Ezechiel 9

Studovat vnitřní smysl

Czech BKR         

← Ezechiel 8   Ezechiel 10 →

1 Potom zavolal hlasem velikým, tak že jsem slyšel, řka: Přistupte hejtmané k tomuto městu, a jeden každý s zbrojí svou hubící v ruce své.

2 A aj, šest mužů přišlo cestou k bráně hořejší, kteráž patří na půlnoci, maje každý zbroj svou rozrážející v ruce své. Muž pak jeden byl u prostřed nich, oděný rouchem lněným, a kalamář písařský při bedrách jeho; a přišedše, stáli u oltáře měděného.

3 Sláva pak Boha Izraelského sstoupila byla s cherubína, na kterémž byla, k prahu domu, a zvolala na muže toho oděného rouchem lněným, při jehož bedrách byl kalamář písařský.

4 I řekl jemu Hospodin: Přejdi prostředkem města, prostředkem Jeruzaléma, a znamenej znamením na čelích muže ty, kteříž vzdychají a naříkají nade všemi ohavnostmi dějícími se u prostřed něho.

5 Oněmno pak řekl tak, že jsem slyšel: Projděte skrze město za ním, a bíte; neodpouštějž oko vaše, aniž se slitovávejte.

6 Starce, mládence i pannu, maličké i ženy mordujte do vyhubení, ale ke všelikému muži, na němž by bylo znamení, nepřistupujte, a od svatyně mé počněte. Takž začali od mužů těch starších, kteříž byli před chrámem.

7 (Nebo jim byl řekl: Poškvrňte domu, a naplňte síně zbitými. Jdětež.) A vyšedše, bili v městě.

8 I stalo se, když je bili, a já pozůstal, že jsem padl na tvář svou, a zvolal jsem, řka: Ach, Panovníče Hospodine, zdaliž zahubíš všecken ostatek Izraelský, vylévaje prchlivost svou na Jeruzalém?

9 I řekl mi: Nepravost domu Izraelského a Judského veliká jest velmi velice, a naplněna jest země mordy, a město plné jest převrácenců. Nebo říkali: Opustil Hospodin zemi tuto, a Hospodin nikoli nevidí nás.

10 Protož já také cestu jejich na hlavu jejich obrátím; neodpustí oko mé, aniž se slituji.

11 A aj, muž oděný rouchem lněným, při jehož bedrách byl kalamář, oznámil to, řka: Učinil jsem, jakž jsi mi rozkázal.

← Ezechiel 8   Ezechiel 10 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Tajemství nebe 9457

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

O Písmu svatém 97

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 132


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 308, 396, 737, 2242, 4503, 5608, 6588, ...

Apocalypse Revealed 239, 325, 347, 440, 620, 629, 671

O Pánu 39

Pravé křesťanství 93, 260


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 270, 315, 427, 555, 577, 838, 863, ...

Marriage 93

Scriptural Confirmations 19, 99

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:


Hop to Similar Bible Verses

Exodus 12:23, 32:27

Numeri 16:4

Deuteronomium 32:23

1 Královská 8:32

1. Paralipomenon 21:16

2. Paralipomenon 36:17

Žalmy 10:11, 119:136

Izajáš 59:3, 6

Jeremiáše 4:6, 5:1, 6:11, 25:29, 44:7, 8

Pláč Jeremjášův 2:20

Ezechiel 5:11, 6:11, 7:3, 8, 23, 8:3, 11, 12, 10:2, 4, 11:13, 22, 16:43, 17:19, 22:31, 43:3

Ámos 7:2, 5, 9:1

Zacharjáš 11:6

1. list Petrův 4:17

2. list Petrův 2:8

Zjevení Janovo 7:2, 3, 9:4, 15:6

Word/Phrase Explanations

ruce
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

šest
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

muž
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

bráně
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

jeden
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

oltáře
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

řekl
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

slyšel
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

město
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

za
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

oko
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

ženy
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

před
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

síně
'Villages' signify the external aspects of faith and the church. Rituals are the external parts of the church. Doctrines are the internal parts when they...

tvář
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

Jeruzalém
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

nepravost
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

Země
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.


Přeložit: