Genesis 10

Study

           

1 Tito jsou pak rodové synů Noé, Sema, Chama a Jáfeta, jimž se tito synové zrodili po potopě.

2 Synové Jáfetovi: Gomer a Magog, a Madai, a Javan, a Tubal, a Mešech, a Tiras.

3 Synové pak Gomerovi: Ascenez, Rifat, a Togorma.

4 Synové pak Javanovi: Elisa a Tarsis, Cetim a Dodanim.

5 Od těch rozděleni jsou ostrovové národů po krajinách jejich, každý podlé jazyku svého, vedlé čeledi své, v národech svých.

6 Synové pak Chamovi: Chus a Mizraim a Put a Kanán.

7 A synové Chusovi: Sába, Evila, a Sabata, a Regma, a Sabatacha. synové pak Regmovi: Sába a Dedan.

8 Zplodil také Chus Nimroda; onť jest počal býti mocným na zemi.

9 To byl silný lovec před Hospodinem; protož se říká: Jako Nimrod silný lovec před Hospodinem.

10 Počátek pak jeho království byl Babylon a Erech, Achad a Chalne, v zemi Sinear.

11 Z země té vyšel do Assur, kdežto vystavěl Ninive, a Rohobot město, a Chále,

12 A Rezen mezi Ninive a mezi Chále; toť jest město veliké.

13 Mizraim pak zplodil Ludim a Anamim, a Laabim, a Neftuim,

14 A Fetruzim, a Chasluim, (odkudž pošli Filistinští) a Kafturim.

15 Kanán pak zplodil Sidona prvorozeného svého, a Het,

16 A Jebuzea, a Amorea, a Gergezea,

17 A Hevea, a Aracea, a Sinea,

18 A Aradia, a Samarea, a Amatea; a potom odtud rozprostřely se čeledi Kananejských.

19 A bylo pomezí Kananejských od Sidonu, když jdeš k Gerar až do Gázy; a odtud když jdeš k Sodomě a Gomoře, a Adama a Seboim až do Lázy.

20 Ti jsou synové Chamovi po čeledech svých, vedlé jazyků svých, po krajinách svých, v národech svých.

21 Semovi také, otci všech synů Heber, bratru Jáfeta staršího zrozeni jsou synové.

22 A tito jsou synové Semovi: Elam, a Assur, a Arfaxad, a Lud, a Aram.

23 Synové pak Aramovi: Hus, a Hul, a Geter, a Mas.

24 Potom Arfaxad zplodil Sále; a Sále zplodil Hebera.

25 Heberovi také narodili se dva synové; jméno jednoho Peleg, proto že za dnů jeho rozdělena byla země, a jméno bratra jeho Jektan.

26 Jektan pak zplodil Elmodada, a Salefa, a Azarmota, a Járe,

27 A Adoráma, a Uzala, a Dikla,

28 A Obale, a Abimahele, a Sebai,

29 A Ofira, a Evila, a Jobaba; všickni ti jsou synové Jektanovi.

30 A bylo bydlení jejich od Mesa, když jdeš k Sefar hoře na východ slunce.

31 Tiť jsou synové Semovi po čeledech svých, vedlé jazyků svých, po krajinách svých, v národech svých.

32 Ty jsou čeledi synů Noé po rodech svých, v národech svých; a od těch rozdělili se národové na zemi po potopě.

  

Exploring the Meaning of Genesis 10      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

These chapters - with all the "begats" - don't seem to add a lot to the Bible reading experience. But... guess what! They're actually kind of interesting on the inside. This chapter actually describes the spread, and then the spiritual decline, of the Ancient Church.

In his exegesis, or explanation, of the kinds of religious thinking that the various people represent, Swedenborg provides some insight into human history, and into patterns of thought in our own lives, too.

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia":

AC 1130. The subject treated of throughout this whole chapter is the Ancient Church, and its propagation (verse 1).

AC 1131. They who had external worship corresponding to internal are the "sons of Japheth" (verse 2). They who had worship more remote from internal are the "sons of Gomer and Javan" (verses 3, 4). And they who had worship still more remote are the "isles of the nations" (verse 5).

AC 1132. They who cultivated knowledges, memory-knowledges, and rituals, and separated them from things internal, are the "sons of Ham" (verse 6). They who cultivated the knowledges of spiritual things are the "sons of Cush;" and they who cultivated the knowledges of celestial things are the "sons of Raamah" (verse 7).

AC 1133. Those treated of who have external worship in which are interior evils and falsities, "Nimrod" being such worship (verses 8, 9). The evils in such worship (verse 10). The falsities in such worship (verses 11, 12).

AC 1134. Concerning those who form for themselves new kinds of worship out of memory-knowledges by means of reasonings (verses 13, 14); and concerning those who make mere memory-knowledge of the knowledges of faith (verse 14).

AC 1135. Concerning external worship without internal, which is "Canaan," and the derivations of this worship (verses 15 to 18); and its extension (verses 19, 20).

AC 1136. Concerning internal worship, which is "Shem," and its extension even to the second Ancient Church (verse 21). Concerning internal worship and its derivations, which being from charity, are derivations of wisdom, of intelligence, of memory-knowledge, and of knowledges, which are signified by the "nations" (verses 22 to 24).

AC 1137. Concerning a certain church which arose in Syria, instituted by Eber, which is to be called the second Ancient Church, the internal worship of which is "Peleg," the external "Joktan" (verse 25). Its rituals are the nations named in verses 26 to 29. The extension of this church (verse 30).

AC 1138. That there were different kinds of worship in the Ancient Church, in accordance with the genius of each nation (verses 31, 32).

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: