svou, uvedl ji k němu; a on všel k ní.

24 Dal také Lában Zelfu děvku svou Líe, dceři své, za služebnici.

25 A když bylo ráno, poznal, že jest Lía. I řekl k Lábanovi: Což jsi mi to učinil? Zdaliž jsem za Ráchel nesloužil u tebe? Pročežs mne tedy oklamal?

26 Odpověděl Lában: Nebývá toho v kraji našem, aby vdávána byla mladší dříve, než prvorozená.

27 Vyplň týden této; dámeť potom i tuto za službu, kterouž sloužiti budeš u mne ještě sedm let jiných.

28 I udělal tak Jákob, a vyplnil týden její. Potom dal mu Ráchel dceru svou za manželku.

29 Dal také Lában Ráchel, dceři své, Bálu, děvku svou za služebnici.

30 Tedy všel také k Ráchel, a miloval ji více než Líu; i sloužil u něho ještě sedm let jiných.

31 Vida pak Hospodin, že Lía nemá lásky, otevřel život její; a Ráchel nechal neplodné.

32 Tedy počala Lía a porodila syna, a nazvala jméno jeho Ruben; nebo řekla: Jistě viděl Hospodin trápení mé; jižť nyní milovati mne bude muž můj.

33 I počala opět a porodila syna, a řekla: Jistě uslyšel Hospodin, že jsem v nenávisti, protož dal mi i tohoto. A nazvala jméno jeho Simeon.

34 A opět počala a porodila syna, a řekla: Již nyní připojí se ke mně muž můj, nebo jsem mu porodila tři syny. Z té příčiny nazváno jest jméno jeho Léví.

35 I počala ještě a porodila syna, a řekla: Již nyní chváliti budu Hospodina. Pročež nazvala jméno jeho Juda; i přestala roditi.

  

Exploring the Meaning of Genesis 29      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that help explain the inner meaning of this chapter:

AC 3758. In the internal sense of this chapter by "Jacob" is described the Lord’s natural-how the good of truth therein was conjoined with kindred good from a Divine origin, which good is Laban;" at first through the affection of external truth, which is "Leah;" and then through the affection of internal truth, which is "Rachel."

AC 3759. Afterwards by the birth of the four sons of Jacob by Leah is described in the supreme sense the ascent from external truth to internal good; but in the representative sense the state of the church, which is such that it does not acknowledge and receive the internal truths that are in the Word, but external truths; and this being the case, it ascends to interior things according to this order, namely, that at first it has the truth which is said to be of faith; next, practice according to this truth; afterwards the consequent charity; and finally celestial love. These four degrees are signified by the four sons of Jacob borne of Leah, namely, Reuben, Simeon, Levi, and Judah.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Genesis 29      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that help explain the inner meaning of this chapter:

AC 3758. In the internal sense of this chapter by "Jacob" is described the Lord’s natural-how the good of truth therein was conjoined with kindred good from a Divine origin, which good is Laban;" at first through the affection of external truth, which is "Leah;" and then through the affection of internal truth, which is "Rachel."

AC 3759. Afterwards by the birth of the four sons of Jacob by Leah is described in the supreme sense the ascent from external truth to internal good; but in the representative sense the state of the church, which is such that it does not acknowledge and receive the internal truths that are in the Word, but external truths; and this being the case, it ascends to interior things according to this order, namely, that at first it has the truth which is said to be of faith; next, practice according to this truth; afterwards the consequent charity; and finally celestial love. These four degrees are signified by the four sons of Jacob borne of Leah, namely, Reuben, Simeon, Levi, and Judah.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 577, 648, 2089, 3758, 3759, 3763, 3764, ...

Apocalypse Revealed 349


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 157, 340, 342, 395, 728, 1430, 2325, ...

