Ezechiel 43

Studovat vnitřní smysl

Czech BKR         

← Ezechiel 42   Ezechiel 44 →

1 Potom vedl mne k bráně, kterážto brána patřila k východu.

2 A aj, sláva Boha Izraelského přicházela od východu, jejíž zvuk byl jako zvuk vod mnohých, a země svítila se od slávy jeho.

3 A podobné bylo to vidění, kteréž jsem viděl, právě tomu vidění, kteréž jsem byl viděl, když jsem šel, abych kazil město, vidění, pravím, podobná vidění onomu, kteréž jsem viděl při řece Chebar. I padl jsem na tvář svou.

4 A když sláva Boží vcházela do domu, cestou brány patřící k východu,

5 Tedy pojal mne Duch, a uvedl mne do síně vnitřní, a aj, dům plný byl slávy Hospodinovy.

6 I slyšel jsem, an mluví ke mně z domu, a muž stál podlé mne.

7 I řekl mi: Synu člověčí, místo stolice mé a místo šlepějí noh mých, kdežto bydliti budu u prostřed synů Izraelských na věky, a nebudou poškvrňovati více dům Izraelský jména svatosti mé, oni ani králové jejich smilstvím svým a mrtvými těly králů svých, ani výsostmi svými,

8 Když kladli prah svůj podlé prahu mého, a veřeji svou podlé veřeje mé, a stěnu mezi mnou a mezi sebou, a tak poškvrňovali jména svatosti mé ohavnostmi svými, kteréž páchali, pročež jsem je sehltil v hněvě svém.

9 Ale nyní vzdálí smilství svá i mrtvá těla králů svých, ode mne, a budu bydliti u prostřed nich na věky.

10 Ty synu člověčí, oznam domu Izraelskému o tomto domu, a nechť se zahanbí pro nepravosti své, a ať změří všecko naskrze.

11 A když se hanbiti budou za všecko, což páchali, způsob domu i formu jeho, i vycházení jeho, též vcházení jeho, i všecky způsoby jeho, všecka ustanovení jeho, všecky, pravím, způsoby jeho i všecky zákony jeho v známost jim uveď, a napiš před očima jejich, ať ostříhají všeho způsobu jeho i všech ustanovení jeho a činí je.

12 Tento jest zákon toho domu: Na vrchu hory všecko obmezení jeho vůkol a vůkol, nejsvětějšíť jest. Aj, ten jest zákon toho domu.

13 Tyto pak jsou míry oltáře na též lokty, o dlaň delší: Předně zpodek lokte zvýší a lokte zšíří, obruba pak jeho při kraji jeho vůkol pídi jedné. Takový jest výstupek oltáře,

14 Totiž od zpodku při zemi až do přepásaní dolejšího dva lokty, širokost pak lokte jednoho, a od přepásání menšího až do přepásaní většího čtyři lokty, širokost též na loket.

15 Ale sám oltář ať jest čtyř loket, a z oltáře zhůru čtyři rohové.

16 Oltář pak dvanácti loket zdélí a dvanácti zšíří, čtyřhranatý po čtyřech stranách svých.

17 Přepásaní pak čtrnácti loket zdélí a čtrnácti zšíří po čtyřech stranách jeho, a obruba vůkol něho na půl lokte, a zpodek při něm na loket vůkol, a stupňové jeho naproti východu.

18 I řekl ke mně: Synu člověčí, takto praví Panovník Hospodin: Ta jsou ustanovení oltáře v den, v kterýž bude udělán, k obětování na něm zápalů a kropení na něj krví.

19 Nebo dáš kněžím Levítským, kteříž jsou z semene Sádochova, kteříž přistupují ke mně, dí Panovník Hospodin, aby mi sloužili, volka mladého za hřích.

20 A nabera krve jeho, dáš na čtyři rohy jeho, i na čtyři úhly toho přepásaní, i na obrubu vůkol, a tak jej očistíš i vyčistíš.

21 A vezmeš toho volka za hřích, i spálí jej na místě uloženém v tom domě, vně před svatyní.

22 V den pak druhý obětovati budeš kozla bez poškvrny za hřích, a očistí oltář, tak jakž vyčistili volkem.

23 A když dokonáš očišťování, obětuj volka mladého bez vady, a skopce z stáda bez poškvrny.

24 Kteréž když obětovati budeš před Hospodinem, uvrhou kněží na ně soli, a budou je obětovati v zápal Hospodinu.

25 Po sedm dní obětuj kozla za hřích, na každý den; též i volka mladého a skopce z stáda bez poškvrny obětovati budou.

26 Sedm dní očišťovati budou oltář, a vyčistí jej, a posvětí ruky své.

27 A když vyplní ty dny, osmého dne i potom obětovati budou kněží na oltáři zápaly vaše, a pokojné oběti vaše, i přijmu vás laskavě, praví Panovník Hospodin.

← Ezechiel 42   Ezechiel 44 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalypse Revealed 486, 861, 945

Conjugial Love 26

Božská Prozřetelnost 134

O Pánu 52

Nebe a peklo 171

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 166


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 101, 1250, 2830, 2851, 3708, 3858, 4482, ...

Apocalypse Revealed 36, 50, 191, 487, 614, 904

O Pánu 28, 39

Nebe a peklo 197

Pravé křesťanství 93, 157


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 71, 179, 208, 220, 253, 417, 422, ...

Marriage 93

Scriptural Confirmations 4, 53

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Exodus 25:8, 22, 27:1, 29:14, 36, 37, 42, 45, 40:34, 35

Leviticus 1:5, 2:13, 4:23, 26, 8:14, 15, 33, 9:1, 4

1 Královská 8:13

2. Královská 16:4, 14

1. Paralipomenon 28:2

2. Paralipomenon 4:1

Žalmy 68:17, 93:5, 99:1

Izajáš 6:3, 29:1, 60:1

Jeremiáše 3:17, 17:12, 33:18

Ezechiel 1:24, 3:5, 12, 14, 23, 5:11, 12, 13, 8:4, 6, 9:10, 10:4, 19, 22, 11:23, 16:61, 20:40, 37:26, 28, 40:4, 5, 46, 42:20, 44:1, 2, 5, 45:2, 18, 19

Micheáš 4:7

Abakuk 3:3, 4

Ageus 2:9

Zacharjáš 13:2, 3

2. list Korintským 6:17

Židům 8:5

Zjevení Janovo 1:15, 18:1, 21:3

Word/Phrase Explanations

Země
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

město
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

tvář
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

brány
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

síně
'Villages' signify the external aspects of faith and the church. Rituals are the external parts of the church. Doctrines are the internal parts when they...

Dům
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

řekl
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

místo
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

nepravosti
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

zákony
All laws, even civil and judicial laws, which are in the Word, correspond to the laws of good and truth, which are in heaven.

očima
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

hory
'Hills' signify the good of charity.

oltáře
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

dva
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

čtyři
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

hospodin
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

rohy
'A horn,' when spoken of the Lord, signifies omnipotence. 'The little horn that rose up,' as mentioned in Daniel 7:3-8, signifies the full perversion of...

před
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

kněží
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

soli
'Salt' is the desire of conjunction of truth with good, which is why only salt will conjoin water, which corresponds to truth, and oil, which...

sedm
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

dny
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...


Přeložit: