Exodus 40

Studie

  

1 Potom mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:

2 V den měsíce prvního, prvního dne téhož měsíce vyzdvihneš příbytek, stánek úmluvy.

3 A postavíš tam truhlu svědectví a zastřeš ji oponou.

4 Vneseš i stůl a zřídíš řád jeho, vneseš také svícen a rozsvítíš lampy jeho.

5 Postavíš též oltář zlatý pro kadění naproti truhle svědectví, a zavěsíš zastření ve dveřích příbytku.

6 Potom postavíš oltář k zápalům přede dveřmi příbytku stánku úmluvy.

7 Postavíš také umyvadlo mezi stánkem úmluvy a mezi oltářem, do něhož naleješ vody.

8 Naposledy vyzdvihneš síň vůkol a zavěsíš zastření brány síně.

9 Tedy vezmeš olej pomazání a pomažeš příbytku a všech věcí, kteréž v něm jsou, a posvětíš ho i všech nádob jeho, a bude svatý.

10 Pomažeš i oltáře zápalu a všech nádob jeho a posvětíš oltáře, a budeť oltář svatý.

11 Pomažeš také umyvadla a podstavku jeho, a posvětíš ho.

12 A přistoupiti kážeš Aronovi i synům jeho ke dveřím stánku svědectví, a umyješ je vodou.

13 A oblečeš Arona v roucha svatá a pomažeš ho a posvětíš ho, aby úřad kněžský konal přede mnou.

14 Synům také jeho přistoupiti kážeš, a zobláčíš je v sukně.

15 A pomažeš jich, tak jako jsi pomazal otce jejich, aby úřad kněžský konali přede mnou, aby jim bylo pomazání jejich toto k kněžství věčnému po rodech jejich.

16 I učinil Mojžíš tak. Všecko, jakž mu rozkázal Hospodin, tak učinil.

17 I stalo se měsíce prvního léta druhého, prvního dne měsíce, že vyzdvižen jest příbytek.

18 Mojžíš tedy vyzdvihl příbytek a podložil podstavky jeho a postavil dsky jeho, a provlékl svlaky jeho, a vyzdvihl sloupy jeho.

19 Potom postavil stánek v příbytku a dal přikrytí stánku svrchu na něj, jakož mu byl přikázal Hospodin.

20 A vzav svědectví, vložil je do truhly, uvlékl také sochory k truhle a dal slitovnici svrchu na truhlu.

21 I vnesl truhlu do příbytku a zavěsil oponu zastření, a zastřel truhlu svědectví, jakož byl přikázal Hospodin Mojžíšovi.

22 Postavil i stůl v stánku úmluvy k straně příbytku půlnoční, vně před oponou.

23 A zřídil na něm zpořádaní chlebů před Hospodinem, jakž přikázal Hospodin Mojžíšovi.

24 A postavil svícen v stánku úmluvy naproti stolu, v straně příbytku ku poledni.

25 A rozsvítil lampy před Hospodinem, jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi.

26 Postavil také oltář zlatý v stánku úmluvy před oponou,

27 A kadil na něm kadidlem vonným, jakž přikázal Hospodin Mojžíšovi.

28 Zavěsil také zastření dveří příbytku.

29 A oltář zápalu postavil ke dveřům příbytku stánku úmluvy, a obětoval na něm oběti zápalné a suché, jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi.

30 A postavil umyvadlo mezi stánkem úmluvy a mezi oltářem, do něhož nalil vody k umývání.

31 A umýval z něho Mojžíš, Aron a synové jeho ruce své i nohy své.

32 Když vcházeli do stánku úmluvy, a když přistupovali k oltáři, umývali se, jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi.

33 Naposledy vyzdvihl síň vůkol příbytku a oltáře, a zavěsil zastření brány síně. A tak dokonal Mojžíš dílo to.

34 Tedy přikryl oblak stánek úmluvy, a sláva Hospodinova naplnila příbytek.

35 A nemohl Mojžíš vjíti do stánku úmluvy; nebo byl nad ním oblak, a sláva Hospodinova naplnila příbytek.

36 Když pak odnášel se oblak s příbytku, brali se synové Izraelští po všech taženích svých.

37 Pakli se neodnášel oblak, nehýbali se až do dne, v němž se zdvihl.

38 A byl oblak Hospodinův nad příbytkem ve dne, a oheň býval v noci na něm, před očima všeho domu Izraelského ve všech taženích jejich.

  
Scroll to see more.