Apocalypse Revealed 489

True Christian Religion 727


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 430, 431, 434, 443, 444

Spiritual Experiences 3384

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 11:30, 31, 12:11, 18, 24:11, 15, 29, 32, 25:6, 27:35, 29:20, 27, 30, 30:4, 9, 20, 26, 28, 31:15, 26, 41, 42, 34:19, 35:1, 7, 23, 25, 26, 37:27, 46:18, 25

Exodus 2:16, 17, 3:7

Numeri 18:2

Deuteronomium 21:15

Soudců 9:2, 14:10, 12

Rút 4:11

1. Samuelova 1:11

2. Samuelova 5:1, 16:12

1. Paralipomenon 5:1

Ester 2:18

Ozeáš 12:13

Matouš 1:2

Lukáš 7, 3:33

Efezkým 5:30

Zjevení Janovo 7:5, 7

Významy biblických slov

Jákob
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

poli
„Pole“ v Bibli obvykle představuje Pánovu církev, konkrétněji touhu po dobru v církvi. Tady začínají dobré věci, zakořenily se a rostou. Když máte touhu být...

tři
'Thirteen,' between twelve and fourteen, denotes the intermediate state. 'Thirteen,' as the sum of ten and three, denotes remains.

kámen
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

místo
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

řekl
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

cháran
'Haran,' as mentioned in Genesis 11:28, signifies inward idolatrous worship. 'Haran,' as mentioned in Genesis 12:5, signifies an obscure state. 'Haran,' as mentioned in Genesis...

syna
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

ráchel
'Rachel' denotes the affection of interior truth.

dcera
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

čas
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

dobytek
Animals in the Bible generally refer to spiritual activity, the things we actually do on a spiritual level. "Cattle," as typically used in the Bible,...

stáda
Animals in the Bible generally refer to spiritual activity, the things we actually do on a spiritual level. "Cattle," as typically used in the Bible,...

ovce
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

stádo
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

políbil
To kiss' signifies uniting or conjunction from affection. To kiss,' as in c, signifies initiation. 'To kiss' signifies conjunction and acknowledgment.

bratr
Existují dva způsoby, jak se „bratr“ používá v Bibli, způsoby, které se stále odrážejí v moderním jazyce. Jeden označuje skutečný pokrevní vztah; druhý je mnohem...

syn
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Jákobovi
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

sestry
The Lord calls people who are in truth from the good of charity from Him 'sisters,' as in Matthew 12:50. 'Sister' denotes intellectual truth, when...

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

kost
Kosti jsou silné a podpůrné, poskytují rámec pro naše těla a umožňují pohyb a akci. Jsou také nejméně „živou“ částí našeho těla, přičemž většina jejich...

tělo
Flesh má několik významů právě ve své nejviditelnější podobě. Může to znamenat všechna živá stvoření, jako když Pán mluví o potopě, která „ničí všechno maso“...

měsíc
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

dvě
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

dcery
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

starší
Věci, které jsou v Bibli „starší“, obecně představují duchovní stavy, které přicházejí před ostatními. Například ze dvou sester, které si Jacob vzal, byla Leah starší...

mladší
In general, birth order in the Bible reflects the progression of spiritual states, but the specifics of those states depends greatly on context: who the...

oči
Je běžné říkat „vidím“, když něčemu rozumíme. „Vidění“ v Bibli skutečně znamená uchopení a pochopení duchovních věcí. Dává tedy smysl, že oči, které nám umožňují...

miloval
To some degree, there really is no spiritual meaning to the word “love” in the Bible. Why? Because if you truly love another, that is...

sedm
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

muži
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

očima
Je běžné říkat „vidím“, když něčemu rozumíme. „Vidění“ v Bibli skutečně znamená uchopení a pochopení duchovních věcí. Dává tedy smysl, že oči, které nám umožňují...

hody
V Bibli jsou zmíněny dva druhy svátků. Některé se konaly na památku konkrétních jednorázových událostí, například na slavnost, kterou uspořádal Abraham k oslavě narození Izáka....

večer
Since the light and warmth of the sun represent the Lord’s wisdom and love, it makes sense that evening, a time when the light and...

ráno
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

ruben
'Reuben,' in the highest sense, signifies omniscience. In a spiritual sense, he signifies wisdom, intelligence, science, and faith. In a natural sense, he signifies sight....

viděl
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

nenávisti
Pokud někoho opravdu nenávidíte, znamená to, že byste ho zabili a zničili jeho pověst, pokud by to bylo možné bez následků - není to moc...

simeon
In Revelation 7, 'Simeon', in the highest sense, signifies providence, in a spiritual sense, love towards our neighbor, or charity, and in a natural sense,...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 A Love Worth Waiting For
The innocence, peace and beauty of marriage are worth every bit of effort, even when we have labored long and find the ideal still beyond reach.
Worship Talk | Ages over 18

 Finding Your Marriage Partner
The beautiful story of Jacob meeting Rachel can be told in our own lives as well.
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Finding Yourself and Your Heavenly Ideals
You have a journey in life—a journey to find yourself. You have to discover what you want to do with your life that is worthwhile, what use you want to perform for others.
Worship Talk | Ages 15 - 17

 Following Rachel
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Healing Our Broken Hearts
It is not easy to find a person to truly love in this world. And so there are many people who are brokenhearted.
Article | Ages over 18

 Jacob and Rachel Embrace
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Jacob and the Shepherdess of Haran
The Lord chose us for love. He shows us the way to that love by inspiring us to love beautiful truths.
Worship Talk | Ages over 18

 Jacob at the Well
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Jacob Falls in Love
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Jacob Finds Rachel
It takes a lot of work to have this kind of love. But it can happen. This is a promise that the Lord gives to each one of us.
Worship Talk | Ages 4 - 6

 Jacob Marries Leah and Rachel
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jacob Meets Rachel Act It Out
Activity | Ages 3 - 7

 Jacob Meets Rachel by the Well
Make a collage of Jacob meeting Rachel by a well, fastening the stone in a way that will let Jacob “roll” it away from the well to help Rachel water the sheep.
Project | Ages 4 - 10

 Jacob Meets Rachel - Level A
Complete lesson with activity choices: act out Jacob meeting Rachel, make a mirror painting showing that the Lord made someone for you to marry, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jacob Meets Rachel - Level B
Complete lesson with activity choices: make a book about the Lord's promise for marriage, make a pop-up picture of Jacob opening the well, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jacob Meets Rachel - Level C
Complete lesson with activity choices: explore rocks and water--naturally and spiritually, map activity on the rivers of Canaan, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Jacob's Dream - Level D
Complete lesson with activity choices: look closer at the house of God, explore the gateway to heaven, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Jacob's Family - Level A
Complete lesson with activity choices: sing and dance to a song to help you learn the names of the 12 sons of Jacob, trace your hand to make a picture of your family, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jacob's Family - Level B
Complete lesson with activity choices: play a game to help you learn the wives and children of Jacob, choose an activity to practice patience, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jacob's Family - Level C
Complete lesson with activity choices: play family tree rummy to learn about the patriarchs of the Old Testament and their families, make a wordle (or word picture) to explore what kind of person you want to marry, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Jacob's Family - Level D
Complete lesson with activity choices: explore ways to cultivate patience, make a complex circular mural about the twelve sons of Jacob, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Jacob's Wives and Sons
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Memory Verse: Marriage of Good and Truth
Activity | Ages 4 - 14

 Overview of Jacob and Esau Levels A B C D for ages 3-18
An overview of the Youth Journey Program "Jacob and Esau", Levels A, B, D, and D, for ages 3-18.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 18

 Prayers for Adults: The Marriage of Good and Truth
Activity | Ages over 18

 Prayers for Children: Help Me Be Kind and Just
Activity | Ages 7 - 14

 Prayers for Teens: Marriage of Good and Truth
Activity | Ages 15 - 17

 Quotes: The Marriage of Good and Truth
Teaching Support | Ages over 15

 Rachel and Her Flock
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Rachel: Heavenly Ideals
You have a journey in life - a journey to find yourself. You have to discover what you want to do with your life that is worthwhile, what use you want to perform for others. 
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Lord's Love: Jacob and Rachel
The Lord's love for His church is life the love of a husband for his wife, like the love of Jacob for Rachel.
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Number Seven in the Word Crossword Puzzle
Discover stories that include the number seven in the Word.
Activity | Ages 9 - 13

 The Pearl of Great Price
We can find something beautiful and precious if we are willing to work for it.
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Twelve Sons of Israel (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 Work for the Ideal
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Working for Rachel in Our Lives
What spiritual truths inspire you and make you want to work hard to make them a reality in your life?
Activity | Ages over 11


Přeložit: