Genesis 1

Studovat vnitřní smysl

        

1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.

2 Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami.

3 I řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo.

4 A viděl Bůh světlo, že bylo dobré; i oddělil Bůh světlo od tmy.

5 A nazval Bůh světlo dnem, a tmu nazval nocí. I byl večer a bylo jitro, den první.

6 Řekl také Bůh: Buď obloha u prostřed vod, a děl vody od vod!

7 I učinil Bůh tu oblohu, a oddělil vody, kteréž jsou pod oblohou, od vod, kteréž jsou nad oblohou. A stalo se tak.

8 I nazval Bůh oblohu nebem. I byl večer a bylo jitro, den druhý.

9 Řekl také Bůh: Shromažďte se vody, kteréž jsou pod nebem, v místo jedno, a ukaž se místo suché! A stalo se tak.

10 I nazval Bůh místo suché zemí, shromáždění pak vod nazval mořem. A viděl Bůh, že to bylo dobré.

11 Potom řekl Bůh: Zploď země trávu, a bylinu vydávající símě, a strom plodný, nesoucí ovoce podlé pokolení svého, v němž by bylo símě jeho na zemi. A stalo se tak.

12 Nebo země vydala trávu, a bylinu nesoucí semeno podlé pokolení svého, i strom přinášející ovoce, v němž bylo símě jeho, podlé pokolení jeho. A viděl Bůh, že to bylo dobré.

13 I byl večer a bylo jitro, den třetí.

14 Opět řekl Bůh: Buďte světla na obloze nebeské, aby oddělovala den od noci, a byla na znamení a rozměření časů, dnů a let.

15 A aby svítila na obloze nebeské, a osvěcovala zemi. A stalo se tak.

16 I učinil Bůh dvě světla veliká, světlo větší, aby správu drželo nade dnem, a světlo menší, aby správu drželo nad nocí; též i hvězdy.

17 A postavil je Bůh na obloze nebeské, aby osvěcovala zemi;

18 A aby správu držela nade dnem a nocí, a oddělovala světlo od tmy. A viděl Bůh, že to bylo dobré.

19 I byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.

20 Řekl ještě Bůh: Vydejte vody hmyz duše živé v hojnosti, a

21 I stvořil Bůh velryby veliké a všelijakou duši živou, hýbající se, kteroužto v hojnosti vydaly vody podlé pokolení jejich, a všeliké ptactvo křídla mající, podlé pokolení jeho. A viděl Bůh, že to bylo dobré.

22 I požehnal jim Bůh, řka: Ploďtež se a množte se, a naplňte vody mořské; též ptactvo ať se rozmnožuje na zemi!

23 I byl večer a bylo jitro, den pátý.

24 Řekl též Bůh: Vydej země duši živou, jednu každou podlé pokolení jejího, hovada a zeměplazy, i zvěř zemskou, podlé pokolení jejího. A stalo se tak.

25 I učinil Bůh zvěř zemskou podlé pokolení jejího, též hovada vedlé pokolení jejich, i všeliký zeměplaz podlé pokolení jeho. A viděl Bůh, že bylo dobré.

26 Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi.

27 I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.

28 A požehnal jim Bůh, a řekl jim Bůh: Ploďtež se a rozmnožujte se, a naplňte zemi, a podmaňte ji, a panujte nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad všelikým živočichem hýbajícím se na zemi.

29 Řekl ještě Bůh: Aj, dal jsem vám všelikou bylinu, vydávající símě, kteráž jest na tváři vší země, a všeliké stromoví, (na němž jest ovoce stromu), nesoucí símě; to bude vám za pokrm.

30 Všechněm pak živočichům zemským, i všemu ptactvu nebeskému, a všemu tomu, což se hýbe na zemi, v čemž jest duše živá, všelikou bylinu zelenou dal jsem ku pokrmu. I stalo se tak.

31 A viděl Bůh vše, což učinil, a aj, bylo velmi dobré. I byl večer a bylo jitro, den šestý.


Exploring the Meaning of Genesis 1      

Napsal(a) Rev. William Woofenden

The first book of the Bible is "Genesis", which means "creation". It's a very, very ancient story - one of the oldest stories of humankind, and it's full of symbolic meaning that - still - gets to the core of what it is to be truly human.

The first three days of creation describe the development of the natural degree of man's life. They come first as a preparation for the opening of the spiritual degree of our minds. The creation of the grass, herbs, and trees took place on the third day, and constitutes the third step in regeneration. The creation of the fowl and fish was on the fifth day. Between these on the fourth day the sun, moon, and stars were created.

From the beginning man had light, for all light is from the Lord, but it was not direct light. He was not at first in the clear light of the sun, moon, and stars, which are set in the firmament. The firmament is the internal man. There is a preparation that has to be made before the internal man is opened. At first we think we see the truth and do good from ourselves. Hence only inanimate things are produced. All truth and good are from the Lord who alone is truth and goodness, and only when we come to acknowledge this can we have true love from him, true faith in Him, and true knowledge of spiritual things. These are not seen from the external or natural degree of life.

Again we should note a change of language. It was said, "Let the earth bring forth" the grass, herb, and fruit trees. Now and through the remaining days it is said that "God created." Man has a part to play in his regeneration. There must be in his mind forms into which the warmth of love and the light of faith and of spiritual truths can flow.

When the mind is so prepared, influx from the Lord can be received, with greater power. "And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven." It should be noted that it is the waters that are commanded to bring forth the moving creature that hath life, and that it is not the seas but the waters which are to produce the living creatures. The seas represent the gathering together of knowledges, but by the "waters" are meant the spiritual truths in the mind. So in the Lord's words to the woman of Samaria, "Whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst" (John 4:14). In Ezekiel it is the "waters" issuing from the sanctuary that give life (Ezekiel 47:1). The Psalmist writes, "Who layeth the beams of his chambers in the waters" (Psalm 104:3). It is not in natural waters that the Lord lays the beams of His chambers. His chambers are the interior principles of His church; the beams give them support and strength. These are said to be laid in the waters because they rest and have their foundation in the genuine truths of the Word. So in Revelation the Word itself is described as a pure river of water of life.

The will faculty in man embraces all his affections and is the internal man. When the sun, moon, and stars—love, faith, and knowledges of spiritual truth—are set in this heaven and begin to impart their warmth and light to the external man, enabling him to think and act from these higher and purer principles, then the external man is gifted with a new life. There may be no apparent change in his outward conduct—he may already be living a moral life—but the motives that direct his acts will be wholly different. And it is the motive that gives character to the act as well as to the actor. He no longer thinks of the truths that he has learned, either natural or spiritual, as the product of his own mind nor of the good, that he does as the result of his own efforts, but thinks of them as wholly from the Lord, who alone is the source of all true light and life.

Before one recognizes clearly that all good and truth come from the Lord, he can bring forth only inanimate things, the grass, herb, and fruit tree, however good and useful these may be. But when he is enlightened by genuine love and faith, his knowledges become the basis for the development of spiritual life and God can create in him the living creatures that have life. First the fishes are created; then the fowl of the air. There is a difference between fishes and birds. The fishes, living in water, represent our affections for natural truths. The great whales, the largest of living creatures, are affections for the great general principles that control the mind. The principle may be either true or false. Of Pharaoh or Egypt it is written, "Thou art as a whale in the seas: and thou earnest forth with thy rivers, and troubledst the waters with thy feet, and fouled at their rivers" (Ezekiel 32:2) Here is pictured a ruling false principle from the natural degree of the mind — Egypt. That is, when the ruling principle is false, it will be a monster making the truths in the mind obscure like filthy or muddy waters.

Another example of the meaning of the whale in a bad sense is in the story of Jonah. When the principle is false it swallows up for a time all the truths that are in the mind. This is the whale swallowing Jonah the prophet. But Divine truth cannot be used by a false principle so as to become a part of its organic structure. Nor can the Divine truth perish. So the whale could not digest Jonah, nor could the prophet perish, but the whale vomited him up.

Spiritually there are whales trying to swallow prophets today, evil principles that try to use Divine truths to attain their ends. In the creation story, however, the whales are affections for the principles of natural truth for the sake of uses to the spiritual man. There is one source of genuine love. The creatures of the fifth day are living because they are animated by this love. Birds fly in the air above the earth. They have the power of flight and enjoy broader views. They represent affections for truth that rise above the natural. They are the thoughts that look at life from the heights of spiritual perception, ideas about the Lord, heaven, and spiritual things. Isaiah writes, "They that wait upon the Lord shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles" (Isaiah 40:31). Birds represent spiritual intelligence, the power to lift us up to understand spiritual truth in heavenly light, through which truth the Lord can impart to us something of the Divine intelligence. So at the baptism of the Lord "The heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him" (Matthew 3:16). So a new knowledge of heavenly life is given, a new perception of our possibilities, and in this higher intelligence a basis for further development is laid. This further development is pictured in the creation of the living creatures upon the earth. These are symbols of the affections. Here, too, it is said, "Let the earth bring forth" and also "And God made the beast of the earth." The creation of living animals on the earth and of man in the image and likeness of God marks the completion of the six days of creation—the six stages in regeneration. Man has first to learn what is to be believed and done and then to do it.

It is the office of the understanding to hear the Word and of the will to do it. In this way the truths are made our own, and the will and understanding make one mind. And when one begins to act from love as well as from faith, he becomes a spiritual man, who is called an image of God, and is given dominion over all things. Thus all things natural and spiritual come to be a delight to him and serviceable to him. To be an image and likeness of God one must act from impulses similar to those of God. This he cannot do until he comes into the final state of regeneration. Then he will not act from selfish motives, as does the natural man, nor from mere obedience to truth, but from love to the Lord and the neighbor. When these loves are developed and rule, to them is given the dominion over all subordinate affections and the fruits of all the growths of intelligence. These are what make man to be a man and cause him to be in the image and likeness of his Maker. Each step in the formation of a truly human character the Lord saw and pronounced good, but of the work of the sixth day it is said, "God saw everything that he had made, and, behold, it was very good."

   Studovat vnitřní smysl

Genesis 1: The Creation and Development of our Spiritual Life      

Napsal(a) Rev. William Woofenden

The first book of the Bible is "Genesis", which means "creation". It's a very, very ancient story - one of the oldest stories of humankind, and it's full of symbolic meaning that - still - gets to the core of what it is to be truly human.

The first three days of creation describe the development of the natural degree of man's life. They come first as a preparation for the opening of the spiritual degree of our minds. The creation of the grass, herbs, and trees took place on the third day, and constitutes the third step in regeneration. The creation of the fowl and fish was on the fifth day. Between these on the fourth day the sun, moon, and stars were created.

From the beginning man had light, for all light is from the Lord, but it was not direct light. He was not at first in the clear light of the sun, moon, and stars, which are set in the firmament. The firmament is the internal man. There is a preparation that has to be made before the internal man is opened. At first we think we see the truth and do good from ourselves. Hence only inanimate things are produced. All truth and good are from the Lord who alone is truth and goodness, and only when we come to acknowledge this can we have true love from him, true faith in Him, and true knowledge of spiritual things. These are not seen from the external or natural degree of life.

Again we should note a change of language. It was said, "Let the earth bring forth" the grass, herb, and fruit trees. Now and through the remaining days it is said that "God created." Man has a part to play in his regeneration. There must be in his mind forms into which the warmth of love and the light of faith and of spiritual truths can flow.

When the mind is so prepared, influx from the Lord can be received, with greater power. "And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven." It should be noted that it is the waters that are commanded to bring forth the moving creature that hath life, and that it is not the seas but the waters which are to produce the living creatures. The seas represent the gathering together of knowledges, but by the "waters" are meant the spiritual truths in the mind. So in the Lord's words to the woman of Samaria, "Whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst" (John 4:14). In Ezekiel it is the "waters" issuing from the sanctuary that give life (Ezekiel 47:1). The Psalmist writes, "Who layeth the beams of his chambers in the waters" (Psalm 104:3). It is not in natural waters that the Lord lays the beams of His chambers. His chambers are the interior principles of His church; the beams give them support and strength. These are said to be laid in the waters because they rest and have their foundation in the genuine truths of the Word. So in Revelation the Word itself is described as a pure river of water of life.

The will faculty in man embraces all his affections and is the internal man. When the sun, moon, and stars—love, faith, and knowledges of spiritual truth—are set in this heaven and begin to impart their warmth and light to the external man, enabling him to think and act from these higher and purer principles, then the external man is gifted with a new life. There may be no apparent change in his outward conduct—he may already be living a moral life—but the motives that direct his acts will be wholly different. And it is the motive that gives character to the act as well as to the actor. He no longer thinks of the truths that he has learned, either natural or spiritual, as the product of his own mind nor of the good, that he does as the result of his own efforts, but thinks of them as wholly from the Lord, who alone is the source of all true light and life.

Before one recognizes clearly that all good and truth come from the Lord, he can bring forth only inanimate things, the grass, herb, and fruit tree, however good and useful these may be. But when he is enlightened by genuine love and faith, his knowledges become the basis for the development of spiritual life and God can create in him the living creatures that have life. First the fishes are created; then the fowl of the air. There is a difference between fishes and birds. The fishes, living in water, represent our affections for natural truths. The great whales, the largest of living creatures, are affections for the great general principles that control the mind. The principle may be either true or false. Of Pharaoh or Egypt it is written, "Thou art as a whale in the seas: and thou earnest forth with thy rivers, and troubledst the waters with thy feet, and fouled at their rivers" (Ezekiel 32:2) Here is pictured a ruling false principle from the natural degree of the mind — Egypt. That is, when the ruling principle is false, it will be a monster making the truths in the mind obscure like filthy or muddy waters.

Another example of the meaning of the whale in a bad sense is in the story of Jonah. When the principle is false it swallows up for a time all the truths that are in the mind. This is the whale swallowing Jonah the prophet. But Divine truth cannot be used by a false principle so as to become a part of its organic structure. Nor can the Divine truth perish. So the whale could not digest Jonah, nor could the prophet perish, but the whale vomited him up.

Spiritually there are whales trying to swallow prophets today, evil principles that try to use Divine truths to attain their ends. In the creation story, however, the whales are affections for the principles of natural truth for the sake of uses to the spiritual man. There is one source of genuine love. The creatures of the fifth day are living because they are animated by this love. Birds fly in the air above the earth. They have the power of flight and enjoy broader views. They represent affections for truth that rise above the natural. They are the thoughts that look at life from the heights of spiritual perception, ideas about the Lord, heaven, and spiritual things. Isaiah writes, "They that wait upon the Lord shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles" (Isaiah 40:31). Birds represent spiritual intelligence, the power to lift us up to understand spiritual truth in heavenly light, through which truth the Lord can impart to us something of the Divine intelligence. So at the baptism of the Lord "The heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him" (Matthew 3:16). So a new knowledge of heavenly life is given, a new perception of our possibilities, and in this higher intelligence a basis for further development is laid. This further development is pictured in the creation of the living creatures upon the earth. These are symbols of the affections. Here, too, it is said, "Let the earth bring forth" and also "And God made the beast of the earth." The creation of living animals on the earth and of man in the image and likeness of God marks the completion of the six days of creation—the six stages in regeneration. Man has first to learn what is to be believed and done and then to do it.

It is the office of the understanding to hear the Word and of the will to do it. In this way the truths are made our own, and the will and understanding make one mind. And when one begins to act from love as well as from faith, he becomes a spiritual man, who is called an image of God, and is given dominion over all things. Thus all things natural and spiritual come to be a delight to him and serviceable to him. To be an image and likeness of God one must act from impulses similar to those of God. This he cannot do until he comes into the final state of regeneration. Then he will not act from selfish motives, as does the natural man, nor from mere obedience to truth, but from love to the Lord and the neighbor. When these loves are developed and rule, to them is given the dominion over all subordinate affections and the fruits of all the growths of intelligence. These are what make man to be a man and cause him to be in the image and likeness of his Maker. Each step in the formation of a truly human character the Lord saw and pronounced good, but of the work of the sixth day it is said, "God saw everything that he had made, and, behold, it was very good."

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ...

Apocalypse Explained 257

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 402


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 246, 300, 476, 478, 480, 670, 709, ...

Apocalypse Revealed 200, 414

Conjugial Love 132, 156

Božská Láska a Moudrost 11, 18, 287, 358

Divine Providence 123, 328

Doctrine of the Sacred Scripture 14, 103

Nebe a peklo 137

The Last Judgement 20

True Christian Religion 20, 34, 46, 48, 364, 490


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 229, 294, 401, 513, 526, 527, 555, ...

Canons of the New Church 45

Charity 91

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 23, 25, 28

De Verbo (The Word) 14

Spiritual Experiences 1973, 1974, 5605, 6110

Marriage 20, 34, 46, 48, 71

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 2:3, 7, 16, 19, 5:1, 2, 6:1, 21, 8:17, 9:1, 2, 3, 6, 11:7

Exodus 20:11

Deuteronomium 4:19, 32:4

2. Královská 19:15

2. Paralipomenon 2:11

Nehejháš 9:6

Jób 12:7, 9, 26:8, 38:8

Žalmy 8:4, 7, 19:2, 24:2, 33:6, 7, 9, 74:16, 95:5, 104:6, 14, 19, 25, 115:15, 16, 121:2, 136:5, 7, 9, 148:4, 7

Přísloví 8:29

Kazatel 3:11

Izajáš 40:26, 45:7, 61:11

Jeremiáše 4:23, 10:12, 31:35

Jonáš 1:9

Zacharjáš 12:1

Matouš 19:4

Marek 4:28, 10:6

Lukáš 3:38

Skutky apoštolů 4:24, 17:29

1. list Korintským 11:7, 15:38

2. list Korintským 4:6, 6:14

Koloským 3:10

1. list Timoteovi 4:4

Židům 6:8, 11:3

List Jakubův 3:9

2. list Petrův 5, 6

Zjevení Janovo 4:11

Významy biblických slov

počátku
Ve slově „začátek“ neznamená jen začátek něčeho v čase. Ve vnitřním smyslu to znamená počáteční fázi duchovního stavu. Duchovně „začátek“ se stane, když poprvé začneme...

Bůh
Pán se v Bibli nazývá „Jehova“, když text odkazuje na jeho podstatu, kterou je láska sama. Jmenuje se „Bůh“, když text odkazuje na vyjádření této...

nebe
Nebesa jsou nebeské a duchovní věci. V důsledku toho jsou to nejvznešenější věci, obě z království Páně v nebi i na zemi. Týká se to...

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

tma
„Tma“ je stav bez světla. „Světlo“ je pravda od Pána, takže „temnota“ představuje stav, kde chybí pravda. Zde je přehledná pasáž z Arcana Coelestia: „Osoba,...

řekl
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

světlo
4. listopadu 1879: Thomas Edison podal patent na dlouho hořící žárovku. 5. listopadu 1879: Žárovka byla všeobecně přijímána jako symbol nápadu. Dobře, vymysleli jsme to,...

viděl
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

nocí
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

večer
Since the light and warmth of the sun represent the Lord’s wisdom and love, it makes sense that evening, a time when the light and...

jitro
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

den
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

Obloha
The firmament, as in Genesis 1, signifies the internal man. The firmament of heaven is mutual love.

vody
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

pod
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

místo
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

bylinu
Every herb in the Word signifies some species of scientifics. 'Herb bearing seed,' as mentioned in Genesis 1:29, signifies every truth which regards use. 'Green...

strom
In general, plants in the Bible represent facts, thoughts and ideas – intellectual things. This makes sense: Plants are rooted in place, but can grow...

ovoce
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

třetí
'Three' denotes fullness, and 'a third,' not full.

světla
'The two luminaries' denote love and faith in the internal self.

znamení
'A token,' as in Genesis 9:12, 13, 17, signifies causing it to be.

dvě
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

větší
Slovo „velký“ se v Bibli používá k vyjádření stavu se silným stupněm lásky a náklonnosti, touhy po dobrém; Bible používá jiné výrazy k vyjádření myšlenek,...

hvězdy
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

Čtvrtý
Číslo „čtyři“ v Bibli představuje věci, které jsou vzájemně spojeny nebo spojeny. Je to částečně proto, že čtyři jsou dvakrát dva a dva představují konečné...

duše
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

velryby
'A whale,' as in Jeremiah 51:34, signifies people who possess the universal aspects of the knowledges of faith, as known, and apply them to evil...

křídla
'Wings' signify spiritual truths. 'Wings,' when related to the Lord, signify the divine spiritual. In the opposite sense, 'wings' relate to falsities and rationalizations from...

šestý
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


Our Bodies Connect to God's Design of the Universe

The human body is a microcosm of the divine design. Join us to learn about its connection to heaven and what its form can teach us about spiritual reality and how our minds work.


The Creation Story: Signs of Life - S&L Short Clips

The Biblical creation story is about the re-creation of our minds. Learn how the first signs of life on the third day symbolize heavenly ideas taking root in our lives.


Swedenborg 101: The Basic Nature of Everything - Swedenborg and Life

In this episode, host Curtis Childs and featured guests explore what eighteenth-century Christian mystic and philosopher Emanuel Swedenborg learned during his mystical explorations of the spiritual world. They delve into his life, spiritual awakening, and resulting philosophies about the relationship between this life and the afterlife.


What the 7 Days of Creation Mean - Swedenborg and Life

Was everything we see around us really created in seven days? Could that story in Genesis actually have something to say to each of us, right now? Join us as we discuss Swedenborg's accounts of his spiritual experiences and what he learned through them.

Genesis 1:1-5 >> 03:55
, 10:28
, 15:10
, 27:16
, 31:59
, 40:26

Does God Want us to Dominate Nature? - Swedenborg Minute

Is there a religious call to exploit nature? Here, Swedenborg tackles a bit of text that has led some people to believe just that.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Animals and Plants in Heaven
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Celebrating the Seven Days of Creation
Offers a wide array of ideas for play time, art projects, field trips, and more.
Activity | Ages up to 10

 Correspondences of Light
Illustrations of three stories in the Word that talk about light. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Creation Chain
Make a paper chain with the names (or pictures) of the people in your family and other things that the Lord has made. Or make a paper chain that illustrates several things in creation that depend on one another. 
Project | Ages 4 - 14

 Creation Diorama
A great family project to build and display in your home.
Project | Ages 4 - 10

 Creation Mobile
Assemble this lovely mobile to remind you of all the Lord's precious gifts to us.
Project | Ages 4 - 14

 Creation Poem with Hand Motions
A lovely poem about creation with hand motions.
Activity | Ages up to 10

 Creation | Seas to Trees Pop-up
Color cut-and-fold pop-up project showing dry land rising out of the water and then growing a tree illustrating Genesis 1:9-13. Sample activity from Creation: reflection of God, Level C, ages 11-14.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Creation Sequencing Cards
Children can color and cut out these cards, then practice putting them in order from day 1-7.
Activity | Ages 4 - 10

 Creation Story (circle book project)
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Creation | The First Day - Level A
Complete lesson with activity choices: light and darkness game and song, separate light and darkness collage, scripted story discussion, coloring page, and a memory verse. Sample lesson from Creation: reflection of God, Level A, ages 3-6.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 6

 Creation | The First Day - Level B
Complete lesson with activity choices: light and darkness experiment with accompanying video, let there be light folding paper project, scripted story discussion, coloring page, and a memory verse. Sample lesson from Creation: reflection of God, Level B, ages 7-10.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Creation | The First Day - Level C
Complete lesson with activity choices: living in the dark--group blindfold games, video and discussion on the bible, creation and a can of peaches, scripted story discussion, and an illustrated quotation card. Sample Lesson from Creation: reflection of God, Level C.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Family Worship: The Story of Creation
Ideas for reading and discussing the story of creation in Genesis 1. Includes suggestions for extending the experience such as going for a nature walk.
Religion Lesson | Ages 3 - 15

 God Said What? The Creation Story
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Memory Verse: Giving Thanks for Creation
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: Life Is Eternal
Activity | Ages 4 - 14

 Men and Women Are Different
Studies confirm that differences between men and women extend beyond the physical body, affecting engagement on all levels of life.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Overview of Creation Reflection of God Levels A, B, C for ages 3-14
Overview of Creation: reflection of God, Levels A, B, C for ages 3-14.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Prophecies of the Advent
Prophecies of Jesus' advent on earth often use the image of new light dawning in darkness to describe the spiritual impact His birth would have on the world.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Qualities of the Lord
Look at colored pictures of stories from the Word. Using a word bank, identify the quality of the Lord shown in each picture.
Project | Ages 9 - 14

 Quotes: Giving Thanks for Creation
Teaching Support | Ages over 15

 Stars
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Summary of Creation and Thankfulness
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Sun and the Fruit of Creation
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Thankfulness
A Thanksgiving "wreath" to color and display.
Project | Ages 4 - 14

 Thanking the Lord for Creation
How can your words and actions show the Lord that you appreciate His creation?
Activity | Ages over 15

 The Creation
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Creation: A General View
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Creation: The Fifth and Sixth Days
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Creation: The First Four Days
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Days of Creation Collage Book or Mural
Ideas from an art teacher for making a creation book or mural.
Project | Ages 4 - 10

 The Fifth Day of Creation
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Fifth Day of Creation
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The First Day of Creation
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The First Day of Creation
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Fourth Day of Creation
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Fourth Day of Creation
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Greatest Gift
Article | Ages 15 - 17

 The Meaning of the Tree of Life
Worship Talk | Ages over 18

 The Purpose of Creation
Birth brings a person into the natural world, but God's ultimate purpose is that a person be born again into heavenly life, the life of the spirit.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 The Second Day of Creation
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Second Day of Creation
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Seven Days of Creation
An illustrated story of the seven days of creation.
Story | Ages 3 - 7

 The Sixth Day of Creation
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Sixth Day of Creation
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Story of Creation
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Story of Creation: Family Worship Ideas
Detailed notes on the seven days of creation.
Article | Ages over 18

 The Third Day of Creation
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Third Day of Creation
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Universe
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Word Made Flesh
Like Genesis, the Gospel of John begins with creation. While Genesis describes the creation of natural light, John describes a second creation into spiritual light.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Two Great Lights
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Using the Lord’s Creation
Worship Talk | Ages over 18

 Where Did Everything Come From?
Grandpa explains to Annika and Peter where everything came from.
Story | Ages 4 - 6

 Why Are We Here?
Lesson and activities to explore why we were created - what God intends for us.
Religion Lesson | Ages over 15


Přeložit: