Genesis 10

Studie

  

1 Tito jsou pak rodové synů Noé, Sema, Chama a Jáfeta, jimž se tito synové zrodili po potopě.

2 Synové Jáfetovi: Gomer a Magog, a Madai, a Javan, a Tubal, a Mešech, a Tiras.

3 Synové pak Gomerovi: Ascenez, Rifat, a Togorma.

4 Synové pak Javanovi: Elisa a Tarsis, Cetim a Dodanim.

5 Od těch rozděleni jsou ostrovové národů po krajinách jejich, každý podlé jazyku svého, vedlé čeledi své, v národech svých.

6 Synové pak Chamovi: Chus a Mizraim a Put a Kanán.

7 A synové Chusovi: Sába, Evila, a Sabata, a Regma, a Sabatacha. synové pak Regmovi: Sába a Dedan.

8 Zplodil také Chus Nimroda; onť jest počal býti mocným na zemi.

9 To byl silný lovec před Hospodinem; protož se říká: Jako Nimrod silný lovec před Hospodinem.

10 Počátek pak jeho království byl Babylon a Erech, Achad a Chalne, v zemi Sinear.

11 Z země té vyšel do Assur, kdežto vystavěl Ninive, a Rohobot město, a Chále,

12 A Rezen mezi Ninive a mezi Chále; toť jest město veliké.

13 Mizraim pak zplodil Ludim a Anamim, a Laabim, a Neftuim,

14 A Fetruzim, a Chasluim, (odkudž pošli Filistinští) a Kafturim.

15 Kanán pak zplodil Sidona prvorozeného svého, a Het,

16 A Jebuzea, a Amorea, a Gergezea,

17 A Hevea, a Aracea, a Sinea,

18 A Aradia, a Samarea, a Amatea; a potom odtud rozprostřely se čeledi Kananejských.

19 A bylo pomezí Kananejských od Sidonu, když jdeš k Gerar až do Gázy; a odtud když jdeš k Sodomě a Gomoře, a Adama a Seboim až do Lázy.

20 Ti jsou synové Chamovi po čeledech svých, vedlé jazyků svých, po krajinách svých, v národech svých.

21 Semovi také, otci všech synů Heber, bratru Jáfeta staršího zrozeni jsou synové.

22 A tito jsou synové Semovi: Elam, a Assur, a Arfaxad, a Lud, a Aram.

23 Synové pak Aramovi: Hus, a Hul, a Geter, a Mas.

24 Potom Arfaxad zplodil Sále; a Sále zplodil Hebera.

25 Heberovi také narodili se dva synové; jméno jednoho Peleg, proto že za dnů jeho rozdělena byla země, a jméno bratra jeho Jektan.

26 Jektan pak zplodil Elmodada, a Salefa, a Azarmota, a Járe,

27 A Adoráma, a Uzala, a Dikla,

28 A Obale, a Abimahele, a Sebai,

29 A Ofira, a Evila, a Jobaba; všickni ti jsou synové Jektanovi.

30 A bylo bydlení jejich od Mesa, když jdeš k Sefar hoře na východ slunce.

31 Tiť jsou synové Semovi po čeledech svých, vedlé jazyků svých, po krajinách svých, v národech svých.

32 Ty jsou čeledi synů Noé po rodech svých, v národech svých; a od těch rozdělili se národové na zemi po potopě.

  
Scroll to see more.