Exodus 37

Studie

   

1 Udělal také Bezeleel truhlu z dříví setim, jejíž dlouhost byla půl třetího lokte, a půl druhého lokte širokost, vysokost také půl druhého lokte.

2 A obložil ji zlatem čistým vnitř i zevnitř, a udělal jí korunu zlatou vůkol.

3 Slil jí také čtyři kruhy zlaté ke čtyřem úhlům jejím, dva totiž kruhy po jedné straně její, a dva kruhy po druhé straně její.

4 Zdělal i sochory z dříví setim a obložil je zlatem.

5 A uvlékl sochory do kruhů po stranách truhly; aby na nich nošena byla truhla.

6 Udělal také slitovnici z zlata čistého. Půl třetího lokte byla dlouhost její, a půl druhého lokte širokost její.

7 Udělal i dva cherubíny z zlata, z taženého zlata udělal je na dvou koncích slitovnice,

8 Cherubína jednoho na jednom konci a cherubína druhého na druhém konci; na slitovnici udělal cherubíny, na obou koncích jejích.

9 Ti pak cherubínové měli křídla vztažená svrchu nad ní, zastírajíce křídly svými slitovnici; a tváři jejich byly obráceny jedna k druhé, k slitovnici byly obráceny tváři cherubínů.

10 Udělal i stůl z dříví setim. Dvou loket byla dlouhost jeho a na loket širokost jeho, půl druhého pak lokte vysokost.

11 A obložil jej zlatem čistým, i korunu zlatou udělal mu vůkol.

12 Udělal mu i lištu dlani zšíří vůkol, a udělal korunu zlatou okolo té lišty.

13 Slil také k němu čtyři kruhy zlaté a vpustil je do čtyř úhlů, kteříž byli na čtyřech nohách jeho.

14 Proti té liště byli kruhové, skrze něž by provlačováni byli sochorové k nošení stolu.

15 Udělal i sochory z dříví setim, kteréžto obložil zlatem k nošení stolu.

16 A zdělal nádoby, kteréž byly na stole, misy jeho a lžice jeho, a koflíky jeho, a přikryvadla k přikrývání z čistého zlata.

17 Udělal také svícen z zlata čistého, z taženého zlata udělal svícen; sloupec jeho i prutové jeho, misky jeho, koule jeho i květové jeho z něho byli.

18 Šest pak prutů bylo po stranách jeho, tři prutové s jedné strany jeho, a tři prutové s druhé strany jeho.

19 Tři misky na způsob pecky mandlové udělány byly na prutu jednom, a koule a květ, a Tři misky na způsob pecky mandlové udělány na prutu druhém, a koule a květ; tak i na jiných šesti prutech z svícnu vycházejících.

20 Na svícnu také byly čtyři misky, udělané na způsob mandlové pecky, a koule jeho i květové jeho.

21 A byla koule pode dvěma pruty z něho, a koule druhá pode dvěma pruty z něho, a koule třetí pode dvěma pruty z něho, a tak pod šesti pruty vycházejícími z něho.

22 Koule jejich i prutové jejich z něho byli, všecko hned jedním tažením z zlata čistého.

23 Udělal i lamp jeho sedm, i utěradla jeho, i nádoby k oharkům jeho z zlata čistého.

24 Z centnéře zlata čistého udělal jej se vším tím nádobím.

25 Udělal také oltář pro kadění z dříví setim, lokte zdélí a lokte zšíří, čtverhraný, dvou pak loket zvýší; z něho byli rohové jeho.

26 A obložil jej zlatem čistým, svrchek jeho i po stranách vůkol, i rohy jeho; a udělal mu korunu zlatou vůkol.

27 Po dvou podobně kruzích zlatých udělal u něho, pod korunou ve dvou úhlech jeho, po dvou stranách jeho, skrze něž by provlačováni byli sochorové, aby nošen byl na nich.

28 A zdělal ty sochory z dříví setim, a obložil je zlatem.

29 Nadělal také oleje pomazání svatého, a kadidla z vonných věcí, čistého, dílem apatykářským.

   
Scroll to see more.