Ezechiel 35

Studovat vnitřní smysl

Czech BKR         

← Ezechiel 34   Ezechiel 36 →

1 Opět stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:

2 Synu člověčí, obrať tvář svou proti hoře Seir, a prorokuj proti ní.

3 A rci jí: Takto praví Panovník Hospodin: Aj, já jsem proti tobě, horo Seir, a vztáhnu ruku svou na tebe, a obrátím tě v hroznou poušť.

4 Města tvá v poušť obrátím, a ty budeš pustinou, i zvíš, že já jsem Hospodin,

5 Proto že máš nepřátelství věčné, a rozptyluješ syny Izraelské mečem v čas bídy jejich, v čas dokonání nepravosti.

6 Protož živť jsem já, praví Panovník Hospodin, že k zabití připravím tě, a krev tě stihati bude. Poněvadž krve vylévání v nenávisti nemáš, také tě krev stihati bude.

7 Obrátím, pravím, horu Seir v hroznou poušť, a vypléním z ní jdoucího přes ni i vracujícího se.

8 A naplním hory její zbitými jejími; na pahrbcích tvých i v údolích tvých, i při všech potocích tvých zbití mečem padati budou.

9 V pustiny věčné obrátím tě, tak že města tvá nebudou zase vzdělána, i zvíte, že já jsem Hospodin.

10 Proto že říkáš: Tito dva národové a tyto dvě země mé budou, a budeme dědičně vládnouti tou, v níž Hospodin přebýval,

11 Protož živť jsem já, praví Panovník Hospodin, žeť učiním podlé hněvu tvého a podlé závisti tvé, kterouž jsi prokázala z nenávisti své proti nim. I budu poznán od nich, když tě budu souditi.

12 A zvíš, že já Hospodin slyšel jsem všecka hanění tvá, kteráž jsi mluvila o horách Izraelských, řkuci: Zpuštěnyť jsou, námť jsou dány k sežrání.

13 Nebo jste se honosili proti mně ústy svými, a množili proti mně slova svá, což jsem sám slyšel.

14 Takto praví Panovník Hospodin: Jakž se veselí všecka ta země, tak pustinu učiním z tebe.

15 Jakž se veselíš nad dědictvím domu Izraelského, proto že zpustl, tak učiním i tobě. Pustinou budeš, ó horo Seir, i všecka země Idumejská naskrze, i zvědíť, že já jsem Hospodin.

← Ezechiel 34   Ezechiel 36 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 158


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 1066, 3322, 4240, 7673

O Pánu 28


References from Swedenborg's unpublished works:

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Scriptural Confirmations 4, 52, 53

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:


Hop to Similar Bible Verses

Numeri 12:2, 35:34

Deuteronomium 2:5

Žalmy 74:18, 79:12, 83:13, 94:9, 109:17, 137:7

Izajáš 14:7, 21:11, 34:5, 37:27, 29

Jeremiáše 49:7

Pláč Jeremjášův 4:21

Ezechiel 6:14, 25:6, 12, 32:5, 6, 36:2, 5, 48:35

Ámos 1:11

Abdijáš 1

Sofonjáš 2:8

Malachiáš 1:3

List Jakubův 2:13

Zjevení Janovo 16:6

Word/Phrase Explanations

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

tvář
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

seir
'Seir,' as in Genesis 33:14, signifies the conjunction of spiritual and celestial things in the natural level, that is, the truth of faith with the...

praví
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

města
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

izraelské
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

čas
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

nepravosti
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

krev
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

hory
'Hills' signify the good of charity.

dvě
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

Země
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...


Přeložit: