Exodus 36

Studovat vnitřní smysl

Czech BKR         

← Exodus 35   Exodus 37 →

1 Tedy dělal Bezeleel a Aholiab i všeliký muž vtipný, jimž dal Hospodin moudrost a rozumnost, aby uměli dělati všeliké dílo k službě svatyně, všecko, což přikázal Hospodin.

2 Povolal pak Mojžíš Bezeleele a Aholiaba i každého muže vtipného, v jehož srdce dal Hospodin moudrost, každého také, kohož ponoukalo srdce jeho, aby přistoupil ku práci díla toho.

3 A vzali od Mojžíše všecky dary, kteréž přinesli synové Izraelští k dílu služebnému svatyně, aby dělali je. Ale oni vždy předce přinášeli k němu každého jitra dary dobrovolné.

4 Tedy přišli všickni vtipní dělníci díla svatyně, každý od díla svého, kteréž dělali,

5 A mluvili k Mojžíšovi těmi slovy: Mnohem více přináší lid, nežli potřebí jest k dělání díla, kteréž přikázal Hospodin dělati.

6 I rozkázal Mojžíš, aby provoláno bylo v vojště takto: Muž ani žena, žádný nepřinášej více oběti k svatyni. I zbráněno jest lidu, aby nenosili.

7 Nebo měli potřeb hojně dosti k dělání všelikého díla, tak že zbývalo.

8 I dělal každý vtipný z dělníků těch dílo to, příbytek z desíti čalounů, kteříž byli z bílého hedbáví přesukovaného, a z postavce modrého a šarlatu, a z červce dvakrát barveného, cherubíny dílem řemeslným udělal na nich.

9 Dlouhost čalounu jednoho osm a dvadceti loktů, a čtyř loktů širokost čalounu jednoho; všickni čalounové byli jednostejné míry.

10 Potom spojil pět čalounů jeden s druhým, a pět jiných čalounů spojil jeden s druhým.

11 Nadělal i ok z hedbáví modrého po kraji čalounu jednoho na konci, kde se spojovati má s druhým, a tolikéž udělal na kraji čalounu druhého na konci v spojení druhém.

12 Padesáte ok udělal na čalounu jednom, a padesáte ok udělal po kraji čalounu, kterýmž připojen byl k druhému; oko jedno proti druhému bylo.

13 Udělal i padesáte haklíků zlatých a spojil čalouny jeden s druhým haklíky těmi; a tak udělán jest příbytek jeden.

14 Nadto nadělal houní z srstí kozích na stánek, k přistírání příbytku po vrchu; jedenácte houní udělal.

15 Dlouhost houně jedné třidceti loktů, a širokost houně jedné čtyř loktů; jednostejná míra byla těch jedenácti houní.

16 A spojil pět houní obzvláštně, a šest houní obzvláštně.

17 Udělal také padesáte ok po kraji houně na konci, kdež se spojovati má, a padesáte ok udělal po kraji houně v spojení druhém.

18 Udělal k tomu haklíků měděných padesáte k spojení stánku, aby byl jedno.

19 Nadto udělal přikrytí stánku z koží skopcových na červeno barvených, a přikrytí z koží jezevčích svrchu.

20 Nadělal k příbytku i desk z dříví setim stojatých.

21 Desíti loktů dlouhost dsky, a půl druhého širokost dsky každé.

22 Dva čepy měla dska jedna, podobně jako stupně u schodu spořádané, jeden proti druhému; tak udělal u všech desk příbytku.

23 Zdělal i dsky k příbytku, dvadceti desk k straně polední, k větru polednímu.

24 A čtyřidceti podstavků stříbrných udělal pode dvadceti desk, dva podstavky pod jednu dsku ke dvěma čepům jejím, a dva podstavky pod dsku druhou pro dva čepy její.

25 Na druhé pak straně příbytku k straně půlnoční udělal dvadceti desk,

26 A čtyřidceti podstavků jejich stříbrných, dva podstavky pod jednu dsku a dva podstavky pod dsku druhou.

27 Na straně pak příbytku k západu udělal šest desk.

28 Dvě dsky udělal v úhlech po obou stranách příbytku.

29 A byly spojené po spodu a tolikéž spojené svrchu k jednomu kruhu; tak udělal po obou stranách ve dvou úhlech.

30 A tak bylo osm desk a podstavků jejich stříbrných šestnácte, dva podstavkové pod každou dskou.

31 Nadělal i svlaků z dřívi setim, pět ke dskám straně příbytku jedné,

32 A pět svlaků ke dskám druhé strany příbytku, a pět svlaků ke dskám strany příbytku západní, dosahujících k oběma úhlům.

33 A svlak prostřední udělal, aby šel po prostředku desk od jednoho kraje k druhému.

34 Dsky pak obložil zlatem a kruhy jejich udělal z zlata, aby v nich svlaky byly; a obložil svlaky zlatem.

35 Udělal také oponu z postavce modrého a šarlatu, a z červce dvakrát barveného, a z bílého hedbáví přesukovaného; dílem řemeslným udělal ji s figurami cherubínů.

36 A udělal pro ni čtyři sloupy z dříví setim, a obložil je zlatem; hákové pak jejich byli zlatí, a slil k nim čtyři podstavky stříbrné.

37 Udělal také zastření ke dveřům stánku z postavce modrého, z šarlatu a z červce dvakrát barveného a z bílého hedbáví přesukovaného, dílem krumpéřským,

38 A sloupů k tomu zastření pět s háky jejich, (obložil pak makovice a přepásaní jich zlatem), a podstavků pět měděných.

← Exodus 35   Exodus 37 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Tajemství nebe 10750


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 121, 296, 2576, 3300, 3519, 5319, 9509

Apocalypse Revealed 585, 793, 814

O Písmu svatém 97


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 417, 799, 1143, 1186

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Exodus 12:28, 25:40, 26:1, 31, 28:3, 31:11, 35:29, 38:23

1. Paralipomenon 28:21

2. Paralipomenon 31:10

Word/Phrase Explanations

Aholiab
('Exodus 31:6') signifies those who are in the good and truth of faith, like the first or lowest heavens

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Mojžíšovi
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

modrého
Blue and purple signify celestial goods and truths, and scarlet double-dyed and fine-twined linen, spiritual goods and truths. (Exod. 28:33.) Blue and purple from the...

padesáte
God rested on the seventh day of creation. That represents a state of holiness and tranquility that was preserved in the form of the sabbath....

přikrytí
A covering of precious stones (Ezek. 28:4, 13) signifies the truths of intelligence.

dva
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

čtyřidceti
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

osm
According to Swedenborg, the number eight represents something that is complete within itself, in every respect. Two reasons are offered for this. First, eight is...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Bible Jeopardy Game: The Tabernacle
Use the Bible Jeopardy questions to review the story of the Tabernacle.
Activity | Ages 7 - 14

 Building the Tabernacle
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Exploring the Tabernacle
Use the beautiful color pictures of the Tabernacle Model (from the Glencairn Museum) to explore the furnishings of the Tabernacle. 
Activity | Ages 7 - 14

 Gifts for Building the Tabernacle
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Making the Tabernacle
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Tabernacle
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6


Přeložit: