Exodus 40

Study

           

1 Potom mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:

2 V den měsíce prvního, prvního dne téhož měsíce vyzdvihneš příbytek, stánek úmluvy.

3 A postavíš tam truhlu svědectví a zastřeš ji oponou.

4 Vneseš i stůl a zřídíš řád jeho, vneseš také svícen a rozsvítíš lampy jeho.

5 Postavíš též oltář zlatý pro kadění naproti truhle svědectví, a zavěsíš zastření ve dveřích příbytku.

6 Potom postavíš oltář k zápalům přede dveřmi příbytku stánku úmluvy.

7 Postavíš také umyvadlo mezi stánkem úmluvy a mezi oltářem, do něhož naleješ vody.

8 Naposledy vyzdvihneš síň vůkol a zavěsíš zastření brány síně.

9 Tedy vezmeš olej pomazání a pomažeš příbytku a všech věcí, kteréž v něm jsou, a posvětíš ho i všech nádob jeho, a bude svatý.

10 Pomažeš i oltáře zápalu a všech nádob jeho a posvětíš oltáře, a budeť oltář svatý.

11 Pomažeš také umyvadla a podstavku jeho, a posvětíš ho.

12 A přistoupiti kážeš Aronovi i synům jeho ke dveřím stánku svědectví, a umyješ je vodou.

13 A oblečeš Arona v roucha svatá a pomažeš ho a posvětíš ho, aby úřad kněžský konal přede mnou.

14 Synům také jeho přistoupiti kážeš, a zobláčíš je v sukně.

15 A pomažeš jich, tak jako jsi pomazal otce jejich, aby úřad kněžský konali přede mnou, aby jim bylo pomazání jejich toto k kněžství věčnému po rodech jejich.

16 I učinil Mojžíš tak. Všecko, jakž mu rozkázal Hospodin, tak učinil.

17 I stalo se měsíce prvního léta druhého, prvního dne měsíce, že vyzdvižen jest příbytek.

18 Mojžíš tedy vyzdvihl příbytek a podložil podstavky jeho a postavil dsky jeho, a provlékl svlaky jeho, a vyzdvihl sloupy jeho.

19 Potom postavil stánek v příbytku a dal přikrytí stánku svrchu na něj, jakož mu byl přikázal Hospodin.

20 A vzav svědectví, vložil je do truhly, uvlékl také sochory k truhle a dal slitovnici svrchu na truhlu.

21 I vnesl truhlu do příbytku a zavěsil oponu zastření, a zastřel truhlu svědectví, jakož byl přikázal Hospodin Mojžíšovi.

22 Postavil i stůl v stánku úmluvy k straně příbytku půlnoční, vně před oponou.

23 A zřídil na něm zpořádaní chlebů před Hospodinem, jakž přikázal Hospodin Mojžíšovi.

24 A postavil svícen v stánku úmluvy naproti stolu, v straně příbytku ku poledni.

25 A rozsvítil lampy před Hospodinem, jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi.

26 Postavil také oltář zlatý v stánku úmluvy před oponou,

27 A kadil na něm kadidlem vonným, jakž přikázal Hospodin Mojžíšovi.

28 Zavěsil také zastření dveří příbytku.

29 A oltář zápalu postavil ke dveřům příbytku stánku úmluvy, a obětoval na něm oběti zápalné a suché, jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi.

30 A postavil umyvadlo mezi stánkem úmluvy a mezi oltářem, do něhož nalil vody k umývání.

31 A umýval z něho Mojžíš, Aron a synové jeho ruce své i nohy své.

32 Když vcházeli do stánku úmluvy, a když přistupovali k oltáři, umývali se, jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi.

33 Naposledy vyzdvihl síň vůkol příbytku a oltáře, a zavěsil zastření brány síně. A tak dokonal Mojžíš dílo to.

34 Tedy přikryl oblak stánek úmluvy, a sláva Hospodinova naplnila příbytek.

35 A nemohl Mojžíš vjíti do stánku úmluvy; nebo byl nad ním oblak, a sláva Hospodinova naplnila příbytek.

36 Když pak odnášel se oblak s příbytku, brali se synové Izraelští po všech taženích svých.

37 Pakli se neodnášel oblak, nehýbali se až do dne, v němž se zdvihl.

38 A byl oblak Hospodinův nad příbytkem ve dne, a oheň býval v noci na něm, před očima všeho domu Izraelského ve všech taženích jejich.

  

Exploring the Meaning of Exodus 40      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 10832. These things also are passed by without further explication, because they are again the same as those which have been already described and unfolded once, except those which are mentioned at the end of this chapter, where it is said that after Moses had finished the work the cloud covered the Tent, and the glory of Jehovah filled the Habitation; and also that the cloud tarried upon the Tent by day, and that there was fire in it by night; and that the sons of Israel journeyed whenever the cloud went up. What these things signify is also plain from what has already been frequently stated and shown about the cloud, about the glory of Jehovah, about the fire, and about the journeyings.

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: